• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Teklif Tutarının Birbirini Tutmaması

Şikâyet Dilekçesinde Özetle;


İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle şikâyet konusu ihaleye verdikleri birim fiyat teklif mektubunda yer alan rakam ve yazı ile yazılan teklif tutarının birbirini tutmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Toplantı No2015/036
Gündem No14
Karar Tarihi03.06.2015
Karar No2015/UY.I-1536

Şikayetçi:

Muzaffer Yiğit- Akçelik Özel Eğitim Hiz.İnş.Taah.Ltd.Şti. Ortak Girişimi 06.05.2015 tarih ve 2015/M.K-201 sayılı Kurul Kararı)

İhaleyi Yapan Daire:

Erzurum Su Ve Kanalizasyon İdaresi Kanalizasyon Daire Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

09.12.2014 / 42393

Başvuruya Konu İhale:

2014/118984 İhale Kayıt Numaralı "4 Grup İspir- Yıldıztepe- Ortaköy- Pazaryolu- Akbulut- Laleli- Kozlu Ve İlçe Merkezi İçme Suyu Yapım İşi Ve İspir- Bahçeli Kanalizasyon İnşaatı" İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından 27.10.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “4 Grup İspir-Yıldıztepe-Ortaköy-Pazaryolu- Akbulut-Laleli-Kozlu ve İlçe Merkezi İçme Suyu Yapım İşi ve İspir- Bahçeli Kanalizasyon İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Muzaffer YİĞİT-Akçelik Özel Eğitim Hiz. İnş. Taah. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 10.11.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.12.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.12.2014 tarih ve 42393 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.12.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2014/3603-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle şikâyet konusu ihaleye verdikleri birim fiyat teklif mektubunda yer alan rakam ve yazı ile yazılan teklif tutarının birbirini tutmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 09.12.2014 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu ve Kurulca alınan 17.12.2014 tarih ve 2014/UY.IV-4071 sayılı Kurul kararı ile “Başvurunun reddine” karar verildiği, ancak başvuru sahibi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 10. İdare Mahkemesinin 24.02.2015 tarihli ve E:2015/53, K:2015/156 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği ve bu kararda belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 06.05.2015 tarih ve 2015/M.K-201 sayılı Kurul kararı ile söz konusu şikayet başvurusunun esasının incelenmesine geçilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “…İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’inci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve Teklif Mektuplarının Şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır” hükmü,

          Anılan Yönetmelik’in eklerinden “KİK015.3/Y” sıra numaralı standart formu olan birim fiyat teklif mektubunun 6’ncı maddesinde “İhale konusu işi, bu teklif ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam…(Teklif edilen toplam bedel para birim belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır)… bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde

“23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri ve İdari Şartname’de yer verilen düzenlemelerden, teklif mektubunun istekliler tarafından standart formlara göre düzenlenmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gerektiği anlaşılmaktadır.

 Başvuruya konu ihalede başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu üzerinde yapılan incelemede, “İhale konusu işi, bu teklif ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam 697.364,01 TL Altıyüzdoksanyedibinüçyüzaltmışdörtdört TL bir Krş. bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.                            

Söz konusu teklif mektubunda yer alan yazı ile ifade edilen teklif bedelinde fazladan yazılan “dört” ibaresinin maddi hata niteliğinde olduğu, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uyumu hususunda herhangi bir tereddüt oluşturmadığı ve yazı ile ifade edilen bedelin, rakam ile yazılan bedelden başka bir parasal tutarı işaret etmediği anlaşılmıştır.

Dolayısıyla başvuru sahibinin teklif mektubunun uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarece tesis edilen işlemde mevzuata uyarlılık bulunmadığı neticesine varılmıştır.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Muzaffer Yiğit-Akçelik Özel Eğitim Hizmetleri Madencilik Gıda Yapı Malzemeleri İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.
Yorumlar - Yorum Yaz