• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Nakliye Formülü Verilen Sorguda Nakliye Teklifi Alarak Cevap Vermek

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

Nakliye iş kalemlerine ilişkin açıklamalarının mevzuata uygun olduğu, açıklamalarında nakliye girdilerinde K taşıma katsayısını kullanmadıklarından K taşıma katsayısında tutarsızlık olduğu gerekçesiyle açıklamalarının reddedilmesinin yerinde olmadığı, açıklamalarının fiyat teklifinin alındığı kişilerin resmi defter ve muhasebe kayıtlarından çıkarılabilir nitelikte bilgiler olmadığı, anılan fiyat tekliflerinde, ilgili iş kalemlerinin hangi tür ve miktarlarda girdiler kullanılarak gerçekleştirileceği öngörülerek, geleceğe yönelik fiyatlandırmanın yapıldığı şeklinde gerekçe ile uygun bulunmamasının Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu,

Ayrıca açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin her bir iş kaleminin toplam tutarını oluşturduğundan bu iş kalemlerine ilişkin bir bedel yazılmasının zorunlu olduğu, idare tarafından bu fiyatlar nedeni ile açıklamalarının reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Toplantı No2016/052
Gündem No8
Karar Tarihi21.09.2016
Karar No2016/UY.III-2357
Şikayetçi: 

Sdb Madencilik Yapı Turizm İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Mürsel Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Bölge Müdürlüğü-Karayolları Kars 18. Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

23.08.2016 / 48469 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/108883 İhale Kayıt Numaralı "(Kars-Selim)Ayrım-Kötek Yolu Km:0+000-37+586,42; Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Pmat, Pmt Ve Bsk) Ve Çeşitli İşler Yaptırılması İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
 
Başvuruya konu ihalenin “Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (PMAT, PMT ve BSK) ve Çeşitli İşler Yaptırılması İşi” olduğu, 02.08.2016 tarihli ihale komisyonu kararında yer alan ifadelere göre, 20.07.2016 tarihinde yapılan ihaleye 15 isteklinin katıldığı, isteklilerden birinin teklifinin teklif dosyasında iş ortaklığı beyannamesi bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli 14 teklif üzerinden yapılan sınır değer hesaplaması sonucunda sınır değerin 58.567.039,45 TL olduğu, sınır değerin altında teklif veren başvuru sahibi de dahil 6 istekliden aşırı düşük teklif açıklamasının istendiği, başvuru sahibi Mürsel Yapı. Sanayi.ve Ticaret Limited Şirketi, Sdb Madencilik Yapı Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı  ve Zey Yapı Sanayi Madencilik Enerji Müşavirlik Ticaret Anonim Şirketi- Pekhan İnş. Tic. Kol. Şti.- Mehmet Zeki Pekergülten Peker İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklaması sunduğu ve sunulan açıklamaların ihale komisyonunca uygun bulunmadığı, fiyat dışı unsurlarda dikkate alınarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin Kıbrıs İnşaat Taahhüt Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi- Teyda  İnşaat Taahhüt Elektromekanik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi- Yda İnşaat Sanayi  ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise Tarmac Agrega Madencilik ve Yapı Sanayi.Tic AŞ.nin  belirlendiği görülmüştür.
 
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “…
45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.
45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.
Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.
45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.
Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.
Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.
Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.
Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.  
45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.
İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.
45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;
b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri
sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.
45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;
a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,
İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.
45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.
İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.
İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.
45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.
45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.
45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.
45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.
45.1.10.  İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,
gibi hususlarda istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.
45.1.11.  Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının açıklanması gereklidir.
45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı açıklanmalıdır.
45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
  1. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,
İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.
Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.
45.1.13.1. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.
Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.
Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.
Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.
 İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunmasına gerek bulunmayıp, sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.
Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
45.1.13.10. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.
45.1.13.11.Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.
45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”  açıklamaları yer almaktadır.
 
Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemelerinden, yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında teklif veren isteklilerden 5 iş gününden az olmamak üzere makul bir sürede anılan Tebliğ’in yukarıda aktarılan açıklamalarına uygun olarak idarenin belirlediği önemli teklif bileşenlerine ilişkin açıklama isteyeceği, isteklilerin yapacakları açıklamalarda teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri sunacağı, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği ve iş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamayacağı anlaşılmaktadır.
 
Başvuru sahibi Mürsel Yapı. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi- Sdb Madencilik Yapı Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı tarafından sunulan açıklamada nakliye pozlarına ilişkin açıklamalardaki hesaplamalar sonucunda 02.017 (K Taşıma Katsayısı) rayicinin her açıklama istenen poz için ayrı değerlerde çıktığı ve tutarsızlıklar olduğu, alınan fiyat tekliflerinin yalnızca açıklama istenilen pozlara ait fiyatları tutturabilmek adına belirlendiği, fiyat teklifi alınan şirket tarafından sürekli aynı tür ve miktarlarda girdiler (02.017 rayici) kullanılarak rutin olarak gerçekleştirilen imalatlar niteliğinde olmadığı, ayrıca incelenen ihalede tanımlanan tarifler ve teknik dokümanlar gözetilerek gerçekleştirilecek ihale konusu işe özgü imalatlar olduğu dikkate alındığında, söz konusu fiyat tekliflerindeki nakliye maliyetlerinin, fiyat teklifinin alındığı kişilerin resmi defter ve muhasebe kayıtlarından çıkarılabilir nitelikte bilgiler olmadığı, anılan fiyat tekliflerinde, ilgili iş kalemlerinin hangi tür ve miktarlarda girdiler kullanılarak gerçekleştirileceği öngörülerek, geleceğe yönelik fiyatlandırmanın yapıldığı gerekçeleriyle ihale komisyonunca anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, idare tarafından şikâyete cevap yazısında yukarıda aktarılan gerekçelere ek olarak, açıklama istenilmeyen analiz girdilerine ilişkin fiyatlar ile analiz girdilerinde yer alan aynı girdilerin birden farklı pozlarda farklı şekilde fiyatlandırıldığı, bu hususun teklif edilen fiyatı tutturmak için yapıldığının belirtildiği de görülmüştür.
 
Anılan Tebliğ’in 45’inci maddesi gereğince sınır değerin altında teklif veren isteklilere EKAP üzerinden 21.07.2016 tarihinde aşırı düşük teklif açıklama talep yazılarının tebliğ edildiği, açıklama talep yazısında KSK-02, KSK-21, KSK-20, KSK-03,KSK-09 nolu pozlar olmak üzere 5 iş kalemine ilişkin açıklama istenildiği, yazının ekinde açıklama istenen iş kalemleri listesi, sıralı analiz girdi tablolarına yer verildiği, sıralı analiz girdi tablosunda her bir iş kaleminde yer alan açıklama istenilmeyecek analiz girdileri ve açıklama istenilecek analiz girdilerine yer verildiği görülmüştür. İsteklilere tebliğ edilen analizlerde 02.017 (araç taşıma katsayısı) nolu girdiye ve nakliye formüllerine yer verdiği görüldüğünden, sınır değerin altında teklif veren isteklilerin analizlere uygun olarak analizlerde belirtilen formüllere uygun şekilde açıklama yapmaları gerekmektedir.
 
Mürsel Yapı. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi- Sdb Madencilik Yapı Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, analiz ve alt analizlerde kullanılan kamu kurum ve kuruluşlarının 2016 yılı yayımlanmış rayiçler listesi, saatlik asgari ücret 2016 yılı icmali, bir adet fiyat teklifi ve açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin analizlerin sunulduğu görülmüştür.
 
