• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Analize Alınan Fiyat Teklifinden Yüksek Fiyat Yazılması

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

a) Anılan idarenin aşırı düşük teklif açıklamalarını reddetme gerekçesi olarak “2. Sınıf çıkan kereste için Polatoğlu Kereste Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nden 500 TL/m³ tutarında proforma fatura alındığı, ancak “AKS/2” pozunda KGM/21.040 da ve “AKK/3” pozunda KGM/21.042 de kerestenin birim fiyatının 550 TL/m³ olarak alınıp hesaplandığı” ifadelerine yer verildiği, aşırı düşük teklif sorgulamasında aşırı düşük olarak tespit edilen teklif fiyatıyla ihale konusu işin yapılabilme kabiliyetinin değerlendirilmesinin amaçlandığı, bu değerlendirmede maliyet bileşenlerini oluşturan kalemlere ilişkin teklif edilen birim fiyatların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespiti noktasında tevsik edici belgelerin istenileceği, proforma faturanın tevsik edici belgelerden olduğu, proforma faturada belirtilen tutarın, söz konusu belgenin dayanak gösterildiği iş kalemine ilişkin analizdeki rayiç bedelin altında tutulması durumunda analiz tutarının aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında esası etkileyen olumsuz bir sonuç taşımadığının açık olduğu, bu durumda ilgili iş kalemine ilişkin analizde yer alan tutarın aşırı düşük teklif sorgulaması açıklamasının, kanıtlayıcı belge olarak sunulan proforma faturada yer alan tutarın altında bulunması halinde teklif fiyatının kanıtlayıcı belge tutarının altında kaldığı ve dolayısıyla aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında gerçekçi bir birim fiyatın belirlenmesinin söz konusu olmayacağı, dolayısıyla proforma tutarındaki bedelden daha yüksek bir bedelin yazılmış olmasının esası etkileyen olumsuz bir etkiye sahip olmadığı,
 
b) İdarenin “Açıklaması sunulan, AKK/5 iş kalemi analiz girdisinde yer alan bileşenlerden “Demirin fabrikalardan iş başına nakli M=540 km şeklinde belirtilen girdinin bünyesindeki demir nakli karsız fiyatının teşviki için açıklama dayanağı olarak kullanılan formüle göre 540 km mesafe için hesaplanan demir fiyat nakli için 122,71 TL/ton olarak öngörülmüştür. Ancak, isteklinin dayanak gösterdiği nakliye formülü demir nakli için kurumun kabul ettiği geçerli bir formül değildir ve bu formülün hangi kuruma ait olduğuna dair dayanak da belirsizdir.” gerekçesiyle demirin fabrikadan iş başına nakline yönelik olarak yaptıkları aşırı düşük açıklamalarının kabul edilemeyeceğinin belirtildiği, ancak söz konusu formüllerin Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Daire Başkanlığı Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine Ait Fiyat Analizleri” kitapçığına dayanılarak hazırlandığı, dayanak formülün “F=K x (0,0007 x M + 0,01) x a x y” olarak alınmış olmakla birlikte işçiliğin sehven hesaba dahil edilerek 122,71 TL tutarına ulaşıldığı, anılan formülden aslında formülde yer almaması gereken işçilik giderlerinin çıkarılması halinde elde dilecek sonucun aşağıdaki şekilde olacağı ve tutarlar arasındaki farklılığın kendilerine avantaj sağlamadığının açık olduğu,
Bu itibarla, Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Daire Başkanlığı Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan, “Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine Ait Fiyat Analizleri” kitapçığında yer alan formülün incelenmesi halinde işçilik hesaplaması yapılmaması gerektiğinin açık olduğu, sehven hesaba dahil edilmiş olan işçiliğin formülden çıkarılması halinde yapılmış olan aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olduğunun görüleceği,
 
