• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

2015 Yılındaki İhalede 2016 Yılı Birim Fiyatlarını Kullanmak

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ile aralarında 07.01.2016 tarihinde imzalamış oldukları sözleşmenin halen yürürlükte olduğu, kamu ihale mevzuatı uyarınca, yürürlükte olan sözleşmenin feshi ve tasfiye işlemi gerçekleşmeden aynı iş için ikinci bir sözleşme imzalanamayacağı ve ihale işlemlerine kalındığı yerden devam edilemeyeceği hüküm altına alınmış olmasına rağmen, idarenin 2016/MK-295 sayılı karar sonrasında henüz tasfiye işlemleri tamamlanmadan, ikinci bir ihale komisyonu kararı alarak ihale işlemlerine devam etmesinin mevzuata aykırı olduğu,
2 ) Aşırı düşük teklif açıklamasında, 2016 yılı birim fiyatlarını kullandıkları ve aşırı düşük teklif sorgulama yazısından sonraki tarihte fiyat teklifi aldıkları için aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, 2015 yılı yerine 2016 yılı birim fiyatlarını kullanmalarının, her yıl yaklaşık % 10 enflasyon olduğu ülkemizde birim fiyatların da her yıl en az % 10 oranında artacağı göz önüne alındığında, zaten 2016 yılı fiyatlarını kullanmalarının kendilerinin aleyhine bir durum olduğu, sadece 04.109 (motorin) girdisi için aksi bir durum oluştuğu, 2015 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatı 3,74 TL iken 2016 yılı birim fiyatının 3,45 TL olduğu, bunun dışındaki diğer iş kalemlerinin birim fiyatlarının arttığı, fiyat tekliflerindeki fiyatların 2016 yılı üçüncü vergi dönemini kapsarken, idarece kamu kurum ve kuruşlarınca yayımlanmış 2015 yılı birim fiyatlarının baz alınmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,
 -BSK(paç) pozundaki 07.006/K asfaltın karş. Plentten serim yerine nakli ve 6100 pozlarındaki 07.006/K Plentmiks temelin yola nakli pozlarında nakliye mesafesinin, 25 km yerine 15 km olarak alındığı ve bu konu ile ilgili herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı gerekçesiyle açıklamanın uygun bulunmadığı, ancak kendilerince açıklamaların ekine ALC Mad. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.ye ait ocak ruhsatı ve iş yeri açma ruhsatlarının konulduğu, söz konusu belgelerin, taş ocağının bu işte kullanılacağını ifade etmek için açıklamalara eklendiği, bahse konu taş ocağının ihaleye konu yola ortalama 15 km mesafede olduğu,
 -Aşırı düşük teklif sorgulamasında, analizlerin kamu ihale mevzuatına uygun olarak hazırlanmadığı, bu nedenle sağlıklı bir açıklama yapılamadığı, yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları olarak belirlenen iş kalemlerinin temel girdilerden değil yine iş kalemlerinden oluştuğu, dolayısıyla bu iş kalemlerinin de alt analizlerine inilerek söz konusu alt analizlerdeki açıklama istenilecek/istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Toplantı No2016/055
Gündem No12
Karar Tarihi12.10.2016
Karar No2016/UY.I-2484
Şikayetçi: 

Enkaya İnşaat Nakliye Tur. Pet. Ürn. San. Ve Tic. Ltd. Şti 

İhaleyi Yapan Daire: 

Bölge Müdürlüğü-9.Bölge Diyarbakır Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

09.09.2016 / 51803 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/61770 İhale Kayıt Numaralı "Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu Km:22+600-32+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri Yapım İşi" İhalesi 
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
 
  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:
 
