• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

İkinci Firmanın Birinci Firmanın Verdiği Aşır Düşük Sorgusuna İtiraz Etmesi

Şikâyet Dilekçesinde Özetle;

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen söz konusu ihaleye ilişkin kesinleşen ihale kararında; Detaş Konut İmar İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Üçer İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlenerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, kendileri tarafından idareye sunulan teklifin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği,

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi, yaklaşık maliyetin %67,59’unu oluşturduğu, söz konusu işin yaklaşık maliyeti içerisinde %25 yüklenici kârı ve genel giderler olduğu dikkate alındığında anılan isteklinin teklifinin kârsız yaklaşık maliyetin altında olduğu, teklifi aşırı düşük sınır değerinin altında olması nedeniyle, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan Detaş Konut İmar İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Üçer İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından idareye sunulan analiz fiyatlarının ve işçilik fiyatlarının piyasa şartlarını yansıtmadığı, açıklama getirilen iş kalemi fiyatlarının kamu kurumları tarafından yayımlanan resmi fiyatları karşılamadığı, fiyatlara dayanak gösterilen belgelerin ehil kişilerden alınmadığı, fiyat tekliflerinde yer alan birim fiyatların, gerçek satış ve resmi defter kayıtlarını yansıtmadığını, birim fiyatların belgeye dayalı açıklanmadığı, idarece hesaplanan miktarlar ile anılan istekli tarafından hesaplanan miktarların örtüşmediği,

Dolayısı ile ihale üzerinde bırakılan Detaş Konut İmar İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Üçer İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde yer alan açıklamalara uygun yapılmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

Toplantı No2015/032
Gündem No34
Karar Tarihi21.05.2015
Karar No2015/UY.I-1428

Şikayetçi:

Üstyapı İnşaat Ve Madencilik A.Ş. - Şimşekler İnş. Ve Turizm Taah. Tic. A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire:

Ankara Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

07.04.2015 / 31803

Başvuruya Konu İhale:

2014/100315 İhale Kayıt Numaralı "Milli Botanik Bahçesi Herbaryum, Genel Alt Yapı, Su Deposu Ve Genel Peyzaj" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 19.01.2015 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “Milli Botanik Bahçesi Herbaryum, Genel Alt Yapı, Su Deposu ve Genel Peyzaj” ihalesine ilişkin olarak Üstyapı İnşaat ve Madencilik A.Ş. - Şimşekler İnş. ve Turizm Taah. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın 17.03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.04.2015 tarih ve 31803 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.04.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/944 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen söz konusu ihaleye ilişkin kesinleşen ihale kararında; Detaş Konut İmar İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Üçer İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlenerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, kendileri tarafından idareye sunulan teklifin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği,

           İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi, yaklaşık maliyetin %67,59’unu oluşturduğu, söz konusu işin yaklaşık maliyeti içerisinde %25 yüklenici kârı ve genel giderler olduğu dikkate alındığında anılan isteklinin teklifinin kârsız yaklaşık maliyetin altında olduğu, teklifi aşırı düşük sınır değerinin altında olması nedeniyle, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan Detaş Konut İmar İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Üçer İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından idareye sunulan analiz fiyatlarının ve işçilik fiyatlarının piyasa şartlarını yansıtmadığı, açıklama getirilen iş kalemi fiyatlarının kamu kurumları tarafından yayımlanan resmi fiyatları karşılamadığı, fiyatlara dayanak gösterilen belgelerin ehil kişilerden alınmadığı, fiyat tekliflerinde yer alan birim fiyatların, gerçek satış ve resmi defter kayıtlarını yansıtmadığını, birim fiyatların belgeye dayalı açıklanmadığı, idarece hesaplanan miktarlar ile anılan istekli tarafından hesaplanan miktarların örtüşmediği,

Dolayısı ile ihale üzerinde bırakılan Detaş Konut İmar İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Üçer İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde yer alan açıklamalara uygun yapılmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

            Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 19.01.2015 tarihinde yapılan Milli Botanik Bahçesi Herbaryum, Genel Alt Yapı, Su Deposu ve Genel Peyzaj İşi, ihalesinin kesinleşen ihale kararında, teklifi idarece hesaplanan sınır değerin altında bulunan dört istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, iki isteklinin idarece öngörülen sürede açıklamada bulunmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan ve idarece açıklamaları uygun görülen isteklilerden Detaş Konut İmar İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Üçer İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Şimşekler İnş. ve Tur. Taah. Tic. A.Ş. - Üstyapı İnş. ve Maden A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