c) İdarenin diğer bir gerekçe olarak “Sorgulamalarda analiz tutarının %3’ünün altında olup, idarece belgelendirilmesi istenmeyen en küçük girdiler için de makul bir fiyat yazılarak analizde gösterilmesi gerekmektedir. Zira Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddesi olan 45.1.2.2. maddesinde yer alan düzenleme gereği analizlerdeki bazı küçük girdiler için açıklama istenmeyecek olmasındaki kuralın temel gayesi girdi fiyatının sadece belgelendirme yapmaktan muaf olduğu anlamında olup, cüzi fiyatlar yazılması gibi bir hak doğurmayacaktır. Söz konusu küçük girdiler için öngörülecek fiyatlar, makine ve malzeme fiyatı göz ardı edilse dahi en azından bünyesindeki işçilik maliyetini mutlaka karşılaması gerektiği” hususuna yer verildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere idarece yapılacak işlemler” başlıklı 38’inci ve 45’inci maddelerinde yer alan düzenlemeler uyarınca, yaklaşık maliyetin %80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin olarak isteklilere açıklama yapma ve belgelendirme zorunluluğunun getirildiği, geriye kalan %20’lik kısmın ise, sorgulamaya konu edilmesinin ve bu kapsamda yer alan kalemlere ilişkin analiz ve belgelendirme yapılmasının gerekli olmadığı, yaklaşık maliyetin %80’ini oluşturan, idarece kendisine bildirilen ve açıklama istenilen iş kalemleri için, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak açıklama yapan başvuru sahibine ait teklifin mevzuata göre sorgulamaya dahi konu edilemeyecek olan ve yaklaşık maliyetin %20’sini oluşturan iş kalemleri için teklif edilen bedelin uygun olmadığı ve/veya yetersiz olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,
 
d) Anılan idare tarafından “Birden fazla poz içinde yer alan “Su” kalemi kimi analizlerde 0.001 TL kimi analizlerde 5,14 gibi birbirinden farklı bedeller kullanıldığından aşırı düşük savunmanız uygun bulunmamıştır” gerekçesine dayanılmış olmasının hatalı olduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13’üncü maddesi uyarınca sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin sunulmasının gerektiği, idare tarafından teklifte önemli bileşen olarak tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenecek olup, açıklama talep edilmeyen bir konuda açıklama yapılmadığı gerekçesiyle isteklilerin değerlendirme dışı bırakılamayacağı, Kamu İhale Genel Tebliği’nde isteklilerin tekliflerini açıklama yükümlülüklerinin idarenin tespit ettiği önemli bileşenler ile sınırlandırılmış olduğu, başvuruya konu ihalede açıklama talep edilen kalemler haricindeki kalemler için başvuru sahibi tarafından teklif edilen bedellerin gerekçe olarak gösterilmesinin hatalı bir değerlendirme olduğu, anılan nedenlerle aşırı düşük açıklamalarının kabul edilerek tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerekirken değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Toplantı No2017/045
Gündem No79
Karar Tarihi13.09.2017
Karar No2017/UY.III-2505

Şikayetçi: 

Ziver İnşaat Taahhüt Madencilik Turizm Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 

İhaleyi Yapan Daire: 

Bölge Müdürlüğü-3.Bölge Konya Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

03.08.2017 / 43924 

Başvuruya Konu İhale: 

2017/189113 İhale Kayıt Numaralı "Beyşehir-Seydişehir Yolunun Yapılması İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuruya konu ihalenin 17.07.2017 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, ihaleye 31 istekli tarafından teklif sunulduğu, idare tarafından sınır değerin 70.797.301,69 TL olarak belirlendiği ve sınır değerin altında geçerli teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, idarenin bu talebine başvuru sahibi istekli dahil iki istekli tarafından cevap verildiği, sınır değerin altında geçerli teklif sunan diğer istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması yapılmadığından bu isteklilerin tekliflerinin reddedildiği, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik San. ve Tic. A.Ş.- Alpan İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile başvuru sahibi Ziver İnşaat Taahhüt Madencilik Turizm Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamaları idare tarafından uygun bulunmayarak anılan isteklilerin tekliflerinin reddedildiği, ihalenin sınır değerin üstünde teklif sunan ilk istekli olan Heltaş İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise Karfen İnşaat Sanayi Turizm Enerji ve Ticaret A.Ş. – Öztaşoğlu Hafriyat Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının belirlendiği görülmüştür.

İhale dokümanı kapsamında “İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı, Standart Formlar, Fiyat Farkı Kararnamesi, Karayolları Teknik Şartnamesi, Birim Fiyat Tarifler, İtinerer, Analiz Formatı, Yol Üstyapısı Performans Kriterleri Şartnamesi”nin yer aldığı görülmüştür.