28.08.2015 onay tarihli ihale komisyonu kararında, isteklilerden Faikoğlu İnş. Kurumsal Hizm. San. ve Tic. A.Ş.- Berge İnş. Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının her iki ortağına da ait iş hacmine ilişkin belgelerin istenilen asgari iş hacmi tutarını sağlamadığı, Nc Yapı Malz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin benzer işe uygun güncellenmiş tutarının ihale teklif bedelinin %80’i oranındaki asgari iş deneyim tutarını sağlamadığı, Araz Yol Yapı Maden. Tarım Hayv. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin %51 oranında hissesine sahip ortağının Karayolları Genel Müdürlüğünden emekli olduğu ve isteklinin ihaleye katılmasının 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’un 2’nci maddesi hükmüne aykırı olduğu, Libaş Müt. A.Ş.- Deta Yol İnş. Taah. Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklif mektubunun pilot ortak adına yetkili kişi tarafından imzalanmadığı, Y.t.y. Asfalt İnş. Maden. Nakl. İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş.- Ermit Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer işe uygun güncellenmiş tutarının, ihale teklif bedelinin %80’i oranındaki asgari iş deneyim tutarını sağlamadığı, Doğuş İnş. Yol Yap San. Tic. Ltd. Şti.nin iş hacmine ilişkin belgelerinin istenilen asgari iş hacmi tutarını sağlamadığı, Bsk-yol İnş. Nakl. Mad. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin benzer işe uygun güncellenmiş tutarının ihale teklif bedelinin %80’i oranındaki asgari iş deneyim tutarını sağlamadığı, Karyol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş hacmine ilişkin sunduğu belgelerin istenilen asgari iş hacmi tutarını sağlamadığı gerekçeleriyle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,
 
Geçerli teklif sahibi 31 isteklinin teklif tutarları esas alınarak yapılan sınır değer hesabı neticesinde sınır değerin 51.618.241,34 TL olarak tespit edildiği, bu tutarın altında teklif sunan 10 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasının istenildiği, açıklama sunmayan 9 isteklinin tekliflerinin reddedildiği, açıklaması mevzuata uygun olmadığı tespit edilen Sistem Elektromekanik Tesisler San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin reddedildiği, sonuç olarak İdari Şartname’nin 35’inci maddesine göre fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde ihalenin Enkaya İnş. Nak. Tur. Pet. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak da Feb Yatırım Maden. İnş. En. San. ve Tic. A.Ş.- Ankara İnş. Tic.ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının belirlendiği tespit edilmiştir.
15.08.2016 tarihli ihale komisyonu kararında ise; 01.07.2016 tarihli ve 2016/MK-295 sayılı kurul kararı doğrultusunda Equıty Plus Internatıonal İnşaat San. Tic. A.Ş.nin değerlendirme dışı bırakılarak tekrar sınır değerin hesaplandığı, teklif tutarı hesaplanan sınır değerin (53.243.217,41 TL) altında kalan ve daha önce kendisi ile sözleşme imzalanmış olan Enkaya İnşaat Nakliye Tur. Pet. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, istekli tarafından yapılan açıklamanın uygun görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin teklifi geçerli olup teklif geçerlilik süresini uzatan Yapı Sts İnşaat Taahhüt Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş. - Topalan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının üzerinde bırakıldığı, Diyaryol İnşaat A.Ş. - İm-Sa İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,
 
Anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “…İdareler hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.” hükmü,
 
Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları” başlıklı 47’nci maddesinde “…(14) Tasfiye halinde; işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 41, 42, 43, 44 ve 45 ncı maddeleri hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat tutarından fazlası, tasfiye protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri verilir. Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 45 inci madde esaslarına göre yapılır.
(15) Tasfiye edilmiş işin, kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya  çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından, yapılacak tebligat üzerine, hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir.
(16) Sözleşmenin tasfiyesi halinde yüklenicinin tesis, araç ve makineleri idarece satın alınmak istendiği takdirde yüklenicinin buna razı olması şartı aranır.
(17) Gerek sözleşmenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ve ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali için “Durum Tespit Tutanağı”nda belirtilir. İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise genel hükümlere göre işlem yapılır.
(18) Sözleşmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra “hesap kesme hakedişi” idarece belirlenecek bir süre içinde yüklenici ile birlikte 40 ıncı maddesindeki esaslara göre yapılır. Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, idare bu hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.
 
