• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Proforma Faturanın Taşıması Gereken Özellikleri Taşımaması

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,
 
1) Kesinleşen ihale kararı sonrası 15.08.2016 tarihinde, ihale üzerine bırakılan Kisan İnş. Müh. San. ve Tic. A.Ş.- Aziz Karadeniz İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı yönünde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından 25.08.2016 tarihinde verilen cevapla, ihale üzerine bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesine göre uygun bulunduğunun belirtildiği, ancak idare tarafından verilen bu cevabın gerekçeli olması gerekirken hukuki değerlendirme, iddiaların değerlendirilmesi ve uygun bulunmama gerekçeleri belirtilmeksizin cevap verildiği, bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 11 ve 12’nci maddelerine aykırılık teşkil ettiği,
 
2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin K-PRE8ETON Köprülerde her türlü prefabrik elaman imali” iş kalemi teklif fiyatı 1.600,00 TL iken aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizdeki analiz fiyatı toplamının 1.600,00 TL’den daha yüksek olduğu, dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliği’nin “analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir.” açıklamasına aykırılık teşkil ettiği,
 
- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan analizlerde çarpım ve toplamlarda hatalar olduğu ve bu hataların düzeltilmesinden sonra oluşan analiz fiyatlarının teklif fiyatın üzerine çıktığı,
 
- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden fiyat tekliflerinin ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına ve teknik şartnamelere uygun olmadığı,
 
- Aynı cins ve özellikteki analiz girdileri için farklı analiz ve iş kalemlerinde farklı fiyatlar kullanıldığı,
 
“KGM/17.002/P ocak taşı ile moloz taş inşaatı yapılması”, “KM-BETON Kutu menfez imalatı yapılması”, “K-GENÎŞLETME her tip köprüde genişletme projesine göre köprü yapılması” iş kalemleri analiz girdileri içerisinde bulunan İnşaat Mühendisi girdisine ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından verilen fiyatın TMMOB tarafından belirlenen asgari ücretin altında olduğu,
 
- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan analizlerde nakliye girdileri için fiyat teklifi alındığı. oysaki idare tarafından nakliyenin nasıl hesaplanması gerektiği ile ilgili formülü düşük teklif açıklama yazısı ekindeki analizlerde açıkça belirtildiği, nakliye girdisinin fiyat teklifi alınarak teşvik edilemeyeceği, nakliyeye ilişkin imalatların, fiyat teklifi alman firmalarca sürekli aynı tür ve miktarlarda girdiler kullanılarak rutin olarak gerçekleştirilen imalatlar niteliğinde olmadığı, idarece tanımlanan tarifler ve teknik dokümanlar gözetilerek gerçekleştirilecek, ihale konusu işe özgü imalatlar olduğu dikkate alındığında, söz konusu fiyat tekliflerindeki nakliye maliyetlerinin, fiyat teklifinin alındığı kişilerin resmi defter ve muhasebe kayıtlarından çıkarılabilir nitelikte bilgiler olmadığı. anılan fiyat tekliflerinde, ilgili iş kalemlerinin hangi tür ve miktarlarda girdiler kullanılarak gerçekleştirileceği öngörülerek, geleceğe yönelik fiyatlandırmanın yapıldığı, ilgili iş kalemlerine özgü söz konusu fiyatlandırmanın, geçmişte, birebir aynı girdi tür ve miktarları kullanılmadan gerçekleştirilmiş olan maliyetlere dayandırılmaya çalışıldığından nakliye fiyat tekliflerinin idarenin açıklama isteğindeki formül ve işin şartlarına uygunluğunun tespitinin yapılamayacağından aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmemesi gerektiği,
 
- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan analizlerde, idare tarafından verilen analiz girdilerinin ve miktarlarının değiştirildiği, bazı analiz girdilerinin birleştirilerek fiyat teklifi alındığı, taşıma mesafeleri ve depo yerlerini tevsik edici herhangi bir belge sunulmadığı, idare taralından verilen analiz girdi ve miktarlarının değiştirilmesinin mevzuata aykırı olduğu,
 
