• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

İş Deneyim Belgesinin Benzer İşe Ait Olmaması

Şikâyet Dilekçesinde Özetle;

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne aykırı değerlendirme yapıldığı, sunmuş oldukları belgenin teklif birim fiyatlı olduğu ve (N) katsayısının 1,20 olduğu gerekçesiyle belge kapsamında yapılan işin B/III grubu işler kapsamında değerlendirilemeyeceği, iş bitirme belgesinin ihale konusu işe ve benzer iş tanımına uygun olduğu,

2) Şikâyet başvurusu üzerine alınan kararın 
   Oybirliğiyle alınmadığı, bazı teknik üyelerin iş deneyimi yeterli gördüğü iddialarına yer verilmiştir.

Toplantı No2015/032
Gündem No22
Karar Tarihi21.05.2015
Karar No2015/UY.II-1418

Şikayetçi:

Işıl Elektrik İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

30.03.2015 / 29389

Başvuruya Konu İhale:

2014/166131 İhale Kayıt Numaralı "35 Da Alanda Otomatik Sulama Sistemi Kurulması İşi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 26.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “35 Da Alanda Otomatik Sulama Sistemi Kurulması İşi” ihalesine ilişkin olarak Işıl Elektrik İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 09.03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.03.2015 tarih ve 29389 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/865 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne aykırı değerlendirme yapıldığı, sunmuş oldukları belgenin teklif birim fiyatlı olduğu ve (N) katsayısının 1,20 olduğu gerekçesiyle belge kapsamında yapılan işin B/III grubu işler kapsamında değerlendirilemeyeceği, iş bitirme belgesinin ihale konusu işe ve benzer iş tanımına uygun olduğu,

2) Şikâyet başvurusu üzerine alınan kararın

   Oybirliğiyle alınmadığı, bazı teknik üyelerin iş deneyimi yeterli gördüğü iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

   

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

...

İfade eder.” hükmü,Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

… işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

           
(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’nin “(A) Alt Yapı İşleri” başlığı altında,

            “XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ

            1. AV grubu işler

            2. AVI grubu işler

            3. AVII grubu işler

            4. AVIII grubu işler

            5. Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri

            6. Peyzaj sahaları tanzim işleri

            7. Yüzey ve platform işleri” açıklaması,

            Aynı Tebliğ’de,

            “V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

            1. Otoyollar

            2. Devlet, il ve köy yolları

            3. Cadde ve sokak yapım işleri

            VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

            1. Demiryolları

            2. Metro inşaatları

            3. Raylı sistemler

            4. Füniküler raylı taşıma tesisleri

            VII. GRUP: HAVAALANI İŞLERİ

            1. Havaalanı pistleri

            2. Havaalanı apron ve taksirut inşaatı

            VIII. GRUP: BARAJLAR

            1. Dolgu barajlar

            2. Beton barajlar

            3. Kemer barajlar

            4. Göletler” açıklaması,

            Aynı Tebliğ’in 2.8’inci maddesinde “Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.” açıklaması yer almaktadır.

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük tespitler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.1.1. Sınır değer eşitliğinde yer alan (N), “sınır değer katsayısı”nı temsil etmekte olup bu katsayı, 11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan “B-Üstyapı (Bina) İşleri”, “C-Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri”, “D-Elektrik İşleri”, “E-Elektronik ve İletişim İşleri” grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (1,00), diğer yapım işlerinde (1,20)’dir. İhale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının bulunması durumunda; sınır değer katsayısı, söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla olana göre belirlenir.

