• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

İstekli İle İdarenin Metraj Farklılığı

Şikâyet Dilekçesinde Özetle;

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Vit-Varol İnş. Tic. Ltd. Şti.nin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Üç Aks Yapı İnş. Tic. A.Ş.- Özgür Aslantürk Duru 4 K Yapı İş Ortaklığının sunmuş olduğu açıklama dosyasında öngörülen metrajlar ile idarece hazırlanmış olan yaklaşık maliyete esas olan metrajlar arasında iş kalemleri bazında %10’dan fazla farklılık bulunduğu, bu suretle aşırı düşük teklif fiyatları ile işin yapılabilir olduğunun ispatlanmaya çalışıldığı, bu farklılıkların istekliler lehine fiyat avantajı sağladığı, bu sebeplerden dolayı açıklama dosyalarının uygun bulunmaması gerektiği,

Toplantı No : 2016/037

Gündem No : 45

Karar Tarihi : 22.06.2016

Karar No : 2016/UY.III-1662

BAŞVURU SAHİBİ:

Tekçeler İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Uğur Mumcu Cad. Kırçiçeği Sokak No:4/7 Çankaya/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Varlık Mah. Tanzimat Cad. No: 67 06170 Yenimahalle/ANKARA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/148613 İhale Kayıt Numaralı “Polatlı Huzurevi İnşaatı” İhalesi


KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde, teklifi hesaplanan sınır değerin altında bulunan isteklilerin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirleneceği ve aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra, ihalenin sonuçlandırılacağı düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemeler çerçevesinde, mevzuata uygun şekilde aşırı düşük teklif sınır değerinin 9.947.564,61 TL olarak belirlendiği, teklif bedeli hesaplanan bu bedelin altında kalan yedi isteklinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği, idarenin 16.02.2016 tarihli yazısı ile aşırı düşük teklif olarak belirlenen yedi istekliden aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulmasının istenildiği, 5 isteklinin süresi içerisinde açıklama sunmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 2 istekli tarafından sunulan açıklamanın ihale komisyonunca değerlendirildiği ve 15.03.2016 tarihli kesinleşen ihale kararı ile Vit-Varol İnş. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Üç Aks Yapı İnş. Tic. A.Ş.- Özgür Aslantürk Duru 4K Yapı İş Ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

İdarenin 16.02.2016 tarihli aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında toplam 72 adet iş kalemine ilişkin açıklama istenilmiş olduğu, 52 adet analiz girdisi açıklama istenilmeyen analiz girdileri olarak belirlenmiş olduğu, ayrıca açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin analiz formatlarının yazı ekinde gönderildiği tespit edilmiştir.

Vit-Varol İnş. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklama dosyası kapsamında yer alan açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin metrajları düşürerek fiyat avantajı sağladığı iddiasına ilişkin olarak yapılan tespitler aşağıda yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamaları kapsamında sunduğu idarece teklifin önemli bileşeni olarak belirlenen ve açıklama istenilen kalemlere ilişkin hesap cetvelinde belirtilen metraj miktarları ve yaklaşık maliyet hesabında öngörülen metraj miktarları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Yapılan tespitler neticesinde, açıklama istenen 72 adet iş kaleminden 16 tanesinde idarenin metrajının yüksek olduğu, 10 kalemde isteklinin metrajı ile idarenin metrajının birebir olduğu, 46 kalemde ise isteklinin metrajının fazla olduğu belirlenmiştir.

İsteklinin metrajı ile idarenin metrajı arasındaki farklar ile isteklinin birim fiyatları çarpıldığında, toplam 181.377,74 TL’lik isteklinin aleyhine bir farkın ortaya çıktığı, diğer bir anlatımla istekli tarafından idarenin öngördüğü metrajlar esas alınarak teklif verildiği takdirde, teklif bedelinin 181.377,74 TL daha düşük olacağı tespit edilmiştir.

İhale konusu yapım işi, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş olup, bu tür ihalelerde idarece iş kapsamındaki imalat miktarları istekli olabileceklere verilmemekte, bunun yerine katılımcıların ihale dokümanı kapsamında verilen uygulama projeleri ve mahal listelerini kullanarak imalat miktarlarını hesaplamaları gerekmektedir.

İhale konusu iş kapsamında yer alan imalatlara ait miktarların (metrajların) hesaplanması işi, işe ait projeler üzerinden birçok ölçüm/sayım yapılmasını ve bu ölçümler neticesinde elde edilen rakamlarla matematiksel işlem yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, iki farklı kişinin aynı iş kalemine dair metraj hesaplaması çoğu zaman birbiri ile örtüşmemektedir. Bu durum, ölçme yönteminden ve hassasiyetinden veya ölçme sonrası yapılan matematiksel işlemler neticesinde elde edilen miktarlar üzerinde yapılan yuvarlamalardan ya da makul karşılanabilir hesap hatalarından kaynaklanabilir. Bununla birlikte, metraj hesaplamalarındaki farklılıkların da makul ve kabul edilebilir mertebelerde olması, işin yapılabilirliğini menfi yönde etkilememesi gerekmektedir.

Öte yandan metraj değerlendirmesi sonucunda iş kalemlerinin büyük çoğunluğunda istekli aleyhine metraj farkının oluştuğu, isteklinin aleyhine çıkan 181.377,74 TL farkın isteklinin teklif tutarından çıkartılması sonucunda 9.345.622,26 TL’ye (9.527.000,00- 181.377,74) ulaşıldığı, bu durumun ekonomik açıdan en avantajlı teklif sıralamasını değiştirmediği, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından öngörülen imalat miktarlarının yaklaşık maliyetteki miktarlara göre kendisine avantaj sağlayacak şekilde düşük alındığı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen isteklinin açıklamaları kapsamında sunduğu idarece teklifin önemli bileşeni olarak belirlenen ve açıklama istenilen kalemlere ilişkin hesap cetvelinde belirtilen metraj miktarları ve yaklaşık maliyet hesabında öngörülen metraj miktarları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Yapılan tespitler neticesinde, açıklama istenen 72 adet iş kaleminden 36 tanesinde idarenin metrajının yüksek olduğu, 15 kalemde isteklinin metrajı ile idarenin metrajının birebir olduğu, 21 kalemde ise isteklinin metrajının fazla olduğu belirlenmiştir.

İsteklinin metrajı ile idarenin metrajı arasındaki farklar ile isteklinin birim fiyatları çarpıldığında, toplam 107.047,37 TL’lik isteklinin aleyhine bir farkın ortaya çıktığı, diğer bir anlatımla istekli tarafından idarenin öngördüğü metrajlar esas alınarak teklif verildiği takdirde, teklif bedelinin 107.047,37 TL daha düşük olacağı tespit edilmiştir.

Öte yandan metraj değerlendirmesi sonucunda, isteklinin aleyhine çıkan 107.047,37 TL farkın isteklinin teklif tutarından çıkartılması sonucunda 9.736.952,63 TL’ye (9.844.000- 107.047,37) ulaşıldığı, bu hususun ihalenin sonucunu ve anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirlenmesi durumunu değiştirmediği, dolayısıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından öngörülen imalat miktarlarının yaklaşık maliyetteki miktarlara göre kendisine avantaj sağlayacak şekilde düşük alındığı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği karar verildi.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.