- Sunulan analizlerdeki işçilik bedellerinin, saatlik asgari ücretin altında olduğu,
 
“K-GENİŞLETME”, “TAHKİMAT, “E-DERZ”, “KGM 17.002/P”, “KM-BETON” iş kalemleri analiz girdisi olan kazı malzemeleri ve nakli ile depoya gidecek kazının taşınması girdilerinin nereye taşınacağı, depo alanı ile ilgili herhangi bir bilgi veya itinerer, depo alanı ile ilgili sözleşme veya izin ile toplam depoya gidecek malzeme miktarının sığabileceği büyüklükte bir alanın ölçülü krokisi bulunmadığı gibi taşıma mesafesini tevsik edici herhangi bir belgeninde sunulmadığı, ayrıca idare tarafından depo alanı da göstermediği için bu alanın ve bu mesafenin tevsik edilmesinin gerektiği,
 
“KGM 17.002/P”, “TAHKİMAT” iş kalemleri kapsamındaki ocak taşının hangi ocaktan temin edileceği ile ilgili herhangi bir tevsik edici belge sunulmadığı, sunulan belgelerin fotokopi olduğu ve bu belgelerden taşıma mesafesinin tereddüde mahal vermeyecek şekilde çıkarılamayacağı, taşıma mesafelerinin hatalı hesaplandığı, taşıma formülü hesabının da yanlış olduğu, taşıma formülünde K katsayısının herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin 2016 yılı fiyatı olan 225 TL’nin altında alındığı,
 
- Tüm analiz girdilerindeki makine ekipman rayiçlerinin 2016 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayiçlerinin altında alındığı, kendi malı olarak gösterilen makine ve ekipmanın kapasitelerini tevsik edici belge sunulmadığı, analizlerde teknik özellikleri farklı olan araç ve iş makineleri için aynı birim fiyatın kullanıldığı, kendi malı araçların amortisman defterinde gösterilmediği, amortisman değerlerinin yanlış yansıtıldığı, bakım, onarım, sermaye faizi, sigorta, montaj ve demontaj bedelleri ile ilgili herhangi bir kanıtlayıcı belge sunulmadan düşürüldüğü,
 
- Hazır betona ilişkin fiyat teklifi işyeri teslim olarak alındığı, fiyat teklifi veren firmanın tesisinin kurulu olduğu yerin mesafesi hesaplandığında verilen fiyat teklifinin nakliye bedelini bile karşılayamayacağı, şayet işyerine yakın bir yerde yeniden kurulacaksa bunun geleceğe ait bir fiyatlama olacağı ve defter kayıtlarından çıkarılamayacağı, ortalama satış ve maliyet oranlarının kurulu olduğu yere göre ve taşıma mesafelerine göre hesaplandığı, yeni kurulacak alanda tüm girdi miktar ve maliyetlerinin değişeceği hesaplandığında verilen teklifin son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin değil gelecek dönemlere ilişkin olacağı ve bu şekilde alman fiyat teklifinin mevzuata aykırı olduğu,
 
  - İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif sorgulamasında analizlere dayanak olarak gösterilecek belgelerin bulunmadığı, sunulan fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliğ'inde belirtilen, isteklilerin tevsik edici evrak olarak sunabilecekleri evraklar arasında sayılmadığı, sunulan belgelerin anılan Tebliğ’de belirtilen şekil şartlarını taşımadığı,
 
- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan fiyat teklifini veren şirketlerin teklife konu alanda faaliyette bulunmadığı,
 
- Akaryakıt giderine ilişkin açıklamanın EPDK ve rafineri fiyatlarını yansıtmadığı, sunulan analizlerle birlikte akaryakıt maliyetini açıklamak için sunulan fiyat tekliflerinin güncel pompa fiyatlarının çok altında olduğu,
 
“E-DERZ Elastomerik modifiye bitüm esaslı elastik köprü genleşme derzi” iş kalemi analiz girdilerinin birleştirilerek fiyat teklifi alındığı, idare tarafından verilen analiz girdilerinin miktarlarının değiştirildiği,
 
