• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

İş Deneyim Belgelerinin Sahte Olduğu Gerekçesi

Şikâyet Dilekçesinde Özetle;

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyim belgelerinin sahte olduğu gerekçesiyle idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçici teminatlarının irat kaydedildiği, ayrıca yasaklama için ilgili Bakanlığa bildirimde ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, tesis edilen bu işlemlerin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.


Toplantı No: 2015/032
Gündem No: 20
Karar Tarihi: 21.05.2015
Karar No: 2015/UY.II-1416

Şikayetçi:
Cank İnşaat Taahhüt Gayrimenkul San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İhaleyi Yapan Daire:
Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Başvuru Tarih ve Sayısı:
08.04.2015 / 32200
Başvuruya Konu İhale:
2015/9624 İhale Kayıt Numaralı "8Cm Kilitli Beton Parke Taşı Sökülmesi Ve Döşenmesi İle Beton Yağmur Oluğu Döşenmesi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/9624İhale Kayıt Numaralı “8 cm Kilitli Beton Parke Taşı Sökülmesi ve Döşenmesi İle Beton Yağmur Oluğu Döşenmesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
         Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 20.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “8 cm Kilitli Beton Parke Taşı Sökülmesi ve Döşenmesi ile Beton Yağmur Oluğu Döşenmesi” ihalesine ilişkin olarak Cank İnşaat Taahhüt Gayrimenkul San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 27.03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.04.2015 tarih ve 32200 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.04.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
         Başvuruya ilişkin olarak 2015/958 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:
 
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
 
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyim belgelerinin sahte olduğu gerekçesiyle idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçici teminatlarının irat kaydedildiği, ayrıca yasaklama için ilgili Bakanlığa bildirimde ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, tesis edilen bu işlemlerin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Şikâyete konu ihale Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan “8 cm Kilitli Beton Parke Taşı Sökülmesi ve Döşenmesi ile Beton Yağmur Oluğu Döşenmesi işi” olup, ihale 20.02.2015 tarihinde beş isteklinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, başvuru sahibi istekli tarafından Kızılpınar Belediye Başkanlığınca 22.11.2010 tarih ve bila sayı ile düzenlenen “Vardar, Alper, 29, 139, 141, 142’nci Sokaklarda Parke Taş, Yağmur Oluğu ve Beton Bordür Dizilmesi İşçiliği 2010/48011” işine ait, sözleşme tarihi 19.07.2010, geçici kabul tarihi 22.10.2010 ve belge tutarı 215.300,00 TL olan “Yüklenici İş Bitirme Belgesi”nin sunulduğu tespit edilmiştir.

İdare tarafından teklif değerlendirmesi süreci içinde başvuru sahibi isteklinin sunduğu iş deneyim belgesine konu 2010/48011 İhale Kayıt Numaralı işin EKAP üzerinden sorgulaması yapılmış ancak belirtilen İKN’ye ilişkin EKAP üzerinde herhangi bir bilgiye rastlanılmaması üzerine, idarece 24.02.2015 tarih ve 470 sayılı yazı ile Çerkezköy Belediyesi Başkanlığına söz konusu iş bitirme belgesinin “doğru veya geçerli olup olmadığı” sorulmuştur.

Çerkezköy Belediye Başkanlığı ise 09.03.2015 tarih ve 2283 sayılı cevabi yazısı ile iş deneyim belgesine konu iş ile ilgili herhangi bir kayda rastlanmadığını bildirmiştir.

İdarece, Çerkezköy Belediye Başkanlığı tarafından verilen ve yukarıda bahsi geçen cevabi yazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda, 25.03.2015 tarih ve 652 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne isteklinin yasaklanması için bildirimde, 09.04.2015 tarihli dilekçe ile Vize Cumhuriyet Başsavcılığına isteklinin cezalandırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine 17.04.2015 tarih ve 825 sayılı yazımızla iş deneyim belgesini düzenleyen Kızılpınar Belediyesi Başkanlığının 6360 sayılı Kanunla devredildiği Çerkezköy Belediye Başkanlığından belgeye konu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, iş gerçekleştirildi ise belge üzerindeki bilgilerin doğru olup olmadığı bilgisi ve belgeye konu işin ihale dokümanı talep edilmiş olup, idarenin 21.04.2015 tarih ve 3979 sayılı cevabi yazısında aynen “6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Kızılpınar Belediyesi Kanun kapsamında kapanarak 30.04.2013 tarihli yerel seçim sonucunda Çerkezköy İlçe Belediyesi’nin sorumluluğuna dahil edilmiştir.

Kızılpınar belediyesine ait 2008-2012 yılları arasında bulunan tüm ihale dosyaları Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığının 16.04.2012 gün ve 2011/1400 soruşturma sayılı yazısında incelenmek üzere alınmıştır.

Kızılpınar Belediyesine ait geriye kalan ihale dosyaları 02.06.2014 tarihinde Çerkezköy Belediyesi’ne devredilmiştir.

