• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Paçal iş kalemini oluşturan iş kalemlerinin temel analiz girdilerinin belirlenmesi

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale komisyonu kararında aşırı düşük savunmaları kapsamında “BF-KAZI” için belirlenmiş olan miktarlar için tevsik edici bir belge sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, miktarların ihale dokümanındaki projeler esas alınarak topoğraf ekipleri tarafından doğruya yakın bir ölçüde çıkarıldığı, “BF-KAZI” iş kaleminin her hangi bir kamu kurumu tarafından analizi yayınlanmış bir iş kalemi olmadığı, bu sebeple bu iş kalemine ait analizin idare tarafından ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilmesi gerektiği, ancak idare tarafından ne doküman kapsamında ne de aşırı düşük teklif açıklama yazısı ekinde bu analizlerin verilmediği, aşırı düşük teklif açıklamasının bu analizler verilerek yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği,

2) Ariyet malzemesine ait nakliye mesafesi ve yarma malzemesine ait nakliye mesafelerini tevsik edici belge sunmadıkları gerekçesiyle açıklamalarının uygun bulunmadığı ancak mesafelerin ihale dokümanında yer alan itinererden alındığı,

3) İdarenin KGM/2200 ve KGM/2202 iş kalemleri için fiyat teklifi alarak açıklama yapmalarını uygun bulmadığı, ancak KGM/2202 iş kaleminin açıklanması istenilen bir iş kalemi olmadığı, KGM/2200 iş kaleminin ise sadece makine girdisi içerdiği, malzeme ve nakliyenin bu iş kalemi içerisinde yer almadığı, makine girdisi, yarma kazısı ve ariyet ocağı kazıları için fiyat teklifi alınmasının uygun olduğu, diğer taraftan BF-KAZI iş kalemine ait girdi ve miktarları belirten analiz verilmediği için söz konusu iş kalemi içerisinde yer alan girdi cinslerinin ve miktarlarının bilinerek açıklama yapılmasının imkânsız olduğu,

4) C30/37 hazır betonu için alınan fiyat teklifinin mevzuata uygun olduğu, fiyat teklifine dahil olan ve açıklanması ihale dokümanı ve aşırı düşük teklif açıklama yazısında belirtilmeyen beton nakli için açıklamalarının uygun bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu,

5) 07.005/K-2 sanat yapısı kazı nakli fiyatının Karayolları Genel Müdürlüğü nakliye formülü kullanılarak bulunması ve fiyat teklifine dahil olan ve açıklanması ihale dokümanı ve aşırı düşük teklif açıklama yazısında belirtilmeyen beton nakli için açıklamalarının uygun bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu,

6) KGM/16.132/K-H demirli beton girdi fiyatının Karayolları Genel Müdürlüğü 2016 yılı fiyatlarından daha düşük olduğu gerekçesiyle açıklamalarının uygun bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu,

7) BF-DEMİRLİBETON iş kalemi analizinde bulunan KGM/21.040 analizinin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış analizlerdeki girdi miktarlarından daha fazla miktar öngörülerek açıklanmasının mevzuata aykırı olmadığı,

8) BF-ÜSTYAPI iş kalemi içerisinde astar ile ilgili bir imalat olmadığı, kendilerinin astar malzemesinin nakliyesini öngördüğü, idarenin açıklamalarını astar malzemesine ilişkin nakliye dahil edildiği için uygun bulmadığı, açıklama kapsamında astar malzemesinin nakliyesini dahil etmelerinin mevzuata aykırı olmadığı,

9) BF-ÜSTYAPI iş kaleminde suya ait nakliye mesafesine ilişkin tevsik edici bir belge sunulmadığı ve suyun iş başına nakli maliyetinin hesaba dahil edilmediği gerekçesiyle açıklamalarının uygun bulunmadığı, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait nakliye formülü kullanılarak yapılmış olan açıklamanın kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Toplantı No2016/051
Gündem No31
Karar Tarihi09.09.2016
Karar No2016/UY.III-2342
Şikayetçi: 