45.1.1.2. Gerekli görülmesi durumunda, (45.1.1.1.) maddesi uyarınca belirlenen sınır değer katsayıları yerine, işin niteliğine göre;

a) Mevzuatı uyarınca kendisine yapım işi yaptırma yetkisi verilen bakanlıklar tarafından, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili veya ilişkili olan idareleri için,

b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, (a) bendinde sayılan idareler dışındaki idareler için, (1,00)’den küçük, (1,20)’den büyük olmamak üzere (N) sınır değer katsayıları belirlenebilir. Ayrıca Bakanlıklar tarafından ön proje üzerinden ihalesi yapılacak olan üst yapı işleri için (0,90)’dan küçük, (1,10)’dan büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesi de mümkündür. Belirlenen katsayılar, Resmî Gazete’de ilan edilir.” açıklaması yer almaktadır.

            İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “İhale konusu işin adı: 35 da alanda otomatik sulama sistemi kurulması işi” düzenlemesi,

             Aynı Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde,“İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.” düzenlemesi,


Aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde, “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan A/XVIII Grubu İşler yapmış olmak.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Üniversitelerin Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olanların diplomaları ve/veya mezuniyet belgeleri benzer işe denk sayılacaktır. Diplomaları ve/veya mezuniyet belgeleri ile ihaleye iştirak edecek olanların diplomalarının ve/veya mezuniyet belgelerinin aslının ve/veya yetkili birimlerce "Aslı Gibidir" onaylı suretlerinin teklifleri kapsamında sunulması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde benzer işin; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler olarak tanımlandığı anlaşılmıştır.

İhale dokümanı düzenlemelerinde, ihaleye katılacak isteklilerden teklif bedellerinin asgari %50’si oranında ihale konusu işe veya benzer iş tanımına uygun işlere ilişkin iş deneyimi sunmalarının istenildiği, benzer iş tanımının ise saha işleri başlıklı A/XVIII grubu kapsamındaki işler şeklinde yapıldığı, makine mühendisliği bölümü diplomalarının ve mezuniyet belgelerinin de benzer işe denk sayılacağı görülmüştür.

İhalede 15 adet ihale dokümanı satın alındığı, 26.12.2014 tarihinde yapılan ihaleye 11 isteklinin katıldığı, 25.01.2015 tarihli ihale komisyonu kararında, 4 isteklinin teklifinin sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle, 3 isteklinin teklifinin ise farklı gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Başvuru sahibi istekli tarafından, ihalede 192.440,00 TL bedel teklif edildiği, bu durumda isteklinin asgari (192.440,00 TLx0,50=) 96.220,00 TL tutarında iş deneyimini gösterir belge sunması gerektiği anlaşılmıştır.

 Anılan istekli tarafından T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü YHT Bölge Müdürlüğünce 2014/38782 İKN’li “Ankara-Sincan arası YHT hattı muhtelif kilometrelerde panel çit ve tel çit ihata yapılması ve demiryolu tip ihataların sökülerek Etimesgut depoya nakli” işine ilişkin olarak düzenlenen 24.12.2014 tarihli ve 1071094-1-1 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, sözleşme tarihinin 04.07.2014 ve belge tutarının 157.248,23 TL olduğu görülmüştür.

İş deneyim belgesine konu iş kapsamında YHT Ankara-Sincan Hattı arasında kalan bölgelerde (T.C.D.D. sınırı) tel çit ihata yapılması, panel çit ihata yapılması, eski tel çit ihataların sökülmesi ve sökülen ihataların depoya nakli işlerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.8’inci maddesi uyarınca ihalede birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgesi sunulması halinde, bu iş kapsamında yapılan işlerin ayrıştırılması gerektiğinden, 16.04.2015 tarihli ve 8113 sayılı yazı ile idareden iddiaya konu iş deneyim belgesinin B/III grubu bina işleri kapsamında değerlendirilmesinin hangi gerekçeyle yapıldığı, yine söz konusu iş deneyim belgesi değerlendirilirken belgeye konu işler hakkında ayrıştırma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise yapılan ayrıştırma ve hesaplamalara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi talep edilmiştir.