İdare tarafından teklifi geçerli ve sınır değerin altında olan isteklilere 21.06.2017 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında “22.05.2017 tarihinde ihalesi yapılan 2017/189113 İKN’li  “Beyşehir-Seydişehir Yolunun Yapılması İşi” ihalesi için teklifinizin incelemesinde, teklifinizin aşırı düşük teklif olduğu tespit edilmiştir.

Vermiş olduğunuz teklifin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilebilmesi için adı geçen işe ait vermiş olduğunuz teklifle ilgili olarak;

a)Yapım yönteminin ekonomik olması,

b)Seçilen teknik çözümler,

c)İşin yerine getirilmesinde kullanacağınız avantajlı koşullar,

d)Yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirmek suretiyle yazılı açıklama yapmanız gerekmektedir.

Ayrıca aşağıda belirtilen iş kalemleri için Kamu İhale Tebliğinin 45.maddesi uyarınca sorgulama yapılacaktır. Sorgulama Yapılacak İş Kalemlerinin Açıklama istenilecek ve İstenilmeyecek Olan Analiz Girdileri Tabloları ekte sunulmuştur.

Bunun için ihale dokümanı kapsamında verilen analiz formatlarına uygun analizleriniz ile buna ilişkin bilgi ve belgeler ile açıklamalarınızı tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde idaremize sunmanız gerekmektedir.” ifadelerine yer verilmiş olup, yazı ekinde yer alan analiz girdi tablolarında AKK/2, AKK/3, AKK/5, AKS/2, AKT/1, AKU/1 ve AKU/2 numaralı 7 adet iş kalemine ait açıklama yapılmasının istenildiği, paçal iş kalemi niteliğinde olan söz konusu iş kalemlerinde açıklama yapılması istenilecek ve açıklama yapılması istenilmeyecek analiz girdilerinin birim ve miktarları belirtilerek ve nakliye barındıran iş kalemlerinde nakliye mesafelerinin tamamına yer verilerek 5 iş günü içerisinde açıklama yapılması istenilmiştir.

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları idare tarafından uygun bulunmayarak anılan isteklinin teklifi reddedilmiştir. İdarenin başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarını uygun bulmama gerekçelerine bakıldığında;

a- Başvuru sahibi istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarında ikinci sınıf çam kereste için Polatoğlu Kereste Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.den 500 TL/m³ tutarında fiyat teklifi alındığı,  ancak AKS/2 numaralı iş kaleminde yer alan KGM/21.040 pozunda ve AKK/3 numaralı iş kaleminde yer alan KGM/21.042 pozunda yer alan “İkinci sınıf çam kereste” için yapılan açıklamalarda fiyat teklifinde belirtilen tutar yerine birim fiyatın 550 TL/m³ olarak esas alındığı,

b- AKK/5 numaralı iş kalemi analiz girdisinde yer alan “Demirin fabrikalarından işbaşına nakli (M=540 km)" girdisi için “F=(1,25xKx(0,0007xM+0,01)xA+1,25x3,5x7,9) /1,25" şeklinde bir formül ile açıklama yapıldığı, bu formülde 540 km mesafe için demir nakli birim fiyatının 122,71 TL/ton olarak belirlendiği, ancak isteklinin açıklamalarında yer verdiği nakliye formülünün hangi kuruma ait olduğunun belirsiz olduğu, dolayısıyla söz konusu formülün kabul edilebilecek geçerli bir formül olmadığı,

c- Aşırı düşük teklif açıklamalarında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesinde yer alan düzenleme gereği analiz tutarının %3’ünün altında olan ve idarece açıklanması istenilmeyen en küçük girdilerin belgelendirmesinin yapılmayacağı ancak söz konusu girdiler için de makul bir fiyat yazılarak analizde gösterilmesi gerektiği, ancak başvuru sahibi isteklinin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarında açıklama istenilmeyen bazı analiz girdileri için bedel öngörülmediği,

d- Aşırı düşük teklif açıklamalarında analiz girdilerinde birden fazla poz içerisinde yer alan “su” kalemi için kimi analizlerde 0,01 TL kimi analizlerde ise 5,14 TL tutarında birbirinden farklı bedeller kullanıldığı gerekçelerine yer verilmiştir.