Uyuşmazlık konusu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye verilen aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun yapılmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkindir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalede, teklif tutarları, idarece hesaplanan aşırı düşük sınır değerin (76.553.998,85 TL) altında bulunan isteklilerden idarenin 28.01.2015 tarihli yazısı ile liste halinde belirlenen iş kalemleri/iş grupları ve sıralı analiz girdilerine ilişkin olmak üzere toplam 121 iş kalemine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, ancak ihale konusu iş kapsamındaki özel pozlara ilişkin analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarına ihale dokümanı içerisinde yer verilmediği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, özel pozlara ilişkin analiz formatının da teklifi aşırı düşük bulunan isteklilere verilmek suretiyle teklif sahiplerinden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Esasta

   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

FARKLI GEREKÇE

İncelenen ihalede,

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan, idarece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı ve söz konusu istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği şeklindeki iddiasının incelenmesi neticesinde, Kurul çoğunluğunca, incelenen ihalede, özel pozlara ilişkin analiz formatının da teklifi aşırı düşük bulunana isteklilere verilerek teklifi aşırı düşük bulunan teklif sahiplerinden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilerek ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği gerekçesi ile “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Yapılan incelemede,  söz konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, açıklanması istenilen 121 adet iş kaleminin 39 tanesinin fiyatının kamu kurumları tarafından yayımlanan birim fiyatlar esas alınarak Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.5’inci maddesinde  yer alan açıklamaya uygun  liste sunularak açıklandığı, dolayısı ile anılan isteklinin bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunmasına gerek bulunmadığı,

İdarece açıklanması istenilen diğer iş kalemlerinin fiyatlarının ise analiz sunulmak suretiyle açıklandığı, analize dayalı açıklanan iş kaleminin maliyet bileşenlerinin birim fiyatlarına üçüncü kişilerden alınan 38 adet fiyat teklifinde bulunan fiyatların dayanak gösterildiği, ancak, açıklanması istenilen iş kalemlerinden B.ÖZEL 79 poz numarası ile tanımlanan “Bitkisel Toprak Temini” iş kalemine ilişkin istekli tarafından idareye sunulan analizde;  maliyet bileşenlerinin; “bitkisel toprak” ve  “her türlü malzemenin taşınması” şeklinde iki ayrı  alt iş kalemi olarak belirlenen bu iş kalemlerinin birim fiyatının üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinde bulanan fiyatlarla tevsik edilerek iş kalemi fiyatının oluşturulduğu, Özel Teknik Şartname’de anılan iş kaleminin birim fiyat tarifinin “Projesine uygun olarak15 cm kalınlığında  bitkisel toprağın temini  arabadan boşaltılması  karışımının hazırlanması 200 m mesafe dahilinde taşınması  serilmesi için gerekli her türlü  işçilik, malzeme  ve zayiatı, makine alet ve giderleri ile  yükleme taşıma boşaltma müteahhit karı ve genel giderler  dahil malzemenin m³  fiyatıdır. Özel karışım  bitki toprağı harcının içinde bitkisel toprak %40, kum %30 ve torf %30 olmalıdır.” şeklinde yapıldığı, anılan iş kaleminin birim fiyat tarifine bakıldığında, birim imalatın maliyet bileşenleri arasında istekli tarafından açıklanması gereken işçilik iş kaleminin de yer aldığı, ancak idareye sunulan  “Bitkisel Toprak  Temini” iş kaleminin analizinde bu maliyet bileşenine yer verilmediği, diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunulan hesap cetvelinde, idarece açıklanması istenilen iş kalemleri arasında yer alan “ÖZEL HM 70”poz numarası ile tanımlanan “Mutfak Ekipmanları 2 adet” iş kaleminin ve bu iş kalemine ilişkin miktarın yer almadığı, bu iş kaleminin yerine “ÖZEL HM 66” poz numarası ile tanımlanan “Mutfak Ekipmanları 1 adet” iş kalemine ilişkin açıklamada bulunduğu, ancak idarece belirlenen ve yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan sıralı iş kalemleri arasında, istekli tarafından açıklama getirilen “ÖZEL HM 66” poz numarası ile tanımlanan iş kaleminin bulunmadığı  ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda, teklif tutarı aşırı düşük sınır değerin altında kalan başvuru sahibi Şimşekler İnş. ve Tur. Taah. Tic. A.Ş.-Üstyapı İnş. ve Maden A.Ş İş Ortaklığı tarafından sunulan açıklamalar üzerinde yapılan incelemede, açıklanması istenilen iş kalemlerinden; B.ÖZEL 78_A poz numarası ile tanımlanan “Çim tohumu karışımı temin edilmesi” iş kalemine ilişkin istekli tarafından idareye sunulan analizde;  maliyet bileşenlerinin; lolium perene 0,30kg, festuca rubra 0,20 kg, festuca rubra comutata 0,20 kg, poa pratensis 0,15 kg ve agrotis tenuis 0,15 kg olarak yer aldığı, anılan iş kalemine ilişkin idareye sunulan analizde söz konusu iş kaleminin maliyet bileşenlerinden olan 04.740/07 poz numarası ile tanımlanan agrotis tenuis maliyet bileşeninin birim fiyatının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatı ile açıklandığı, diğer dört maliyet bileşenlerinin birim fiyatlarının ise üçüncü kişilerden alındığı belirtilen fiyat teklifleri ile açıklandığı, idarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan ve anılan istekli tarafından idareye sunulduğu anlaşılan 41 adet fiyat teklifi arasında B.ÖZEL 78_A poz analizindeki dört maliyet bileşeninin birim fiyatını gösteren herhangi bir belgenin bulunmadığı,