Çerkezköy İlçe Belediyesi’ne mahalle olarak katılan Kızılpınar Belediyesince düzenlenen Cank İnşaat Taah. Gayrimenkul San Tic. Ltd. Şti.ne ait İş Deneyim Belgesi ile ilgili Çerkezköy Belediyesine teslim edilen ihale dosyaları arasında herhangi bir kayda rastlanmamıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Bu kez isteklinin itirazen şikâyet dilekçesinin ekinde teklif dosyası kapsamında sunduğu iş deneyim belgesini düzenleyen idare ile imzalandığı anlaşılan iki adet sözleşmeye yer verildiğinin görülmesi üzerine tereddüt oluşmuş, bu nedenle isteklinin sunmuş olduğu 2009/26923 İKN’li “185. Sokak, Menteş Sk. Arvas Sk. 172. Sk. Osmanlı Caddesinde Muhtelif Perdelerin Yapılması işi”ne ilişkin 06.03.2009 tarihinde imzalanan 115.300,00 TL bedelli sözleşme ve İKN’si bulunmayan “Vardar Sok. 31. Sok. 29. Sok. Alper Sok. 139, 141, 142’nci Sokaklarda Kilitli Parke, Bordür, Yağmur Oluğu Dizim İşçiliği İşi”ne ilişkin 19.07.2010 tarihinde imzalanan 100.000,00 TL bedelli sözleşmeye ilişkin EKAP ve KSP üzerinden inceleme yapılmış, bu çerçevede;

-İsteklinin itirazen şikâyet dilekçesinin ekinde sunmuş olduğu 2009/26923 İKN’li “185. Sokak, Menteş Sk. Arvas Sk. 172. Sk. Osmanlı Caddesinde Muhtelif Perdelerin Yapılması işi”ne ilişkin olarak KSP üzerinden yapılan incelemesinde bu ihalenin Kızılpınar Belediye Başkanlığı tarafından yapıldığı bilgisine ulaşılmış, ancak ihalede alınan en yüksek ve en düşük teklifler ve ihalenin hangi istekli üzerinde bırakıldığına ilişkin ihale sonuç bilgilerine ulaşılamamıştır.

-İsteklinin itirazen şikâyet dilekçesinin ekinde sunmuş olduğu “Vardar Sok. 31. Sok. 29. Sok. Alper Sok. 139, 141, 142’nci Sokaklarda Kilitli Parke, Bordür, Yağmur Oluğu Dizim İşçiliği İşi”ne ilişkin olarak ise EKAP ve KSP üzerinden yapılan incelemede herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

             Bunun üzerine Çerkezköy Belediyesi Başkanlığına yazılan 04.05.2015 tarih ve 9137 sayılı yazımız ile başvuru sahibi isteklinin sözleşmelerini sunduğu anılan iki işe ilişkin olarak idareden İdari ve Teknik Şartnameler, ihale sonuç bilgileri ve bu işlere ilişkin sözleşmelerin hangi istekliler ile yapıldığı, sözleşmeler, işlerin geçici kabul tarihlerinin ne olduğu ve ihaleler ile ilgili bütün bilgi belgeler (fatura, hakediş, teslim tutanağı) istenilmiştir.

İdarenin 06.05.2015 tarih ve 4534 sayılı cevabi yazısı ekinde “185. Sokak, Menteş Sk. Arvas Sk. 172. Sk. Osmanlı Caddesinde Muhtelif Perdelerin Yapılması işi”ne ilişkin Cank İnşaat Taah. Gayrimenkul San Tic. Ltd. Şti. tarafından 1 ve 2 no’lu hakediş için düzenlenen 57.500,00 TL ve 13.800,00 TL’lik faturalar, 1 ve 2 no’lu hakedişin ödeme emri belgesi, 3 no’lu Hakediş Raporu, 3 no’lu hakedişin ödenmesi için 10.06.2010 tarihli başkanlık oluru, yüklenicinin 3 no’lu hakedişin kendisine ödenmesi için Belediye Başkanlığına 12.11.2009’da verdiği dilekçe yer almakta olup sözleşmesi 2010 yılında yapılan “Vardar Sok. 31. Sok. 29. Sok. Alper Sok. 139, 141, 142’nci Sokaklarda Kilitli Parke, Bordür, Yağmur Oluğu Dizim İşçiliği İşi”ne ilişkin herhangi bir bilgi belgenin gönderilmediği anlaşılmıştır.

İsteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’ncü maddesinde iş deneyim belgelerinin bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak düzenlenebileceği “İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak düzenlenir.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

İsteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu iş deneyim belgesinin tutarının 215.300,00 TL olduğu görülmüştür. İsteklinin itirazen şikâyet başvurusu ekinde bulunan 2009/26923 ihale kayıt numaralı işe ilişkin 06.03.2009 tarihli 115.300,00 TL bedelli ve 19.07.2010 tarih ve 100.000,00 TL bedelli sözleşmelerin asıl belgeler olmamakla birlikte idarenin 06.05.2015 tarih ve 4534 sayılı yazı ekinde anılan ihale kayıt numaralı işe ilişkin sözleşme bedelinin 115.300,00 TL olduğunu gösterir hakedişe ilişkin belgeleri göndermesi sebebiyle başvuru sahibinin adı geçen işi gerçekleştirdiği değerlendirilmiştir. Diğer taraftan başvuru sahibi isteklinin gerçekleştirdiğini iddia ettiği diğer ihale konusu iş bakımından ise idarece herhangi bir bilgi ve belge gönderilmediğinden Kurumca bir değerlendirme yapılmasının hukuken mümkün olmadığı açıktır.
  
Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü gereğince iş deneyim belgesinin bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında düzenlenmesi gerektiği açıktır.
Başvuru sahibi isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi ile ilgili olarak, belgeyi düzenleyen idare tarafından, iş deneyim belgesinin, iki ayrı bedel içeren iki ayrı sözleşmenin –yukarıda bahsi geçen 2009/26923 ihale kayıt numaralı iş ile Vardar Sok. 31. Sok. 29. Sok. Alper Sok. 139, 141, 142’nci Sokaklarda Kilitli Parke, Bordür, Yağmur Oluğu Dizim İşçiliği İşine ilişkin sözleşmeler-  toplam bedeli üzerinden düzenlendiği sonucuna varılmıştır.

Bu çerçevede, idarece gönderilen bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, başvuru sahibinin 2009/26923 ihale kayıt numaralı işi gerçekleştirdiği kanaati oluştuğundan, her ne kadar mevzuata uygun düzenlenmiş bir iş deneyim belgesi sunmamış olsa da anılan işin gerçekleştirilmesi sebebiyle sahtecilikten söz edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Bu gerekçeyle mevzuata aykırı belge sunan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmış olup, anılan belgenin istekli tarafından başka ihalelerde de kullanılmaması için iptal edilmesinin uygun olacağı; öte yandan idare ile yapılan yazışmalar sonucunda edinilen bilgiler uyarınca istekli tarafından gerçekleştirilen iş için Çerkezköy Belediyesi tarafından mevzuata uygun şekilde iş deneyim belgesi düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

İsteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;
Kamu İhale Kanunu’nda geçici teminatın gelir kaydedileceği durumlar “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin son fıkrasında “Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü bulunmaktadır.
İdare isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi ile ilgili olarak; Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin son fıkrasında yer alan “Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” ifadesi uyarınca isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi yönünde işlem tesis etmiştir.
 
Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde yer alan taahhüde aykırı davranılması durumunda isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi yönündeki işlemler Kurumun belirlediği çerçevede idarenin taahhüt olarak istediği belgelere ilişkin olarak tesis edilebileceğinden ve öte yandan iş deneyim belgesi ihale tarihinden önce düzenlenen bir belge olması sebebiyle taahhütname şeklinde istenemeyeceği gibi taahhütname şeklinde de değerlendirilemeyeceğinden,  idarenin, isteklinin iş deneyim belgesinin mevzuata aykırılığı hususunu taahhüde aykırılık şeklinde değerlendirmesinin ve bu değerlendirmeye dayanarak isteklinin geçici teminatını gelir kaydetmesinin mevzuata uyarlığı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
İsteklinin yasaklanmasına yönelik hazırlayıcı işlem tesis edilmesine ilişkin olarak yapılan incelemede;
İdarenin, isteklinin fiilinin Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesi kapsamında olduğu gerekçesi ile istekli hakkında aynı Kanun’un 58 ve 59’uncu maddeleri uyarınca yasaklama işleminin tesisine karar verdiği ve yasaklama işleminin tesis edilebilmesi için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bildirimde, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.  
        
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.          
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.        
d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.”         
e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.” hükmü,
Aynı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’nci maddesinde  “17’nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2’nci ve 3’üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.
...

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü mevcuttur.
İsteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı ancak iş deneyim belgesinin de sahte olmadığı hususu dikkate alındığında isteklinin fiilinin 17’nci madde kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, istekli hakkında yasaklamaya yönelik olarak tesis edilen hazırlayıcı işlemlerin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
      Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması, isteklinin geçici teminatının iade edilmesi, yasaklanmasına yönelik olarak tesis edilen hazırlayıcı işlemlerin iptal edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
          Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) 4734 sayılı Kanunun 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
2) Kızılpınar Belediyesi tarafından düzenlenen 22.11.2010 tarih ve bila sayılı iş deneyim belgesinin iptal edilmesi hususunun ilgili idareye bildirilmesine,
3)Çerkezköy Belediyesi tarafından Cank İnşaat Taahhüt Gayrimenkul San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilen 2009/26923 İKN’li ihale konusu işe ilişkin olarak yeni bir iş deneyim belgesi düzenlenmesi hususunun ilgili idareye bildirilmesine, 

    Oybirliği ile karar verildi.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.