• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Nakliye girdilerine ilişkin formülün verilmesi halinde formüle göre hesap yapılması gerektiği

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,
 
1) İhale dokümanı kapsamında verilen şartnameler içerisinde idarenin yaklaşık maliyeti hesaplarken kullandığı nakliye formüllerini kullanmak zorunda olduğuna dair bir düzenlemenin olmadığı, Kanun’un idarelere farklı yöntemler kullanarak yaklaşık maliyeti hesaplama yetkisi verdiği, isteklilerin idarenin yaklaşık maliyeti oluştururken kullandığı yöntemi bilemeyeceği, yaklaşık maliyet oluşturulurken tüm iş kalemlerini paçal olarak hesaplamasının bu dayanaklarını güçlendirdiği, Kamu İhale Kurulu’nun son zamanlardaki emsal kararlarında nakliye formülünün bulunmadığı durumlarda nakliye fiyat teklifleri kabul edildiğinden bu iş için aşırı düşük teklif açıklama aşamasında idarenin aşırı düşük teklif açıklamasını imkansız hale getirmek için girdilere nakliye formüllerini ekleyerek aşırı düşük teklif açıklaması istediği, benzer bir işte taşıma formüllerinin istenmediği, bu şekilde yapılan zorunlu yönlendirmenin mevzuata uygun olmadığı, bununla beraber kamu zararı oluşmasının önünün açıldığı,  
 
Kanun koyucu ve yetkilendirdiği kurulların isteklilerin sınır değer uygulamasını kötüye kullanarak ihaleye fesat karıştırmak veya farklı şekilde olabilecek yanlışlıkların önüne geçebilmek veya kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının ihale aşamasında sağlanması amacıyla 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesini uygulamaya koydukları, bu maddelerde nakliye girdileri için herhangi bir nakliye formülü kullanılacağı konusunda kesin bir hüküm bulunmadığı,
 
Aşırı düşük teklif açıklamalarında nakliye iş kalemini Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde mevzuata uygun olarak fiyat teklifi ile açıkladıkları, fiyat tekliflerinde idarenin belirttiği gibi herhangi bir hesaplama yapılmadığı, idarenin tekliflerinin uygun görülmemesine bir gerekçe göstermek için bu hesaplamayı yaptığı, bu hesaplamada 02.107 poz numaralı rayiç fiyatın kullanılması gerektiği düşüncesinde olduğu, bu hususa ilişkin ne mevzuatta ne de ihale dokümanı içerisindeki birim fiyat tariflerinde bir zorunluluğun olmadığı, nakliyeler için fiyat teklifi kullanılamayacağı gibi bir kısıtlamanın olmadığının açıkça görüleceğinden idarenin tekliflerini değerlendirme dışı bırakmasının mevzuata aykırı olduğu, konuyla ilgili emsal Kurul kararları olduğu, fiyat teklifi ile yaptıkları belgelendirmenin mevzuata uygun olduğu, bunlar için ayrıca bir analiz yapmaya gerek olmadığı, istenmesi durumunda ilgili firmadan yada SMMM’den satış tutarı tespit tutanağının idareye ibraz edilebileceği,
 
2) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde yapılan düzenlemelerin yaklaşık maliyetin %80’lik bölümünü oluşturan iş kalemlerine ilişkin açıklama zorunluluğu getirdiği, idare tarafından açıklama istenilen önemli teklif bileşenlerinin isteklilere bildirileceği, açıklama istenilmeyen iş kalemlerinin de toplam teklif bedelini oluşturması nedeni ile iş kalemlerine ait miktarlar ve birim fiyatlara icmalde yer verilmesi gerektiğinin açık olduğu, idare tarafından bu iş kalemlerine ve açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin çelişki olduğunun ileri sürülmesinin mevzuata uygun olmadığı, ihale mevzuatının sadece açıklama istenilen iş kalemleri için fiyatların ispatını aradığı, açıklama istenilen ve istenilmeyen iş kalemlerindeki fiyatların aynı olması gerektiğine dair bir hüküm olmadığı, isteklilerin piyasadan birden fazla kaynaktan aynı iş kaleminin unsurlarını satın alabileceği iddialarına yer verilmiştir.