Başvuru sahibi tarafından açıklama kapsamında nakliyelere ilişkin olarak, dolguya gidilecek kazı nakliyesinin (5000m.) 1 m3’ü için 1,35 TL, dolguya gidecek kazı nakliyesinin (1500m.) 1 m3’ü için 0,41 TL, ariyet naklinin(15540 m.) 1 m3’ü için 4,20 TL, plent-milks alttemel için ocak-konkasör arası taş naklinin (1500 m.)  1 m3’ü için 0,26 TL, malzemenin plentten serim yerine naklinin ( 10800 m.) 1 m3’ü için 1,84 TL olacak şekilde fiyat teklifi alındığı,  analizlerde nakliyelere ilişkin formüller kullanılması gerekirken üçüncü kişiden alınan fiyat tekliflerinin esas alındığı görüldüğünden, başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. Kaldı ki, istekli tarafından açıklamada sunulan bütün iş kalemlerine ilişkin analizlerde K katsayısına ilişkin girdinin 225,00 TL olarak belirlendiği ancak,
 
 KSK-02 iş kaleminde yer alan 07.004/K-YARMA( Lort. 5000m. ) dolguya gidecek kazının nakliyesi için alınan 1,35 TL’lik birim fiyat ile formül aracılığıyla yapılan hesaplamada K taşıma katsayısının 48,27 TL,
 
Aynı iş kaleminin 07.005/K-depo(Lort. 1500 m.) dolguya gidecek kazının nakliyesi için alınan 0,41 TL’lik birim fiyat ile formül aracılığıyla yapılan hesaplamada K taşıma katsayısının 41,79 TL,
 
KSK-03 iş kaleminde yer alan 07.005/K-Ocak nakli ( Lort. 15,54 km.) ariyet nakliyesi için alınan 4,20TL’lik birim fiyat ile formül aracılığıyla yapılan hesaplamada K taşıma katsayısının 109,5 TL,
KSK-20 iş kaleminde yer alan 07.005/K OCAK KONKAS (Lort.1500 m.) plent- miks alttemel için konkasör arası taş nakli için alınan 0,26 TL’lik birim fiyat ile formül aracılığıyla yapılan hesaplamada K taşıma katsayısının 39,5 TL,
 
Aynı iş kaleminin 07.005/MALZMN SERİM (Lort. 10,8 km.) malzemenin plentten serim yerine nakli için alınan 1,84 TL’lik birim fiyat ile formül aracılığıyla yapılan hesaplamada K taşıma katsayısının 104,78 TL,
 
KSK-21 iş kaleminde yer alan 07.006/BİTÜM NAKLİ (Lort. 560 km.)  için alınan 90,45 TL’lik birim fiyat ile formül aracılığıyla yapılan hesaplamada K taşıma katsayısının 225 TL olarak kabul edildiği anlaşılmakta olup, isteklinin yapmış olduğu açıklamalardan sadece 07.006/BİTÜM NAKLİ (Lort. 560 km.)  için analizde yer alan katsayı ile yapılan hesaplama sonucunda elde edilen katsayısının uyumlu olduğu, diğer nakliye girdilerine ilişkin nakliye formülleri kullanılarak yapılan hesaplamada elde edilen taşıma katsayıları ile analizlerde yer alan 02.017 numaralı K taşıma katsayısının birbiri ile uyumlu olmadığı anlaşılmıştır.
 
Öte yandan idarece şikâyet üzerine alınan 16.08.2016 tarihli kararda açıklama istenilmeyen girdilere ilişkin fiyatlar ile analiz girdilerinde yer alan aynı girdilerin birden farklı pozlarda farklı şekilde fiyatlandırıldığı belirtilerek değerlendirme yapıldığı görülmekle birlikte, sınır değerin altında teklif veren isteklilerin sundukları aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesi kapsamında açıklama istenilen iş kalemleri ve analiz girdileri dikkate alınarak yapılabileceği, ayrıca başvuru sahibi tarafından da açıklama istenilmeyen analiz girdilerine ilişkin olarak fiyat öngörüldüğü göz önüne alındığında, idarece yapılan bu değerlendirmenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
 
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
 
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
 

   Oybirliği ile karar verildi.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.