Ka Tasarım İnş. Taah. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Bölge Müdürlüğü-13.Bölge Antalya Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

25.08.2016 / 48832 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/84046 İhale Kayıt Numaralı "Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç-3Blhd Yolu (Km:86+700-95+300 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri İnşaatı İşi" İhalesi 
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
Başvuru sahibinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9’uncu iddiasına ilişkin olarak:

08.06.2016 tarihinde yapılan ihalede başvuru sahibi de dahil 14 adet isteklinin teklifinin sınır değerin altında kaldığı, bu isteklilerden idare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, anılan isteklilerden 13’ünün açıklama talebine cevap vermediği, başvuru sahibi Ka Tasarım İnş. Taah. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin açıklamalarını idareye sunduğu, ihale komisyonu tarafından anılan isteklinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulmayarak teklifinin reddedildiği, ihalenin Deha Altyapı A.Ş. üzerine bırakıldığı, Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti.nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, idarenin 14.07.2016 tarihli aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında “08/06/2016 Çarşamba günü saat 10:00’da 4734 sayılı İhale Kanununun 19. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihalesi yapılan 2016/84046 İhale Kayıt Nolu “Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç-3.Bl.Hd. Yolu (Km:86+700-95+300 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri İnşaatı İşi’’ için vermiş olduğunuz ihale teklif zarfınızın ihale komisyonumuzca incelenmesi neticesinde; söz konusu iş için teklif etmiş olduğunuz bedelin Kamu İhale Genel Tebliği gereğince Aşırı Düşük Teklif olduğu tespit edilmiştir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38. maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 45. maddesi gereğince; yapım işinin ekonomikliğinin, seçilen teknik çözümler veya bu işte kullanılacak avantajlı şartların, teklif edilen işin özgünlüğü hususlarına ait belgelerin ve ayrıca yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan ve sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olan ve ihale dokümanı ekindeki teklif cetvelinde gösterilen [(BF-KAZI: Her Cins ve Klas Zeminde Yarma, Yan Ariyet ve Ocak Ariyeti Kaz.Yapılması, Kullanılması ve Dolgu ve dep. nak. Dolguya Gelen Her Cins ve Klastaki Malz. Sulanması ve Sıkıştırılması ile Zayıf Zem. Kaz., Kullanılması ve Dep. Nakli (Herşey Dahil), BF-DEMİRLİBETON: Kuruda veya suda her dozda demirli beton(Kutu menfez, betonarme duvar v.b demirli beton imalatları için)(C 30/37 Hazır beton harcı ile) (Herşey dahil), BF-DEMİRSİZBETON: Kuruda veya suda her dozda demirsiz beton( Hendek kaplama v.b demirsiz beton imalatları için)( C 30/37 Hazır beton harcı ile) (Herşey dahil) ve BF-ÜSTYAPI: Plent-miks alttemel ve plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Ocak konkasör arası taş nakli, agreganın plente nakli malzemenin serim yerine nakli dahil) (Herşey dahil)] 4 adet pozlara ait analizlerinize dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerden; tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturaların, fiyat tekliflerinin, çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifelerinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat tekliflerinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlarının, ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının, stokunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanaklarının, malzeme ocaklarına ait ocak ruhsatları ve bunlarla birlikte işletme ruhsatı, işletme izin belgesi, işyeri açma ruhsatları ve ÇED raporlarının ve yardımcı analizler gibi belgelerin mevzuat çerçevesinde ilgili kaşeli ve imzalı olarak ihale komisyonumuza teslim edilmesi gerekmektedir…” ifadelerine yer verildiği, yazı ekinde “sıralı analiz girdileri listesi”, “açıklama istenilen analiz girdileri” ve “açıklama istenilmeyen analiz girdileri” başlıklı belgelerin bulunduğu, örnek analiz formatının verilmediği, açıklama istenen toplam 4 iş kaleminin hiçbirinin kamu kurum ve kuruluşlarınca birim fiyatları oluşturulan imalat niteliğinde olmadığı, paçal iş kalemi olarak hazırlandığı anlaşılmıştır.