Ankara 14. İdare Mahkemesinin kararı üzerine alınan 01.07.2016 tarihli ve 2016/MK-295 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı doğrultusunda, idarece düzeltici işlem kararı alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde işlem tesis edildiği anlaşılmış olup, diğer taraftan idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında ise, ihale ilgili yeni bir sözleşmenin imzalanmadığı görülmüştür.
 
İdarelerin ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları ve mahkeme kararları ile Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorunda oldukları düşünüldüğünde, Ankara 14. İdare Mahkemesinin kararı üzerine alınan 01.07.2016 tarihli ve 2016/MK-295 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı doğrultusunda, idarenin ihale işlemlerine devam etmesinde mevzuata aykırılığın olmadığı sonucuna varılmıştır.
 
  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,
 
Kamu İhale Genel Tebliği'nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “…45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.
Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.
45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.
Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üneeşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.
Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.
Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.
Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.  
45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.
İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.
Örnek:
Yaklaşık maliyeti 100.000 TL olan bir ihalede; ihale komisyonu, (38.1) maddesine göre idarece oluşturulan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ni kullanarak yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 den küçük olan (0,6888) 8, 9 ve 10 nolu iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan 4 nolu iş kalemi/grubunu açıklama istenilecek iş kalemleri/grupları olarak belirleyecektir.

Sıralı iş kalemleri/grupları listesi

İş kalemi/grubu No

İş kalemi/grubu adı

Tutarı

Tutar/YM

Kümülatif toplam

8

…….

32.000

0,3200

0,3200

9

…….

20.000

0,2000

0,5200

10

…….

16.880

0,1688

0,6888

4

…….

15.000

0,1500

0,8388

6

…….

9.600

0,0960

0,9348

7

…….

2.400

0,0240

0,9588

3

…….

2.250

0,0225

0,9813

5

…….

1.000

0,0100

0,9913

2

…….

750

0,0075

0,9988

1

…….

120

0,0012

1,0000

 

TOPLAM

100.000

100,0000

 

 
Sorgulama yapılacak olan “4” nolu iş kalemi/grubunun kar ve genel gider hariç birim fiyatın 18,49 TL olduğu varsayıldığında, ihale komisyonu tarafından, tutarı 18,49 TL’nin % 3’ü olan (18,49x0,03=0,55) 0,55 TL’ye eşit veya altında kalan analiz girdileri “vida ve plastik dupel, agraf 12 cm, agraf vidası, derz bandı, ses yalıtım bandı, borazan vida, derz dolgu alçısı harcı” olarak tespit edilecektir.
Ancak söz konusu girdilerin tutarları toplamı olan 2,81 TL’nin, 4 nolu iş kaleminin kar ve genel gider hariç analiz toplamının (birim fiyatının) % 15’i olan (18,49x0,15=2,77) 2,77 TL’den fazla olması nedeniyle sıralı analiz girdileri tablosuna göre 2,77 TL’lik tutarın aşılmasına neden olan “vida ve plastik dubel” açıklama yapılması gerekli olmayan analiz girdileri içinden çıkarılacak ve “agraf 12 cm, agraf vidası, derz bandı, ses yalıtım bandı, borazan vida, derz dolgu alçısı harcı” açıklama yapılmasına gerek olmayan analiz girdileri olarak ihale komisyonunca tespit edilecektir.
         İş kalemi / grubu analizi

İş kalemi / grubu

No : 4

Yangına dayanıklı alçı  duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (………… Duvar Levhası ile)

Ölçü Birimi

m2

Poz No

Girdiler

Ö Br.

Miktarı

B.Fiyatı

Tutarı*

……

Vida ve plastik dubel

Ad

XXX

XXX

0,54

…..

Levha xx mm (yangına dayanıklı)

m2

XXX

XXX

5,00

…..

Tc 60 Profilli-0,6mm

m

XXX

XXX

3,50

…..