- İhale dokümanı içerisinde bulunan mahal listesinde 5. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yapılacak köprü imalatlarının yerlerinin ayrıntılı bir şekilde verildiği, köprü imalatları Mersin, Hatay, Adana, Gaziantep, Kakramanmaraş, Osmaniye ve Kilis illerinde muhtelif yerlerde olmasına rağmen, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aldığı fiyat tekliflerinin Hatay ilinde faaliyet gösteren firmalardan alındığı, diğer illere ilişkin herhangi bir fiyat teklifi alınmadığı, nakliye mesafelerinin de alınan fiyat tekliflerin de olduğu gibi Hatay’dan taşınacak gibi hesaplanmadığı, imalatların yapılacağı iller arasındaki mesafenin Hatay ilinden nakliye yapılabilecek durumda olmadığı, alınan fiyat tekliflerinde teslim yerlerinin belirtilmediği, dolayısıyla düşük teklif açıklamasının reddedilerek ihalenin kendileri üzerine bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.


Toplantı No2016/056
Gündem No28
Karar Tarihi19.10.2016
Karar No2016/UY.III-2570
ikayetçi: 

Orak Altyapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 

İhaleyi Yapan Daire: 

Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

29.08.2016 / 49739 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/195024 İhale Kayıt Numaralı "2016-2017-2018 Yılları Karayolları 5Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Bulunan Mevcut Köprülerde Genişletme,Bakım,Onarım,Güçlendirme Ve Muhtelif Sanat Yapıları Yapılması İşi" İhalesi 
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
 
1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “…İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler  ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.
 
Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.
 
İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.” hükmü,
 
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru yolları” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) İhalelere yönelik başvuru yolları şikayet ve itirazen şikayettir.
(2) Şikayet: İhale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurudur.
(3) İtirazen şikayet:
a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde,
b) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı,
c) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali kararına karşı,
Kuruma yapılan başvurudur.” hükmü,
 
Anılan Yönetmelik’in “İtirazen şikayet başvuruları” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.
(2) Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatmaz.
(3) Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmü yer almaktadır.
 
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, idareye şikayet başvurusu üzerine, idarenin gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alacağı, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda zımnen reddedilmiş sayılacağı, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği anlaşılmıştır.
 
İdare tarafından ilgili istekliye “İhale komisyonumuzca bütün teklifler değerlendirildikten sonra aşırı düşük sınır değer tespit edilmiş olup, sınır değerin altında teklif veren Kisan İnş. Müh. Tic. A.Ş.-Aziz Karadeniz İş Ortaklığı’nın bu iş için verdiği savunması Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45. maddesine göre incelenip uygun görülmüştür. Bu nedenle idaremize yapmış olduğunuz itiraz başvurunuz uygun değerlendirilmemiştir.” şeklinde cevap verildiği ve süresi içinde itirazen şikâyet başvurusu yapıldığı da dikkate alındığında başvuru sahibinin hak ve menfaat kaybının bulunmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
 
2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:
 
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 60’ıncı maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.
(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.
a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;
1) Yapım yönteminin ekonomik olması,
2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
3) Teklif edilen işin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılır.
c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.
(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.
(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar olan ve açık ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b) ve (c) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birisinin kullanılması zorunludur.
(5) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar olan ve belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.
(6) Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihalelerinde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.
 
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında yapılacak işlemler” başlıklı 38’inci maddesinde “38.1. İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır.
Örnek:
(NOT = Örnekteki iş kalemine ait analizdeki girdiler ve tutarları gerçek verileri yansıtmamaktadır, (38.1) maddesi için oluşturulmuş sayısal örnektir.)”açıklaması,
 
Anılan Tebliğ’in “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.1.  Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca geçerli teklifler tespit edildikten sonra;
Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır.
 