 - Başvuru sahibi isteklinin (a) bölümünde yer alan iddiaları ile idarenin başvuru sahibi isteklinin teklifinin reddetme gerekçeleri birlikte incelendiğinde;

Başvuru sahibi istekli tarafından AKS/2 numaralı iş kaleminde yer alan KGM/21.040 pozunda ve AKK/3 numaralı iş kaleminde yer alan KGM/21.042 pozunda yer alan “İkinci sınıf çam kereste” kaleminde birim fiyatın 550 TL/m³ olarak öngörüldüğü, söz konusu analize dayanak olan ikinci sınıf çam kerestesinin açıklanması için Polatoğlu Kereste Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.den 500 TL/m³ tutarında fiyat teklifi alındığı, dolayısıyla söz konusu analizlerde yer alan birim fiyatın, bu analize dayanak olarak sunulan fiyat teklifinde belirtilen tutardan daha yüksek tutarda belirlendiği görülmüştür.

Yapılan inceleme neticesinde her ne kadar söz konusu analiz girdilerinde öngörülen birim fiyat ile bu analiz girdilerinin dayanağı olan fiyat teklifinde belirtilen tutarın birbirinden farklı olduğu görülmüş olsa da, itirazen şikâyete konu analiz girdi birim fiyatlarının fiyat teklifinde belirtilen tutardan daha düşük tutarda belirlenmediği, bu haliyle aşırı düşük teklif açıklamalarında analiz birim fiyatının fiyat teklifinden yüksek tutarda belirlenmesinin isteklinin maliyetlerini artırıcı bir nitelik taşıdığı, dolayısıyla istekliye avantaj sağlayacak bir durum oluşturmayacağı anlaşıldığından isteklinin idare tarafından bu gerekçeyle aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmaması yerinde görülmemiş olup başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

- Başvuru sahibi isteklinin (b) bölümünde yer alan iddiaları ile idarenin başvuru sahibi isteklinin teklifinin reddetme gerekçeleri birlikte incelendiğinde;

Başvuru sahibi istekli tarafından AKK/5 numaralı iş kalemi analiz girdisinde yer alan “Demirin fabrikalarından işbaşına nakli (M=540 km)" girdisinin “F=(1,25xKx(0,0007x M+0,01)xA+1,25x3,5x7,9)/1,25" şeklinde bir formül kullanılarak açıklama yapıldığı, formülde yer alan K katsayısının 245, M katsayısının 540 olarak esas alındığı ve söz konusu analiz girdisinin birim fiyatının 122,71 TL/ton olarak belirlendiği görülmüştür.

İdare tarafından başvuru sahibi isteklinin açıklamalarında yer verdiği nakliye formülünün hangi kuruma ait olduğunun belirsiz olduğu, dolayısıyla söz konusu formülün kabul edilebilecek geçerli bir formül olmadığı gerekçelerine yer verilmiştir. Başvuru sahibi isteklinin itirazen şikayet başvuru dilekçesine bakıldığında Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Daire Başkanlığı Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine Ait Fiyat Analizleri” kitapçığında yer alan 07.006/K poz numaralı F=(1,25xKx(0,0007x M+0,01)xA formülünün esas alındığı, bu formül kullanıldığında nakliye bedelinin 95,06 TL tutarında hesaplanacağı, ancak bu formüle sehven işçilik hesaplamalarının da dahil edilerek birim fiyatın 122,71 TL olarak hesaplandığı ifade edilmiştir.

İdare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısında söz konusu analiz girdisine ilişkin olarak istekliler tarafından kullanılması gereken herhangi bir nakliye formülüne yer verilmemekle birlikte söz konusu analiz girdisine yönelik sadece 540 km nakliye mesafesi belirtilmiştir. Ayrıca idare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesaplamalarında itirazen şikâyete konu analiz girdisinin birim fiyatının 95,06 TL olarak belirlendiği görülmüştür.

Yapılan incelemeler neticesinde, idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında sadece nakliye mesafesinin belirtildiği, aşırı düşük teklif açıklaması yapacak istekliler tarafından uyulması gereken herhangi bir nakliye formülüne yer verilmediği, bu kapsamda aşırı düşük teklif açıklamasında bulunacak istekliler tarafından idarenin belirlemiş olduğu nakliye mesafesi esas alınarak açıklama yapılmasının istenildiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi istekli tarafından idarenin belirlemiş olduğu nakliye mesafesi esas alınarak açıklama yapıldığı, başvuru sahibi istekli tarafından belirlenen nakliye birim fiyatının idarenin belirlemiş olduğu nakliye birim fiyatından fazla olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibi istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun bulunmamasının yerinde olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu tespit edilmiştir.