TU 28 Profilli-0,5 mm

m

XXX

XXX

0,80

…..

Agraf 12 cm

Ad

XXX

XXX

0,51

…..

Agraf vidası

Kt

XXX

XXX

0,31

…..

Derz Bandı (Cam el.)

m

XXX

XXX

0,34

…..

Ses yalıtım bandı 5 cm

m

XXX

XXX

0,33

…..

Borazan vida

Kt

XXX

XXX

0,35

…..

Derz dolgu alçısı harcı

m3

XXX

XXX

0,43

…..

Düz İşçi(taş.)

Sa

XXX

XXX

0,68

…..

Alçı levha ustası

Sa

XXX

XXX

3,25

…..

Alçı levha usta yar.

Sa

XXX

XXX

2,45

Kar ve genel giderler hariç toplam

18,49

Kar ve genel giderler (% 25)

4,62

TOPLAM TUTAR

23,11

 

Sıralı analiz girdileri tablosu

Girdiler

Ö.B.

Miktarı

B.Fiyatı

Tutarı

Kümülatif Toplam

 

Agraf vidası

Kt

XXX

XXX

0,31

0,31

Açıklama yapılması istenilmeyecektir

Ses yalıtım bandı 5 cm

m

XXX

XXX

0,33

0,64

Açıklama yapılması istenilmeyecektir

Derz Bandı (Cam el.)

m

XXX

XXX

0,34

0,98

Açıklama yapılması istenilmeyecektir

Borazan vida

Kt

XXX

XXX

0,35

1,33

Açıklama yapılması istenilmeyecektir

Derz dolgu alçısı harcı

m3

XXX

XXX

0,43

1,76

Açıklama yapılması istenilmeyecektir

Agraf 12 cm

Ad

XXX

XXX

0,51

2,27

Açıklama yapılması istenilmeyecektir

Vida ve plastik dubel

Ad

XXX

XXX

0,54

2,81

 

Düz İşçi(taş.)

Sa

XXX

XXX

0,68

TU 28 Profilli-0,5 mm

m

XXX

XXX

0,80

Alçı levha usta yar.

Sa

XXX

XXX

2,45

Alçı levha ustası

Sa

XXX

XXX

3,25

Tc 60 Profilli-0,6mm

m

XXX

XXX

3,50

Levha xx  mm (yangına dayanıklı)

m2

XXX

XXX

5,00

 
(NOT = Örnekteki iş kalemine ait analizdeki girdiler ve tutarları gerçek verileri yansıtmamaktadır, (45.1.2.1) ve (45.1.2.2) maddesi için oluşturulmuş sayısal örnektir.)
45.1.3 İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;
a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,
b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri
sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.
Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.
45.1.5 İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.
Örneğin; isteklinin, “150 dozlu demirsiz beton” iş kalemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 16.001 poz numaralı birim fiyatını (2010 B.F: 97,86 TL) teklif etmesi, “200 dozlu demirsiz beton” iş kalemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 16.002 poz numaralı birim fiyatının (2010 B.F: 104,00 TL) üzerinde 105,00 TL teklif vermesi, 250 dozlu demirsiz beton” iş kalemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 16.003 poz numaralı birim fiyatının kar ve genel gider hariç tutarına, (110,13/1,25=88,10 TL) kendi belirlediği % 18 kar ve genel gider karşılığı eklemek suretiyle 103,96 TL (88,10 x 1,18) teklif etmesi ve teklif ettiği söz konusu birim fiyatları aşağıdaki örnek listede gösterildiği şekilde tablo halinde göstermesi durumunda; bu üç iş kalemi için analiz düzenlemesi zorunlu değildir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış birim fiyatları kullanılarak oluşturulan teklif birim fiyat listesi (Örnek)

Sıra No

Poz No

İş kaleminin adı

Kamu kurum ve kuruluş birim fiyatları

Teklif

Birim fiyatı alınan kurum/kuruluş

Kar ve genel gider dahil birim fiyat

Kar ve genel gider hariç birim fiyat

Teklif edilen kar ve genel gider

Teklif edilen birim fiyat

(TL)