Tort1 : Geçerli tekliflerin (Tn) aritmetik ortalaması (Tort1 = )
σ : Geçerli tekliflerin standart sapması (σ = )
Aritmetik ortalamadan standart sapma çıkartılır ve eklenir.
Tort1- σ
Tort1+ σ
Aritmetik ortalama değerinin standart sapma kadar aşağısı ve standart sapma kadar yukarısı arasında kalan bölgede yer alan tekliflerin tekrar ortalaması alınmak suretiyle, ikinci aritmetik ortalama bulunur.
Ti : Standart sapma aralığında kalan teklifler : { Ti: (Tort1- σ ≤ Ti ≤ Tort1+ σ)}
Tort2 : Standart sapma aralığında kalan tekliflerin (Ti) aritmetik ortalaması (Tort2)
Hesaplanan ikinci aritmetik ortalama yaklaşık maliyete bölünmek suretiyle (C) değeri elde edilir.
C : Tort2/YM
(C) değeri aşağıdaki eşitliklerin ilgili olanında yerine konularak (K) değeri bulunur.
C < 0,60 → 
0,60 ≤ C ≤ 1,00 →
C > 1,00 →
Sınır değer aşağıdaki eşitlikten bulunur:
SD (Sınır değer) = 
 
45.1.1.1.  Sınır değer eşitliğinde yer alan (N), “sınır değer katsayısı”nı temsil etmekte olup bu katsayı, 11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan “B-Üstyapı (Bina) İşleri”, “C-Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri”, “D-Elektrik İşleri”, “E-Elektronik ve İletişim İşleri” grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (1,00), diğer yapım işlerinde (1,20)’dir. İhale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının bulunması durumunda; sınır değer katsayısı, söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla olana göre belirlenir.
 
45.1.1.2. Gerekli görülmesi durumunda, (45.1.1.1.) maddesi uyarınca belirlenen sınır değer katsayıları yerine, işin niteliğine göre;
a) Mevzuatı uyarınca kendisine yapım işi yaptırma yetkisi verilen bakanlıklar tarafından, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili veya ilişkili olan idareleri için,
b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, (a) bendinde sayılan idareler dışındaki idareler için,
(1,00)’den küçük, (1,20)’den büyük olmamak üzere (N) sınır değer katsayıları belirlenebilir. Ayrıca Bakanlıklar tarafından ön proje üzerinden ihalesi yapılacak olan üst yapı işleri için (0,90)’dan küçük, (1,10)’dan büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesi de mümkündür. Belirlenen katsayılar, Resmî Gazete’de ilan edilir.
45.1.1.3. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı, ihale ilanı veya davet mektubu ile idari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı bölümünde belirtilir.
45.1.1.4.  Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerinde ve % 40’ının altındaki teklifler dışında tek geçerli teklif bulunması durumunda; “Tort2” değeri tek geçerli teklife eşittir. Yaklaşık maliyetin % 40 - % 120 aralığında geçerli teklif bulunmaması durumunda; sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ıdır. (45.1.1.) maddesine göre yapılan hesaplama sonucunda sınır değerin yaklaşık maliyetin % 40’ının altında çıkması durumunda sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ı olarak belirlenir.
Sınır değer hesaplanmasında idarelerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “Yapım işlerinde sınır değer hesaplama aracı” programına Kurumun (www.kik.gov.tr) internet sayfasından erişilebilir.
45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.
45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.
Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.
45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.
Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üneeşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.
Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.
Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.
Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.  
45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.
İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.
Örnek:…
(NOT = Örnekteki iş kalemine ait analizdeki girdiler ve tutarları gerçek verileri yansıtmamaktadır, (45.1.2.1) ve (45.1.2.2) maddesi için oluşturulmuş sayısal örnektir.)
45.1.3. (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 22.md.)İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;
a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,
b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri
sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.
Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.
45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;
a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,
b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,
(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.
İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.
45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.
Örneğin; isteklinin, “150 dozlu demirsiz beton” iş kalemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 16.001 poz numaralı birim fiyatını (2010 B.F: 97,86 TL) teklif etmesi, “200 dozlu demirsiz beton” iş kalemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 16.002 poz numaralı birim fiyatının (2010 B.F: 104,00 TL) üzerinde 105,00 TL teklif vermesi, 250 dozlu demirsiz beton” iş kalemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 16.003 poz numaralı birim fiyatının kar ve genel gider hariç tutarına, (110,13/1,25=88,10 TL) kendi belirlediği % 18 kar ve genel gider karşılığı eklemek suretiyle 103,96 TL (88,10 x 1,18) teklif etmesi ve teklif ettiği söz konusu birim fiyatları aşağıdaki örnek listede gösterildiği şekilde tablo halinde göstermesi durumunda; bu üç iş kalemi için analiz düzenlemesi zorunlu değildir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış birim fiyatları kullanılarak oluşturulan teklif birim fiyat listesi (Örnek)