İdarenin 30.04.2015 tarihli ve 9352 sayılı cevabi yazısında “2014/1166131 ihale kayrt numaralı 35 da alanda otomatik sulama sistemi kurulması işiyle ilgili olarak iddiaya konu iş deneyim belgesinin B/III grubu bina igleri kapsamında değerlendirme gerekçesi, Bölge Müdürlüğümüzce yapılan benzer iş ihalelerinin (demiryolu kenarına ihata yapılması) B/III grubu iş bitirme istemiyle ihale edilmesi ve demiryolu kenarına ihata yapılması işlerinin demiryolu altyapı ve üstyapı işleri içine girmeyip bina işleri kapsamında değerlendirilmesidir. Bu sebeple ilgili iş bitirme belgesi B/III grubu olarak değerlendirilmiş olup söz konusu iş ile ilgili olarak belgeye konu işler hakkında ayrıştırma yapılmamıştır.” bilgilerinin verildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde uygulanan yapı tekniği kısmında sınır değer katsayısının 1,20 olarak belirtilmesine rağmen belgenin konusunun tel çit ihata yapılması, panel çit ihata yapılması, eski tel çit ihataların sökülmesi ve sökülen ihataların depoya nakli işlerinin olduğu, söz konusu işe ilişkin Teknik Şartname incelendiğinde, işin kapsamında menfez yapımı nedeniyle boşaltılan alanın bir kısmının halihazırda bulunan hafriyat ile doldurulması, galvanizli direklerin betonla sabitlenmesi ve beton artıklarının iş sonrası yüzeyden kaldırılması işlerinin yer aldığı ancak belirtilen işlerin altyapı işi kapsamında görülemeyeceği, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde belgenin konusunun A/VI. Grup Demiryolu İşleri olduğunun belirtildiği ancak söz konusu işlerin altyapı ve üstyapı işlerini bir arada içeren işler olduğu öte yandan belgeye konu işin benzer iş olarak belirlenen saha işlerine ilişkin A/XVIII grubu kapsamındaki diğer işlerle de benzerlik göstermediği anlaşılmıştır. Bu nedenle de ihale konusu iş ile belgeye konu işin teknik şartnameleri incelendiğinde işlerin ve bölümlerinin, nitelik ve ihtisas bakımından benzerlik göstermediği tespit edilmiştir.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; iş bitirme belgesine konu panel çit ve tel çit ihata yapılması ve demiryolu tip ihataların sökülerek Etimesgut depoya nakli işi ile ilgili olarak, söz konusu işin gerek ihale konusu işe gerekse idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşılmış olup, bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale komisyonu” başlıklı 6’ncı maddesinde “İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10’uncu maddesinde “(4) İnceleme, ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir. Bu inceleme sonucunda, ihale yetkilisi tarafından gerekçeli bir karar alınır.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Kararlarda bulunacak hususlar” başlıklı 12’nci maddesinde “(1) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınacak kararlarda aşağıdaki hususlar gösterilir:

            ...

ğ) Karar tarihi ile kararı alanların adı ve soyadı ile imzası. “ hükmü yer almaktadır.

Aktarılan düzenlemeler doğrultusunda komisyon kararlarının çoğunlukla alınacağı, komisyonda yer alan tüm üyelerin kararlarda imzasının bulunacağı, şikâyet başvurusu üzerine yapılacak incelemelerin ise ihale yetkilisince bizzat veya ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından yapılabileceği ve bunun sonucunda alınacak kararda kararı alanların adı ve soyadı ile imzalarının gösterilmesinin yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

Şikâyet başvurusu üzerine alınan bila tarihli cevapta bir başkan, bir mali üye, iki uzman üye ve üç mühendis üye olmak üzere yedi üyenin imzasının bulunduğu, bu üyelerin ihale komisyonu üyeleri olduğu, eksiksiz şekilde cevap tutanağında adı ve soyadı ile imzalarının yer aldığı ve karara şerh düşülmediği görülmüştür.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; iddiaya konu karar ile ilgili olarak, söz konusu karara ilişkin tutanağın tüm komisyon üyelerince imzalandığı tespit edilmiş olup, bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.

Yorumlar - Yorum Yaz