(TL)

(TL)

(TL)

1

16.001

150 dozlu demirsiz beton

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

97,86

 

 

97,86

2

16.002

200 dozlu demirsiz beton

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

104,00

 

 

105,00

3

16.003

250 dozlu demirsiz beton

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

110,13

88,10

15,86

103,96

 

 

 

 

 
İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.
İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.
45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.
45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.
45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.
45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.
45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,
b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,
c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,
d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,
e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,
f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.
İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.
Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.
45.1.13.1 Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.
Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.
Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
45.1.13.3 İsteklinin teklifine konu çimento veya demir ürünlerine ilişkin açıklamalarında çimento veya demir ürünleri üreticisinin ilan edilmiş fiyat tarifelerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir.
45.1.13.4 İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulanmal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)
45.1.13.4.1. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulanmal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir. (Örnek: Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.nin sattıkları kum, çakıl, kırmataş vb. mallara ilişkin verdikleri fiyat teklifleri.)
45.1.13.5 İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)
45.1.13.6. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu olan mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (EK.O.7) ile açıklama yapılabilir.
Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.
Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.
İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunmasına gerek bulunmayıp, sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.
Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
45.1.13.7. İstekliler tarafından yapılan açıklamada; malın ihale tarihi itibariyle stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda, stokta bulunan mala ilişkin “stok tespit tutanağı”nın (Ek-O.8) sunulması zorunludur. Stok tespit tutanağında ilgili malın ağırlıklı ortalama birim maliyeti gösterilecektir. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, stok tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olamaz. Ayrıca stoklarda olduğu belirtilen söz konusu malın miktarının, ihale konusu işte kullanılacağı belirtilen miktardan az olması halinde eksik kalan miktar için bu Tebliğdeki diğer açıklama yöntemlerine uygun olarak açıklama yapılması gereklidir.
45.1.13.8. İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.
Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
45.1.13.9. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak stok tespit tutanağı veya üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.
45.1.13.10. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.
45.1.13.11. Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.
Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.
45.1.13.13. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.” açıklaması yer almaktadır.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.3’üncü maddesinde aktarılan açıklama gereği idarece “sıralı iş kalemleri/grupları listesi”nin oluşturulduğu ve söz konusu liste kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmını;
-2200 (Paç) poz numaralı “Her Cins ve Klastaki Zeminde Yarma ve Yan Arıyet ile Sanat Yapısı Kazısı Yapılması, Nakli ve Kullanılması (Her Şey Dahil)” imalatı,
-S-3B poz numaralı “Her Türlü İnşaatta (Köprüler Hariç) Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (Beton Tesisi ile) (Her Şey Dahil)” imalatı,
-S-4A poz numaralı “İnşaat Bünyesine Giren Yuvarlak Demir ve Nervürlü Çelik Zati Bedeli Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması, İstifi ve İşçiliği ( Her Çap İçin ) (Her Şey Dahil)” imalatı,
-6100/(Paç) poz numaralı “Plent-Miks Alttemel ve Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)” imalatı,