Sıra No

Poz No

İş kaleminin adı

Kamu kurum ve kuruluş birim fiyatları

Teklif

Birim fiyatı alınan kurum/kuruluş

Kar ve genel gider dahil birim fiyat

Kar ve genel gider hariç birim fiyat

Teklif edilen kar ve genel gider

Teklif edilen birim fiyat

(TL)

(TL)

(TL)

(TL)

1

16.001

150 dozlu demirsiz beton

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

97,86

 

 

97,86

2

16.002

200 dozlu demirsiz beton

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

104,00

 

 

105,00

3

16.003

250 dozlu demirsiz beton

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

110,13

88,10

15,86

103,96

 

 

 

 

 
İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.
İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.
45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.
45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.
45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.
45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.
45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,
gibi hususlarda istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.
45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının açıklanması gereklidir.
45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajıaçıklanmalıdır.
45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,
b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,
c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,
d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,
e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,
f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.
İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.
Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.
45.1.13.1. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.
Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.
Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
45.1.13.2. (Mülga madde: 07/06/2014-29023 R.G./ 31. md.)
45.1.13.3. İsteklinin teklifine konu çimento veya demir ürünlerine ilişkin açıklamalarında çimento veya demir ürünleri üreticisinin ilan edilmiş fiyat tarifelerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir.
45.1.13.4. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulanmal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)
45.1.13.4.1. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulanmal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir. (Örnek: Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.nin sattıkları kum, çakıl, kırmataş vb. mallara ilişkin verdikleri fiyat teklifleri.)
45.1.13.5 İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)
45.1.13.6. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu olan mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (EK.O.7) ile açıklama yapılabilir.
Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.
 
Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.
  İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunmasına gerek bulunmayıp, sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter,(Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./3. md.) SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.
Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
45.1.13.7. İstekliler tarafından yapılan açıklamada; malın ihale tarihi itibariyle stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda, stokta bulunan mala ilişkin “stok tespit tutanağı”nın (Ek-O.8) sunulması zorunludur. Stok tespit tutanağında ilgili malın ağırlıklı ortalama birim maliyeti gösterilecektir. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, stok tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olamaz. Ayrıca stoklarda olduğu belirtilen söz konusu malın miktarının, ihale konusu işte kullanılacağı belirtilen miktardan az olması halinde eksik kalan miktar için bu Tebliğdeki diğer açıklama yöntemlerine uygun olarak açıklama yapılması gereklidir.
45.1.13.8. İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.
Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
45.1.13.9. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak stok tespit tutanağı veya üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.
45.1.13.10. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.
45.1.13.11. Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.
Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.
45.1.13.12. (Mülga madde: 07/06/2014-29023 R.G./ 36. md.)
45.1.13.13. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.
45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.
45.1.15. (Mülga madde: 07/06/2014-29023 R.G./ 37. md.)
45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur.
45.1.17. İhale süreci devam ederken çeşitli nedenlerle teklif geçerlik süresinin bitmesi ve 4734 sayılı Kanunun 32 nci maddesi uyarınca teklif geçerlik sürelerinin uzatılması yönündeki idare talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunması durumunda; yeniden bir sınır değer tespit edilmeyecek ve idarece aşırı düşük teklif sorgulaması, tespit edilen ilk sınır değer dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Ancak; gerek idarece gerek Kurum veya mahkemeler tarafından alınan kararlar çerçevesinde, ihale tarihi itibari ile geçerli olan teklif sayısında değişiklik olması halinde aşırı düşük teklif sınır değerinin geçerli teklifler dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerekmektedir...” açıklaması yer almaktadır.
 
Birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 7 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca 7 teklifin geçerli olduğu tespit edilerek hesaplanan 22.974.986,92 TL sınır değerin altında geçerli teklif sahibi 3 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, 2 isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasına cevap vermediği, ihalenin idarece aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata uygun görülen Kisan İnş. Müh. San. ve Tic. A.Ş.- Aziz Karadeniz İş Ortaklığı üzerine bırakıldığı tespit edilmiştir.
 
İdarenin aşırı düşük teklif açıklama talebini içeren 21.07.2016 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazısında “…İhale komisyonuna sunulmak üzere;
1- Yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşulların Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.maddesine göre Teknik Şartname ve diğer ihale dokümanlarının da dikkate alınarak açıklanması,
2- Ekli listede gösterilen iş grubu pozlarının (Genel Tebliğin 45.1.2.2 maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan alt analiz girdileri ile açıklama istenilecek alt analiz girdileri belirtilmiştir.) nasıl hesaplandığının Kamu İhale Tebliğinin 45.maddesi ile ihale dokümanında bulunan analiz formatlarına uygun olarak açıklanması gerekmektedir…” denilerek teklifi aşırı düşük olarak belirlenen istekliden açıklama istediği, yazı ekinde gönderilen belgeler incelendiğinde, analizleri verilmiş iş kalemleri (7 kalem inşaat) ve açıklama istenmeyen analiz girdilerinin yer aldığı görülmüştür.
 
İnceleme konusu ihaleye ilişkin olarak idarece bir örneği Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan mevcut bilgi ve belgeler üzerinden yapılan inceleme neticesinde, Kisan İnş. Müh. San. ve Tic. A.Ş.- Aziz Karadeniz İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, açıklama istenilen 7 iş kalemine ilişkin analizlere yer verildiği, açıklanan bu iş kalemleri ile birim fiyat teklif cetvelindeki fiyatlar karşılaştırıldığında E-DERZ, iş kaleminin fiyatının birim fiyat teklif cetvelindeki birim fiyatla aynı olduğu, KM-BETON iş kaleminin birim fiyat teklif cetvelinde birim fiyatının 265,00TL olduğu, açıklamasında kar dahil 261,84 TL olarak açıklandığı, , SY-DEMİR iş kaleminin birim fiyat teklif cetvelinde birim fiyatının 1.650,00TL olduğu, açıklamasında kar dahil 1.530,30TL olarak açıklandığı, TAHKİMAT iş kaleminin birim fiyat teklif cetvelinde birim fiyatının 25,00TL olduğu, açıklamasında kar dahil 23,37TL olarak açıklandığı, KGM/17.002/P iş kaleminin birim fiyat teklif cetvelinde birim fiyatının 92,00TL olduğu, açıklamasında kar dahil 83,88TL olarak açıklandığı, K-GENİŞLETME iş kaleminin birim fiyat teklif cetvelinde birim fiyatının 1.400,00TL olduğu, açıklamasında kar dahil 1.309,29TL olarak açıklandığı görülmüş ancak K-PREBETON iş kaleminin birim fiyat teklif cetvelinde birim fiyatının 1.600,00TL olmasına rağmen, açıklamasında kar dahil 2.965,34TL olarak açıklandığı görülmüş olup bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.8’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.
 