- Başvuru sahibi isteklinin (c) bölümünde yer alan iddiaları ile idarenin başvuru sahibi isteklinin teklifinin reddetme gerekçeleri birlikte incelendiğinde;

İdare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısı incelendiğinde, analiz girdi tablolarında 7 adet iş kalemine ait açıklama yapılmasının istenildiği, paçal iş kalemi niteliğinde olan söz konusu iş kalemlerinde 69 adet açıklama yapılması istenilmeyecek analiz girdisinin belirlendiği görülmüştür.

Başvuru sahibi isteklinin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, anılan istekli tarafından açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin açıklama ekinde sunulan analiz ve alt analizlerde analiz girdisi olarak belirtildiği, bununla birlikte açıklama istenilmeyecek toplam 69 adet analiz girdisinden 23 adet analiz girdisine bedel öngörüldüğü ancak kalan 46 adet analiz girdisine bedel öngörülmediği görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2 ve 45.1.2.3’üncü maddesinde yapılan açıklamalar uyarınca, açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin istekliler tarafından sunulan analizlerde girdi olarak belirtilmesi ve söz konusu analiz girdilerine istekliler tarafından bir bedel öngörülmesi gerekmekle birlikte bu bedelin tevsikine ilişkin bir belgelendirme yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan ihale mevzuatında aşırı düşük teklif açıklamaları yapan isteklilerin, açıklamalarında analiz girdilerine yönelik öngördükleri bedeli, virgülden sonra iki haneye yuvarlamaları gerektiğine dair de bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, başvuru sahibi istekli tarafından açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin analizde açıklama istenilmeyen analiz girdilerine yer verilmekle birlikte, istekli tarafından açıklama istenilmeyen analiz girdilerine 0,00 TL bedel öngörülmesinin söz konusu analiz girdilerine bedel öngörülmediği sonucunu doğuracağından başvuru sahibi isteklinin bu haliyle yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasının anılan Tebliğ hükümlerine uygun olmadığı anlaşılmış olup idarenin söz konusu gerekçeyle başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarını uygun bulmamasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

- Başvuru sahibi isteklinin (d) bölümünde yer alan iddiaları ile idarenin başvuru sahibi isteklinin teklifinin reddetme gerekçeleri birlikte incelendiğinde;

İdare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde yer alan analiz girdileri tablolarına bakıldığında “Su” girdisinin AKU/2, AKT/1, AKS/2, AKK/2 ve AKK/3 numaralı iş kalemlerinde açıklama istenilmeyecek analiz girdisi olarak belirlendiği görülmüştür.

Başvuru sahibi isteklinin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarına bakıldığında “su” girdisi için;  AKT/1, AKS/2 ve AKK/3 numaralı iş kalemlerinde 0,01 TL, AKK/2 numaralı iş kaleminde ise bu tutardan farklı olarak 0,92 TL bedel öngörüldüğü görülmekle birlikte, anılan girdi için AKU/2 numaralı iş kaleminde bedel öngörülmediği tespit edilmiştir

Yapılan inceleme neticesinde itirazen şikâyete konu “su” girdisinin idare tarafından açıklama yapılmasının istenilmediği, bu anlamda açıklama istenilmeyen analiz girdileri için bedel öngörülmesi halinde bu analiz girdilerine yönelik yapılan açıklamada belgelendirme yapılmasına gerek bulunmadığı, dolayısıyla açıklama istenilmeyen aynı analiz girdilerine aynı bedel öngörülmesine yönelik bir zorunluluğun bulunmadığı anlaşıldığından idarenin başvuru sahibi istekliye ait teklifi reddetme gerekçesinde yer verdiği aynı analiz girdisi için birbirinden farklı bedeller öngörülmesi gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmakla birlikte başvuru sahibi istekli tarafından yapılan açıklamada AKU/2 numaralı iş kaleminde “su” girdisi için bedel öngörülmediği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin açıklamalarının bu kapsamda mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

    Oybirliği ile karar verildi.


Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.