Aşırı düşük teklif isteme yazısının ekinde bulunan “Açıklama istenilen analiz girdileri” başlıklı belge incelendiğinde “07.006/K/1”, KGM/14.220/T”, KGM/16.122/K-H/T”, “KGM/16.132/K-H/T”, KGM/2200”, “KGM/2204/T”, “KGM/2209/T”, “KGM/2641/A”, “KGM/6100/3/T” ve “KGM/6100/3-1/T” için açıklama istenildiği görülmüş, anılan bu pozların açıklanması istenilen “BF-KAZI”, “BF-DEMİRLİBETON”, “BF-DEMİRSİZBETON” ve “BF-ÜSTYAPI” paçal iş kalemlerini oluşturan iş kalemleri olduğu anlaşılmıştır. Anılan yazı ekinde yer alan “açıklama istenilmeyen analiz girdileri” başlıklı yazıda “07.005/K-1.2”, “KGM/16.100/K-H” ve “KGM/16.130/K-H/T” pozları için açıklama istenilmediği anlaşılmış ancak açıklama istenilmeyen “KGM/16.100/K-H” ve “KGM/16.130/K-H/T” pozlarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış analizi olan iş kalemleri olduğu, analiz girdisi olmadığı anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler başlıklı” 45.1.4’üncü maddesinin son fıkrasında “Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Anılan Tebliğ açıklamasında yapım işi ihalelerinin aşırı düşük teklif açıklamalarında kullanılmak üzere, idarelerce tanımlanan özel ve paçal iş kalemleri için analiz girdi ve miktarlarının yer aldığı, analizlerin hazırlanarak ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği düzenlenmiş olmasına rağmen, başvuru konusu ihalede açıklama istenecek iş kalemleri arasında yer alan paçal iş kalemi niteliğindeki 4 adet iş kalemi için ihale dokümanı kapsamında ya da isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde herhangi bir analize yer verilmediği görülmüştür.

Buna göre, aşırı düşük teklif açıklaması talep edilen isteklilerin, girdileri belirli olmayan imalatlar için açıklama yapabilmesinin mümkün olmadığı, yapılan açıklamalarda yer alan verilerin değerlendirmesinin yapılabilmesi için örnek bir analiz veya kıstas bulunmadığı, söz konusu eksiklilerin yapılacak aşırı düşük teklif açıklamalarının belirsiz olmasına yol açacağı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, “BF-KAZI”, “BF-DEMİRLİBETON”, “BF-DEMİRSİZBETON” ve “BF-ÜSTYAPI” paçal iş kalemleri için idarece hazırlanmış herhangi bir analizin aşırı düşük teklif açıklama yazısı ekinde isteklilere gönderilmediği, söz konusu dört imalat için analiz girdi ve miktarlarının gösterildiği analizlerin idarece hazırlanması, anılan bu 4 paçal iş kalemine ait analizleri oluşturan iş kalemlerinin analizlerinde yer alan analiz girdileri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, paçal iş kalemini oluşturan iş kalemlerinin temel analiz girdilerinin belirlenmesi, bu iş kalemleri için belirlenen analiz girdilerinden aynı olanların miktarının toplanması ve bu şekilde paçal iş kalemi için sıralı analiz girdileri tablosunun oluşturulması, oluşturulan bu tablo kullanılarak açıklanması istenilen ve istenilmeyen analiz girdilerinin belirlenmesi, bahse konu hususlar belirlenip hazırlandıktan sonra bu hususlara uygun bir şekilde teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden, analiz hazırlanan paçal iş kalemlerine ait analiz girdilerinin ve miktarlarının gösterildiği analizlere de yer verilmek suretiyle, yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece mevzuata uygun bir şekilde, aşırı düşük teklif açıklama istemi kapsamında gerekli belgelerin hazırlanıp teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden tekrar aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.


Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.