İdare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında verilen KM-BETON pozunun analizinde yer alan erbab işçi miktarının 0,512 sa olduğu, aşırı düşük açıklamasında ise 0,51 sa olarak alındığı, makinist miktarının 0,49152 sa olduğu, açıklamasında ise 0,29152 sa olarak alındığı, makinist yardımcısının miktarının 0,0625 sa olduğu, açıklamasında ise 0,0425 sa olarak alındığı, dülger ustası miktarının 7,89625 sa olduğu, açıklamasında ise 5,6963 sa olarak alındığı, operatör makinist miktarının 0,1861632 sa olduğu, açıklamasında ise 0,1161632 sa olarak alındığı, düz işçi miktarının 6,76325 sa olduğu, açıklamasında ise 3,26325 sa olarak alındığı, KGM/17.002/P pozunun analizinde yer alan lağımcı (ateşleme ustası) miktarının 0,096 sa olduğu, , aşırı düşük açıklamasında ise 0,015 sa olarak alındığı, amonyum nitrat fuel–oil karışımı miktarının 0,9 kg olduğu, açıklamasında ise 0,15 kg olarak alındığı, düz işçi (inşaat işçisi) miktarının 2,4413 sa olduğu, açıklamasında ise 1,4413 sa olarak alındığı, bu durumun yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü gibi konularda herhangi bir açıklama bulunmamasına rağmen idarece belirlenen analiz girdi miktarlarının altında kaldığı tespit edilmiştir.
 
E-DERZ iş kaleminin analizinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birim fiyatları ve stok tespit tutanağı(EK-O.8) kullanılarak açıklandığı anlaşılmıştır.
 
K-PREBETON, KM-BETON, KGM17.002/P ve K-GENİŞLETME iş kalemlerinin analizlerinde yer alan 04.042/03, 04.042/04, 04.042/05, 04.042/06, 04.042/08 çeşitli beton harçları fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birim fiyatlarında 111,50TL, 123,00TL, 134,00TL, 147,50TL olduğu, istekli tarafından ise tüm beton harcı analizlerinin fiyatların 50,14TL olarak alındığı ve bu fiyatlandırmanın dayanağı olarak fiyat teklifi sunulmaksızın EK-O.5 maliyet tespit tutanağı kullanıldığı görülmüş olup, bu tutanağın açıklanan analizlere dayanak teşkil eden belgelerden olmadığı, fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.
 
K-PREBETON, KM-BETON iş kalemlerinin analizlerinde yer alan 04.109 mazot (motorin) fiyatının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birim fiyatı olan 3,45TL’den düşük olarak 3,21TL öngörüldüğü, bu fiyatlandırmayı tevsik etmek amacıyla Özatahan Pet. Gıd. Mad. Nak. Tic. Ltd. Şti’den fiyat teklifi alındığı ancak alınan bu fiyat teklifinde meslek mensubu beyanı ve onayının eksik olduğu, söz konusu fiyat teklifinin taşıması gereken şekil şartlarına haiz olmadığı görülmüştür.
 
KM-BETON ve K-GENİŞLETME iş kalemlerinin analizlerinde yer alan 04.152 Çam kerestesi 2.sınıf analizinin fiyatının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birim fiyatı olan 730,00TL’den düşük olarak 600,00TL öngörüldüğü, bu fiyatlandırmayı tevsik etmek amacıyla Cemil Harbelioğlu Halefleri Tom. ve Ker. Tic. Ltd. Şti’den fiyat teklifi alındığı ancak alınan bu fiyat teklifinde meslek mensubu beyanı ve onayının eksik olduğu, söz konusu fiyat teklifinin taşıması gereken şekil şartlarına haiz olmadığı görülmüştür.
 
SY-DEMİR iş kaleminin analizlerinde yer alan 04.305/1, 04.305/2 hasır çelik fiyatının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birim fiyatı olan 1,40, 1,35TL’den düşük olarak 0,90TL, 04.253, 04.254 beton çelik çubuğu nervürlü analizinin fiyatının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birim fiyatı olan 0,99TL’den düşük olarak 0,65TL öngörüldüğü, bu fiyatlandırmayı tevsik etmek amacıyla anılan bu analizler birleştirilip tek kalem olarak (her çapta (ø50mm çapa kadar ince-kalın-hasır)çelik temini ve nakli dahil) Depaş Demir Çelik Mamulleri Çimento Paz. ve Tic. Ltd. Şti’den fiyat teklifi alındığı ancak alınan bu fiyat teklifinde analizlerin birleştirilerek ton üzerinden tek bir fiyat alındığı, ayrıca analizler birleştirilerek teklif alınmasına rağmen anılan analizlerin fiyatlarının farklı olduğu, diğer taraftan alınan bu fiyat teklifinde meslek mensubu beyanı ve onayının eksik olduğu, söz konusu fiyat teklifinin taşıması gereken şekil şartlarına haiz olmadığı görülmüştür.
 