-BSK/(Paç) poz numaralı “24 Cm. Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış ve Elenmiş Taşı ile Astarsız Temel Üzerine 1 m2 Bitümlü Sıcak Karışım [12 cm. Bitümlü Sıcak Temel Tabakası (Tip-A), 8 cm. 1 m2 Asfalt Betonu Binder Tabakası ve 4 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m2 Taş Mastik Asfalt Aşınma Tabakası Yapılması (Bitüm Dahil) (Nakliye Dahil)” imalatı kalemlerinin oluşturduğu görülmüştür.
 İdarenin 26.07.216 tarihli mevcut aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında başvuru sahibi Enkaya İnşaat Nakliye Tur. Pet. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yapmış olduğu 02.08.2016 tarihli açıklamaları incelendiğinde;
-6100/(Paç) poz numaralı “Plent-Miks Alttemel ve Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)” imalatın analizindeki KGM/4466/5 pozunun alt analizinde yer alan KGM/03.542/3 (Titreşimli Silindir) girdisi için, istekli tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan birim fiyatın kullanıldığı ve 78,99 TL birim fiyat öngörüldüğü, ancak ihalenin 25.06.2015 tarihinde yapılmış olduğu dikkate alındığında, Karayolları Genel Müdürlüğünün 2015 yılı için yayınlamış olduğu birim fiyat listesinde aynı girdinin birim fiyatının 96,03 TL (karsız) olarak belirlediği görülmüş olup, isteklinin öngördüğü birim fiyatın 2015 yılı birim fiyatını karşılamadığı anlaşıldığından açıklamanın bu hali ile uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
 -6100/(Paç) poz numaralı “Plent-Miks Alttemel ve Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)” imalatın analizindeki KGM/4466/5 pozunun alt analizinde yer alan KGM/03.545/3 (Lastik Tekerlekli Silindir) girdisi için, istekli tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan birim fiyatın kullanıldığı ve 60,01 TL birim fiyat öngörüldüğü, ancak ihalenin 25.06.2015 tarihinde yapılmış olduğu dikkate alındığında, Karayolları Genel Müdürlüğünün 2015 yılı için yayınlamış olduğu birim fiyat listesinde, aynı girdinin birim fiyatının 71,94 TL (karsız) olarak belirlediği görülmüş olup, isteklinin öngördüğü birim fiyatın 2015 yılı birim fiyatını karşılamadığı anlaşıldığından açıklamanın bu hali ile uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
 -6100/(Paç) poz numaralı “Plent-Miks Alttemel ve Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)” imalatın analizindeki 03.521 (Lastik Tekerlekli yükleyici) pozunun alt analizinde yer alan 04.109 (mazot(motorin)) girdisi için, istekli tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan birim fiyatın kullanıldığı ve 3,45 TL birim fiyat öngörüldüğü, ancak ihalenin 25.06.2015 tarihinde yapılmış olduğu dikkate alındığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 yılı için yayınlamış olduğu birim fiyat listesinde aynı girdinin birim fiyatının 3,74 TL (karsız) olarak belirlediği görülmüş olup, isteklinin öngördüğü birim fiyatın 2015 yılı birim fiyatını karşılamadığı anlaşıldığından açıklamanın bu hali ile uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
 -Fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklanan; 04.152 poz numaralı “Çam kerestesi (II. sınıf) (TS 1265)”, 04.103 poz numaralı “Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı (ANFO)”, 04.253 poz numaralı “Nervürlii beton çelik çubuğu (0 8-12 mm'lik) (Bağlama teli ve diğer zaiyat dahil)”, 04.254 poz numaralı “Nervürlü beton çelik çubuğu (0 14-32 mm'lik) (Bağlama teli ve diğer zaiyat dahil)”, 04.042/05 poz numaralı “C 25/30 Beton harcı BS 25” iş kalemlerinin EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanaklarının 2016 yılının ikinci dönemine, 03.504 Ekskavatör poz numaralı “(2,5 Yd3 ve 210 DHP), KGM/03.588 Delik delme makinesinin saatlik ücreti (112kW(152 HP),2500 rpm)” iş kaleminin EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağının 2016 yılının birinci dönemine ait oldukları, ihalenin 25.06.2015 tarihinde yapılmış olduğu göz önünde bulundurulduğunda, EK-O.6 tutanaklarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.11’inci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından açıklamanın bu hali ile uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
-İstekli tarafından 28.07.2016 tarihli yazı ile idareden aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenilen imalat kalemlerine ait nakliye mesafelerinin kendilerine iletilmesi istenmiş olup, idarenin cevabi yazısı istekliye 29.07.2016 tarihinde EKAP üzerinden gönderilmiştir. Anılan cevabi yazıda “… açıklaması istenen imalat kalemlerine ait nakliye mesafelerinizi belgelendirmeniz koşuluyla kabul edilecektir. Ayrıca idaremizce kullanılan ortalama mesafeler bilgilendirme amaçlı tarafınıza bildirilmiş olup aşağıda yer almaktadır…” ifadelerine yer verilerek imalatların nakline ilişkin birtakım mesafeler verildiği görülmüştür.