Toplantı No2016/055
Gündem No16
Karar Tarihi12.10.2016
Karar No2016/UY.I-2488
Şikayetçi: 

Adabağ Yapı San. A.Ş. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Bölge Müdürlüğü-Karayolları Kars 18. Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

19.09.2016 / 52537 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/175601 İhale Kayıt Numaralı "(Kars - Susuz) Ayrım - Arpaçay Devlet Yolu Km: 14+500 - 24+900 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve 0+000 - 24+900 Arası (Pmat, Pmt Ve Bsk) İle Çeşitli İşler Yaptırılması İşi" İhalesi 
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
 
1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:
19.08.2016 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararından, söz konusu ihalenin 05.08.2016 tarihinde gerçekleştirildiği, 81 adet dokümanın satın alındığı, doküman satın alanlardan 14’ünün ihaleye teklif verdiği, 5 isteklinin fiyat teklifinin aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, aşırı düşük teklif açıklaması istenilen isteklilerden 4’ünün belirtilen süre zarfında aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi Adabağ Yapı San. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmediği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin 27.941.764,35TL fiyat teklifi ile Zey Yapı San. Madencilik Enerji Müş. Tic. A.Ş. üzerine bırakıldığı görülmüştür.
 
Söz konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “…2.1. İhale konusu işin
a) Adı:(Kars - Susuz) Ayrım - Arpaçay Devlet Yolu Km: 14+500 - 24+900 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve 0+000 - 24+900 Arası (PMAT, PMT ve BSK) ile Çeşitli İşler Yaptırılması İşi
b) Yatırım proje no'su/kodu:1986E040380
c) Miktarı (fiziki) ve türü:
Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı(PMAT,PMT,BSK)- 24.90 KM TY/BSK
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Yapılacağı yer: Kars - Arpaçay
d) Bu bent boş bırakılmıştır…” düzenlemesi,
 
“Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “…33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.
33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır…” düzenlemesi,
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “…İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
 
İhale komisyonu;
 
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
           
b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
           
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
           
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
 
Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır…” hükmü,
 
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “…45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;
a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,
b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,
(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.
İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir…
45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.
 
45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
 
İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
 
a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,
 
b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,
 
c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
 
ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,
 
d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,
 
e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,
 
f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.
 
İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.
 
Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.
 
45.1.13.1. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.
 
Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
 
Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
 
Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.
 
Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir…” açıklaması yer almaktadır.
 
Bahse konu ihaleye ilişkin olarak sınır değerin altında teklif veren isteklilere EKAP üzerinden 11.08.2016 tarihinde aşırı düşük teklif açıklama talep yazılarının tebliğ edildiği, bahse konu yazıların ekinde açıklama istenen iş kalemleri listesinin ve 5 adet analiz girdileri tablosunun verildiği görülmüştür.
 
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ARP-03, ARP-09, ARP-23, ARP-24, ARP-25 poz numaralı iş kalemlerinin açıklanması istenilmiş olup, bahse konu analiz formatları incelendiğinde, iddia konusu ARP-03 poz numaralı iş kaleminin 07.005/K-2 (Lort=11 Km) poz numaralı “Ariyet Malzemesinin Serim Yerine Nakli” analiz girdisi için, ARP-23 ve ARP-24 poz numaralı iş kalemlerinin 07.005/K OCAK KONKAS (Lort=1500 m) poz numaralı “Ocak-Konkasör Arası Taş Nakli” ve 07.005/KONKAS (Lort=500 m) poz numaralı “Konkasör Plent Arası Nakliye” analiz girdileri için idare tarafından formül düzenlendiği görülmüştür.
 
Aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklinin açıklamaları incelendiğinde, iddia konusu ARP-03 poz numaralı iş kaleminin 07.005/K-2 (Lort=11 Km) poz numaralı analiz girdisi için, ARP-23 ve ARP-24 poz numaralı iş kalemlerinin 07.005/K OCAK KONKAS (Lort=1500 m) ve 07.005/KONKAS (Lort=500 m) poz numaralı analiz girdileri için fiyat teklifi alındığı, söz konusu fiyat teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesinde belirtilen ibare ileSMMM kaşe ve imzası ile onaylı olduğu görülmüştür.
 