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında mühendis maaşlarının saatlik 19TL, diğer işçi ücretlerinin ise en düşük saatlik 7,40TL olarak öngörüldüğü, mühendis maaşlarına ilişkin TMMOB tarafından 19.12.2015 tarih ve 27 no’lu toplantı kararına göre asgari ücretin 3.300TL olarak belirlendiği, bu belirlemeye göre mühendis için saatlik asgari ücretin 14,67 olduğunun anlaşıldığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen saatlik asgari ücretin de 7,32 olduğu dikkate alındığında, istekli tarafından öngörülen ücretlerin saatlik asgari ücretin altında olmadığı anlaşılmıştır.
 
Analizleri verilmiş iş kalemlerinin içinde yer alan makine, ekipmandan sadece bir tanesinin açıklama istenen analizlerden olduğu görülmüş olup, ihalede kendi malı araç istenmediği anlaşılmış ve 03.004 poz nolu ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210hp (21/21Yd3) kalemi için alınan birim fiyatın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birim fiyatının altında olmadığı görülmüştür.
 
Diğer yandan KM-BETON iş kalemindeki “07.005/k-1/sy depoya gidecek kazının taşınması” ve “07.006/K-kum-çakıl malzemenin nakli”,KGM/17.002/P iş kalemindeki “07.005/k-1/sy depoya gidecek kazının taşınması” ve “07.006/K-taş nakli”, E-DERZ iş kalemindeki “07.006/k-hafriyat nakli”, SY_DEMİR iş kalemindeki “09.012/K-demir demirin işbaşına taşınması, boşaltılması ve istifi”, K-GENİŞLETME iş kalemindeki “07.005/k-1/sy depoya gidecek kazının taşınması(foraj kazısı nakli)(köprü temel nakli)”, TAHKİMAT iş kalemindeki “07.005/k-1/sy depoya gidecek kazının taşınması” ve “07.006/K-taş nakli”, K-PREBETON iş kalemindeki “07.006/K-prefabrik eleman nakli” ve “09.012/K-demir demirin iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi”analizlerindeki formüllerde yer alan “M=mesafe” hesabına ilişkin nasıl hesaplama yapıldığına dair belge sunulmadığı, mesafe hesabında kullanılmak üzere herhangi bir tevsik edici belge sunulmadığı, isteklinin idarenin verdiği formüllere bağlı kalarak nakliyelere ilişkin öngördüğü birim fiyatlar karşılaştırıldığında, KM-BETON iş kalemindeki “07.006/K-kum-çakıl malzemenin nakli” nin birim fiyatının idare tarafından 12,42TL, istekli tarafından 2,00TL öngörüldüğü, KGM/17.002/P iş kalemindeki “07.006/K-taş nakli”nin birim fiyatının idare tarafından 16,81TL, istekli tarafından 2,10TL öngörüldüğü, SY_DEMİR iş kalemindeki nakliyenin birim fiyatının idarece 91,15TL, ,istekli tarafından 2,00TL öngörüldüğü, TAHKİMAT iş kalemindeki “07.006/K-taş nakli” nin birim fiyatının idare tarafından 16,81TL, istekli tarafından 3,00TL öngörüldüğü, K-PREBETON iş kalemindeki “07.006/K-prefabrik eleman nakli” nin birim fiyatının idare tarafından 49,50TLöngörüldüğü ancak istekli tarafından bedel öngörülmediği, “09.012/K-demir demirin iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi” nin birim fiyatının idare tarafından 91,15TL, istekli tarafından 3,00TL öngörüldüğü anlaşılmış olup yukarıda yer verilen tespitler çerçevesinde Kisan İnş. Müh. San. ve Tic. A.Ş.- Aziz Karadeniz İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Kisan İnş. Müh. San. ve Tic. A.Ş.- Aziz Karadeniz İş Ortaklığının teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
 
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

    Oybirliği ile karar verildi.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.