İsteklinin BSK/(Paç) poz numaralı “24 Cm. Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış ve Elenmiş Taşı ile Astarsız Temel Üzerine 1 m² Bitümlü Sıcak Karışım [12 cm. Bitümlü Sıcak Temel Tabakası (Tip-A), 8 cm. 1 m² Asfalt Betonu Binder Tabakası ve 4 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Taş Mastik Asfalt Aşınma Tabakası Yapılması (Bitüm Dahil) (Nakliye Dahil)” imalatının alt analizi olan 07.006/K poz numaralı “asfalt kar plentten serim yerine nakli” iş kalemi ve 6100/(Paç) poz numaralı “Plent-Miks Alttemel ve Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)” imalatının alt analizi olan 07.006/K poz numaralı “plentmiks temelin yola nakli” iş kalemi için idarece ortalama 25 km öngörülmüş olmasına karşın, isteklinin nakliye mesafesini 15 km baz alarak hesapladığı görülmüştür.
Kullanılan mesafeyi tevsik etmek için Alc Mad. İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, II. Grup (doğaltaş-mermer) işletme izni, “Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu Yapım İşinde Kullanılacak Taş Ocağı Malzemelerinin ocağımızdan Temini Uygundur” ibareli Alc Mad. İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kaşelenmiş bir belge ve Alc Mad. İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ihale konusu yol arasındaki mesafenin 11,339 km olduğunun şekil çizilerek anlatıldığı ve onaysız bir belgenin sunulduğu, sunulan belgelerin hesaplamada kullanılan mesafenin doğruluğuna dayanak teşkil edecek mahiyette olmadığı anlaşıldığından açıklamanın bu hali ile uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Diğer yandan; Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıdaki açıklamalarından ihale komisyonu tarafından, “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edilmesi, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılmasının istenilmemesi gerektiği, ayrıca tutarı, kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda %15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisinin belirlenmesi, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmemesi, herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilmesi, özel iş kalemleri ile paçal iş kalemleri için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının isteklilere verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
İsteklilerce sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygunluğunun incelenebilmesi için öncelikle, açıklama istenilecek/istenilmeyecek analiz girdilerinin Tebliğ açıklamalarına uygun şekilde belirlenmesi ve isteklilere gönderilen yazılarda açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin uygun olarak belirtilmiş olması, başka bir ifadeyle aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasında idarece yapılacak işlemlerin mevzuata uygun olması gerekmektedir.
İdare tarafından aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde gönderilen açıklanması istenen iş kalemlerine ait analizlerin paçal iş kalemleri niteliğinde oldukları, paçal iş kalemlerine ait analiz formatları incelendiğinde ise, analizlerde açıklanması istenilen girdilerin bir alt analiz kullanılarak hazırlanan analizler olduğu ve söz konusu alt analizlerin de bu birim fiyatın temel girdilerinden oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilere gönderilen açıklanması istenilen paçal iş kalemlerine ait analiz formatlarının, bu iş kaleminin temel girdileri (malzeme, işçilik, makine v.b.) üzerinden hazırlanmadığı, dolayısıyla açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin doğru bir şekilde belirlenmediği ve anılan Tebliğ’e uygun olacak şekilde aktarmasız analize dönüştürülmediği tespit edilmiş olup, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesine uygun olmadığı, bu itibarla anılan Tebliğ maddesinde belirtilen şekilde açıklanması istenen her bir iş kalemi için, bu iş kaleminin temel girdileri üzerinden açıklanması istenilen/istenilmeyen analiz girdilerinin belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği anlaşılmış olsa da; başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun olmadığı, aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmamasının teklif sorgulamasındaki eksiklikten kaynaklanmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği yönündeki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
 Oybirliği ile karar verildi.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.