Bununla birlikte, bahse konu fiyat teklifini üzerinde “2016/175601 İhale Kayıt Numaralı “(Kars-Susuz) Ayrım-Arpaçay Devlet Yolu Km: 14+500-24+900 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve 0+000-24+900 Arası (Pmat, Pmt ve Bsk) ile Çeşitli İşler Yaptırılması İşi” ile ilgili teknik şartname hükümleri ve ihale dokümanında belirtilen hususlar çerçevesinde, KDV hariç yukarıda cinsi ve miktarına yer verilen iş kalemlerine teklifimiz belirtilmiştir.” ibaresi yer almaktadır.
 
Başvuru sahibinin açıklaması kapsamında kullanılan fiyat tekliflerinin mevzuatta aranan şekil şartlarını taşıdığı anlaşılmaktadır.
 
Bunun yanı sıra idare tarafından aşırı düşük teklif açıklama yazısı ekinde gönderilen iş kalemlerine ait analizler incelendiğinde, açıklaması istenen girdiler arasında yer alan nakliye girdilerine, girdi adına ve nakliye girdisinin hesaplanmasında kullanılacak nakliye formülüne yer verildiği görülmüştür.
 
Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.8’inci maddesinde yer alan açıklamalara göre; isteklilerin aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizlerin, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına uygun olması gerektiği ve analiz formatına uygun olmayan analiz sunan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği anlaşılmaktadır.
 
İdare tarafından nakliye girdilerine ilişkin formüle yer verilmiş olan somut durumda, ilgili girdilerin idarece verilen analiz formatında yer alan nakliye formülüne göre açıklanması gerekeceği, nakliye formülü kullanılmayarak yapılan açıklamaların ise analiz formatına uygun açıklama yapılmadığı anlamına geleceği anlaşıldığından, başvuru sahibi tarafından fiyat teklifi kullanılarak yapılan açıklamaların mevzuata uygun olmayacağı, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.
 
2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:
 
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “…45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.
45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.
Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.
45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.
Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üneeşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.
Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.
Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.
Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.  
45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.
İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.
45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;
a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,
b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri
sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.
Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir…” açıklaması yer almaktadır.
Yukarıda yer alan mevzuat açıklamalarından ihale komisyonunca, idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirleneceği, sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kaleminin/grubunun, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirleneceği, bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacağı, ihale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edileceği, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyeceği, isteklilerin teklifleri kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri gösterecekleri, sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulmasının istenmeyeceği anlaşılmaktadır.
 
İdare tarafından şikayete verilen cevapta aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklama istenilmeyen 07.006/EMILSÜYON (Lort. =530 km) poz numaralı “Emilsiyon Nakli” ve 07.005/SU NAKİL(Lort.=1500 m) poz numaralı “PMAT ve PMT için Su Nakli” iş kalemlerine ilişkin 02.017 poz numaralı “K Taşıma Katsayısı”nın rayiç bedelin altında alındığı, her ne kadar açıklama istenilmese de teklif edilen fiyatları oluşturan analiz girdilerinin bir bütün olarak tutarlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturulması gerektiği, aynı rayicin gerçekleştirilmesi için farklı fiyatlar teklif edilmesinin tutarsızlıklar doğurduğu gerekçesiyle başvurunun reddedildiği görülmüştür.
 
İdarece şikâyet üzerine alınan 07.09.2016 tarihli kararda açıklama istenilmeyen analiz girdilerinde yer alan fiyatların birden farklı pozlarda farklı şekilde fiyatlandırıldığı, her ne kadar açıklama istenilmese de teklif edilen fiyatları oluşturan analiz girdilerinin bir bütün olarak tutarlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturulması gerektiği belirtilerek değerlendirme yapıldığı görülmekle birlikte, sınır değerin altında teklif veren isteklilerin sundukları aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesi kapsamında açıklama istenilen iş kalemleri ve analiz girdileri dikkate alınarak yapılabileceği, ayrıca başvuru sahibi tarafından da açıklama istenilmeyen analiz girdilerine ilişkin olarak fiyat öngörüldüğü göz önüne alındığında, idarece yapılan bu değerlendirmenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
 
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
 
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
 

   Oybirliği ile karar verildi.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.