• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İhale İptali

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

05.01.2017 tarihli “Maltepe Başıbüyük Samandıra Arası Yol Kavşak Yapım İşi” ihalesinin kendileri üzerinde bırakıldığı ve anılan işe ilişkin sözleşme imzalandığı, bu sözleşme sürecinde işin iş artışı ile bitirilemeyeceğinin görülmesi üzerine sözleşme bedeli kadar iş yapıldığı, başvuru konusu ihalenin adında ikmal olduğu belirtilmese de bir ikmal ihalesi olduğu, bahse konu işin ikmalden önceki kısımlarının kendileri tarafından yapıldığı, 30.11.2018 tarihinde gönderilen kesinleşen ihale kararı ile anılan ihalenin kendi üzerlerinde kaldığının bildirildiği, bununla birlikte aynı gün içinde ihale kararının iptali konulu bir belgenin daha gönderilerek ihalenin ihale yetkilisi tarafından 20.09.2018 tarihli ve 30541 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Program (2019-2021)’ın Onaylanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararının (Karar Sayısı: 108) 1.2.5’inci maddesindeki “İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlamamış projeler askıya alınacaktır...” hükmü gereğince iptal edildiğinin ve karara karşı beş gün içerisinde idareye başvuruda bulunabileceklerinin belirtildiği, idare tarafından ihalenin iptaline ilişkin tesis edilen işlemin haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu,

Anılan ihalenin iptal kararının, gerekçesine dayanak gösterilen Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın kapsamına girmediği, Cumhurbaşkanı Kararının 1.2.5’inci maddesinde “İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlamamış projeler askıya alınacaktır. Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacaktır. Mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finansman ile hayata geçirilecektir.” ifadesinin yer aldığı, burada askıya alınacak projelerden kastedilenin açıkça ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlamamış projeler olduğu, Cumhurbaşkanlığı Kararında düzenlenen hususun ihaleler değil projeler olduğu, değerlendirme yapılırken somut olaya proje zaviyesinden bakılması ve her ihaleninbirbirinden bağımsız değerlendirilmesi gerektiği, aksi halde aynı projeye ilişkin birden fazla ihale söz konusu ise bu ihalelerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, askıya alınacak projeler açısından da bu projelerin başlamamış olması şartının getirildiği, henüz ihalesi yapılmamış projeler ile ihalesi yapılmış ancak fiilen inşasına başlanmamış projelerin askıya alınacağının belirtildiği, projenin inşasına kendi üzerlerinde kalan ilk ihale ile başlandığı, Cumhurbaşkanlığı Kararında öngörülen projenin fiilen inşaasına başlanmamış olması şartının somut olayda gerçekleşmediği, ihalenin iptali işleminin hukuka aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği, makul ve meşru bir gerekçeye dayanmadan ihalenin iptaline karar verilmesi sebebiyle idarenin takdir yetkisini hukuka aykırı olarak kullandığı, ihalenin iptal gerekçesinin Kanun’un temel ilkelerine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Toplantı No : 2018/070

Gündem No : 26

Karar Tarihi : 27.12.2018

Karar No : 2018/UY.II-2096

BAŞVURU SAHİBİ: Miraç-Yol Altyapı Üstyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/229732 İhale Kayıt Numaralı “Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Düzenleme ve Kavşak İnşaatı” İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 21.06.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Düzenleme ve Kavşak İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Miraç-Yol Altyapı Üstyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 05.12.2018 tarih ve 58789 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.12.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

ptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “…İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü, İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin a) Adı: BOSTANCI - KAYIŞDAĞI ARASI YOL DÜZENLEME VE KAVŞAK İNŞAATI b) Yatırım proje no'su/kodu:RY201603004 c) Miktarı (fiziki) ve türü: 72 Kalem Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Düzenleme ve Kavşak İnşaatı - Yapım Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır. ç) Yapılacağı yer: Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir İlçeleri” düzenlemesi, Aynı Şartname’nin “İhalenin karara bağlanması” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. 36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.” düzenlemesi, Anılan Şartname’nin “İhale kararının onaylanması veya iptali” başlıklı 37’nci maddesinde “37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir. 37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir. 37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. 37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” düzenlemesi, Bahse konu Şartname’nin “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 38’inci maddesinde “38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir. 38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır…” düzenlemesi yer almaktadır. 06.08.2018 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, 21.06.2018 tarihinde yapılan bahse konu ihalede 59 adet ihale dokümanı alındığı, 27 isteklinin teklif verdiği, 9 isteklinin teklifinin teklif değerlendirme aşamasında çeşitli sebeplerden değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifi sınır değerin altında kalan 9 istekliden 04.07.2018 tarihinde EKAP üzerinden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, sadece 2 istekli (Miraç-Yol Altyapı Üstyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yimtaş Galvaniz İnşaat Madencilik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yimtaş Mühendislik İnş. Taah. Tur. ve Metalsan. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı) tarafından süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Miraç-Yol Altyapı Üstyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Yimtaş Galvaniz İnşaat Madencilik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yimtaş Mühendislik İnş. Taah. Tur. ve Metalsan. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı olarak belirlendiği, Türkdemir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - Vizyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı tarafından yapılan bir itirazen şikâyet başvurusu sonucunda alınan 04.10.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1791 sayılı Kurul kararı üzerine idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilendiği ve 28.11.2018 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin, aşırı düşük teklif açıklaması sunan tek istekli olan ve açıklaması uygun bulunan Miraç-Yol Altyapı Üstyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı, Türkdemir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - Vizyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, ancak söz konusu ihalenin 20.09.2018 tarihli ve 30541 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Program (2019- 2021)’ın Onaylanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararının (Karar Sayısı: 108) 1.2.5’inci maddesinde yer alan “İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlamamış projeler askıya alınacaktır.” hükmü gereğince ihale yetkilisi tarafından 30.11.2018 tarihinde iptal edildiği görülmüştür. 20.09.2018 tarihli ve 30541 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Program (2019-2021)’ın Onaylanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’nın (Karar Sayısı: 108) 1.2.5’inci maddesinde “İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlamamış projeler askıya alınacaktır. Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacaktır. Mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finansman ile hayata geçirilecektir.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru konusu ihalenin 21.06.2018 tarihinde gerçekleştirildiği, anılan Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayımı tarihinde (20.09.2018) yürürlüğe girdiği, ihale konusu işin bir ikmal ihalesi olduğuna dair ihale dokümanında herhangi bir bilginin bulunmadığı, kaldı ki bir işin ikmal ihalesi mahiyetinde olması dahi o işe ait sözleşmenin imzalanmamış olması durumunda anılan Cumhurbaşkanı Kararına göre iptal edilemeyeceği anlamına gelmediği, bu çerçevede başvuruya konu ihalede sözleşme imzalanmayarak ihale konusu işin ifasına başlanılmadığından bahse konu ihalenin anılan Cumhurbaşkanı Kararının kapsamında değerlendirilebileceği anlaşılmıştır. Bahse konu ihalenin ihale yetkilisi tarafından 20.09.2018 tarihli ve 30541 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Program (2019-2021)’ın Onaylanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’nın (Karar Sayısı: 108) 1.2.5’inci maddesi gereğince iptal edildiği görülmüş olup yukarıda anılan Kanun hükmü ve İdari Şartname düzenlemeleri dikkate alındığında ihale yetkilisinin gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi iptal etme yetkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Yapılan incelemede, bahse konu ihalede, ihale yetkilisi tarafından gerekçesi belirtilerek ihalenin iptal edildiği ve iptal gerekçesinin uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.