              21.015 poz numarası ile tanımlanan “Rendeli kereste ile yapılan lâmba zıvanalı düz yüzeyli çıplak beton, betonarme kalıbı” iş kalemine ilişkin idareye verilen analizin maliyet bileşeni olan I. Sınıf çam kereste miktarının birim imalattaki miktarının 0,026 m³ olduğu, ancak ilgili iş kaleminin birim fiyat tarifinde yer alan imalata ilişkin sarf malzemelerin karşılığı olan %10 çam kereste miktarının 0,0026 m³  olduğu, istekli tarafından anılan maliyet bileşeni birim fiyatını 13.01.2015 tarihinde Aluç Ahşap Yapı ve Malz. A.Ş.’den alınan fiyat teklifinde bulunan fiyat ile açıkladığı, fiyat teklifinde birim imalatta yer alan  0,026 m³  1. sınıf çam kereste fiyatına, fiyat teklifinde bulunan 550 TL/m³ fiyatın dayanak gösterildiği,  sarf malzemesi karşılığı olan 0,0026 m³ 1.sınıf çam kereste için 420 TL olan fiyatın kullanıldığı, 21.015     pozun birim fiyatının,  bu iş kalemleri ile diğer iş kalemlerinin maliyetleri ve %12 firma kârı öngörülerek iş kalemi için hesaplanan birim fiyatın 42,82 TL/m² olduğu, sarf malzemesi karşılığı olan 0,0026 m³ 1.sınıf çam kereste için 420 TL/m³ olan fiyatın kullanıldığı, idareye sunulan belgeler arasında bu maliyet bileşeni birim fiyatını gösteren herhangi bir belgenin bulunmadığı, diğer taraftan iş kaleminin imalatında kullanılacak çam kereste ile sarf malzemesi karşılığı fiyatlandırılacak kerestenin de aynı kereste olduğu, dolayısı ile sarf malzemesi karşılığı 0,0026 m³ için de teklif fiyatta yer alan 550 TL/m³ fiyatın kullanılmasının mümkün olduğu, bu durumda 21.015 poz numarası ile tanımlanan iş kalemi birim fiyatının 43,20 TL/m² olarak hesaplanacağı ve söz konusu analizin fiyatının re’sen düzeltilmesi ile ulaşılan tutarın istekli tarafından sunulan birim fiyatın üzerinde olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.8’inci maddesinde, teknik şartnameye uygun olmayan veya analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait tekliflerin, analizler üzerinde yapılan incelemede ise çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, yapılan hesaplama sonucunda düzeltilmiş analiz fiyatının, teklif fiyatının üzerinde olması halinde bu isteklilerin tekliflerinin reddedileceği açıklaması dikkate alındığında anılan isteklinin bu iş kalemine ilişkin açıklamasının anılan Tebliğ hükmüne uygun olmadığı, bu itibarla teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Şimşekler İnş. ve Tur. Taah. Tic. A.Ş. Üstyapı İnş. ve Maden A.Ş İş Ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunulan açıklamanın; Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.8’inci  maddesine uygun yapılmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde,  incelenen ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, Kurul çoğunluğunun kararı gereğince, teklifi aşırı düşük olarak belirlenen isteklilerin tümüne aşırı düşük teklif sorgulamasının, aynı iş kalemlerini içerecek şekilde yeniden yapılması durumunda, teklifi uygun olmayan bir isteklinin teklifinin uygun hale getirilmesi  sonucunun ortaya çıkacağı, bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edeceği sonucuna varılmıştır. 

Bu itibarla, söz konusu ihalede, sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları uygun olmayan isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin,  aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı anlaşıldığından, bu gerekçeyle “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunca alınan kararın gerekçesine katılmıyorum.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.

Yorumlar - Yorum Yaz