• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Birden Fazla İşin Olması Durumu

Şikayet Dilekçesinde Özetle;

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş olarak Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin Ek-1 inde yer alan benzer iş gruplarından AII grubunun belirlendiği, işin kapsamına bakıldığı zaman işin ağırlıklı olarak tünel işi olmasına rağmen iş kapsamında AV grubu işlerin de yer aldığı,  benzer iş tanımının “AII veya AV grubu işler” olarak belirlenmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine daha uygun olacağı iddialarına yer verilmiştir.

Toplantı No2016/012
Gündem No16
Karar Tarihi17.02.2016
Karar No2016/UY.III-531
Şikayetçi: 

Varyap Madencilik Nakliye İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Karayolları Genel Müdürlüğü Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

18.01.2016 / 3516 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/180235 İhale Kayıt Numaralı "(Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000 - 16+310 Kesiminin Yapım" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 27.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “(Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000 - 16+310 Kesiminin Yapım” ihalesine ilişkin olarak Varyap Mad. Nak. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin 04.01.2016tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.01.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.01.2016 tarih ve 3516 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
 
Başvuruya ilişkin olarak 2016/204 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
 
KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
 
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş olarak Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin Ek-1 inde yer alan benzer iş gruplarından AII grubunun belirlendiği, işin kapsamına bakıldığı zaman işin ağırlıklı olarak tünel işi olmasına rağmen iş kapsamında AV grubu işlerin de yer aldığı,  benzer iş tanımının “AII veya AV grubu işler” olarak belirlenmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine daha uygun olacağı iddialarına yer verilmiştir.
 
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;
          
2)  İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler.

f) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgeler.
…” hükmü,
 
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri, …” hükmü,
 
Aynı Yönetmeliğin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “…(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir. ….” hükmü,
 
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 1’inci maddesinde “Madde 1 – 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde, idareler tarafından işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapılmasına esas olmak üzere (Ek-1)’de yer alan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur. Bu listede “altyapı işleri”, “üstyapı (bina) işleri”, “sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri”, “elektrik işleri” ve “elektronik ve iletişim işleri” olmak üzere beş ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli yapım işlerinden oluşan gruplar düzenlenmiştir. İdareler, ihale edecekleri yapım işinin “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dâhil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda benzer iş belirlemesi yapacaklardır.”açıklaması yer almaktadır.
 
Aynı Tebliğin “Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” “

(A) ALT YAPI İŞLERİ

I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ

1.         Köprüler

2.         Viyadükler

3.         Alt ve üst geçitler

4.         Akedükler

II. GRUP: TÜNEL İŞLERİ

1.         Karayolu ve demiryolu tünelleri

2.         Su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri

3.         Atıksu tünelleri

4.         Deniz ve nehir altı tünelleri

5.         Metro tünelleri

6.         Galeri ve şaftlar

III. GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ

1.         Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri

2.         Su isale hatları

 

IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ

1.         Kanalizasyon şebekeleri

2.         Yağmursuyu şebekeleri

3.         İçme ve kullanma suyu şebekeleri

4.         Mikrotünel işleri

V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

1.         Otoyollar

2.         Devlet, il ve köy yolları

3.         Cadde ve sokak yapım işleri

 

VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

1.         Demiryolları

2.         Metro inşaatları

3.         Raylı sistemler

4.         Füniküler raylı taşıma tesisleri

 

” şeklindedir.
 
İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin
a) Adı: (Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000 - 16+310 Kesiminin Yapım İşi
b) Yatırım proje no'su/kodu:1991E040090
c) Miktarı (fiziki) ve türü:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde nev'i ve miktarları belirtilen “16,31 km'lik Toprak işleri, sanat yapıları, tünel, plentmiks alttemel, plentmiks temel ve bitümlü sıcak karışım kaplama vs. işleri” nin yapımıdır.
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Yapılacağı yer:Ardahan İli
d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,
 
Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/II Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. …”düzenlemesi yer almaktadır.
 
Yapılan incelemede, işin adının “(Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000 - 16+310 Kesiminin Yapım İşi” olduğu, idare tarafından benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan (A) Alt Yapı İşleri II. Grup: Tünel İşleri’nin belirlendiği, ihaleye ait projelerin incelenmesi sonucunda işin yaklaşık 16 km’lik yol yapımı işi olduğu, işin kapsamında 2,6 km’lik tünel imalatı ile 13,4 km’lik yol imalatı ve çeşitli sanat yapılarının imalatının yer aldığı, dolayısıyla işin AII ve AV işlerini beraber içerdiği, yaklaşık maliyetin 160.142.258,76 TL olduğu, tünel imalatlarının 110.648.411,53 TL tutarla yaklaşık maliyetin yaklaşık yüzde yetmişini oluşturduğu, dolayısıyla ihale konusu işin, yol ve tünel imalatlarını beraber barındırmakla birlikte tutar olarak bakıldığında büyük bir kısmını tünel imalatının oluşturduğu anlaşılmıştır.
 
Ayrıca, ihale konusu işin tünel imalatları ile birlikte, AV grubunda yer alan karayolu alt yapı ve üst yapı imalatlarını içerdiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde yer alan, mesleki ve teknik yeterliği tevsik etmek için istekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulabileceği hükmü gereği, benzer iş tanımı esas alınarak benzer işe ait iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılım mümkün olduğu gibi ihale konusu işi içeren iş deneyim belgeleri ile de ihaleye katılımın mümkün olduğu, dolayısı ile ihale konusu işin kapsamı ve niteliği dikkate alındığında içerisinde tünel imalatları ile birlikte karayolu alt yapı ve üst yapı imalatlarını da içeren iş deneyim belgeleri ile başvuru konusu ihaleye katılımın her halükarda mümkün olduğu dikkate alındığında idare tarafından “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” nin “(A) Alt Yapı İşleri II. Grup: Tünel İşleri”nin benzer iş olarak belirlemesinin ihaleye katılımı daraltıcı ya da teklif sunulmasını engeller nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
 
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
 
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.