• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Yaklaşık Maliyetin Hatalı Hesaplanması

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin idarece yaklaşık maliyetin hatalı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğuiddialarına yer verilmiştir.

Toplantı No2016/028
Gündem No88
Karar Tarihi04.05.2016
Karar No2016/UY.IV-1241
Şikayetçi: 

Yıldırım Yapı Restorasyon İnşaat Nak. Teks. Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Karabük İl Özel İdaresi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

25.04.2016 / 25471 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/55261 İhale Kayıt Numaralı "Karabük İli Bilim Ve Sanat Merkezi İnşaatı Yapım İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 
Karabük  İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 23.03.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karabük İli Bilim ve Sanat Merkezi İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 25.04.2016 tarih ve 25471 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.
 
Başvuruya ilişkin olarak 2016/1029 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.
 
KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.
 
Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin idarece yaklaşık maliyetin hatalı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu    iddialarına yer verilmiştir.
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir.
 
Anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında ise “İdareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.
 
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 8’inci maddesinde de “…(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikâyete konu edilebilir:
a) Şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından şikâyet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.
b) İtirazen şikâyet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.
(3) Herhangi bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir.” açıklamasına yer verilmiştir.
 
Yapılan incelemede, ihalenin “yaklaşık maliyetin hazırlandığı programdan kaynaklı bir hata oluştuğu ve yaklaşık maliyette ciddi oranda hata meydana geldiği” gerekçesiyle ihale yetkilisince iptal edildiği ve idarece Kuruma gönderilen yazıdan  ihalede iptal kararı alınmadan önce idareye herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır. Buna göre yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereğince, istekli tarafından Kuruma başvuruda bulunulamayacağı ve iptal kararının idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceği tespit edilmiştir.
 
Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.
 
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
 
Başvurunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.