• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Teklif Mektubunda İdarenin Adının Yanlış Yazılması

Şikâyet dilekçesinde özetle, 
söz konusu ihale kapsamında vermiş oldukları teklif mektubunda idare isminin yazıldığı bölüme "Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı" yerine sehven “İstanbul Su Kanal İdaresi İski Genel Müdürlüğü" yazıldığı, Kanun ve Yönetmeliklere göre, idare adının kısmen yanlış yazılmış olmasının teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek bir husus olmadığı, teklif zarfı üzerinde idarenin adının doğru şekilde yazıldığı, işin adının doğru şekilde yazıldığı, İşin ihale kayıt numarasının doğru şekilde yazıldığı, idarenin adresinin doğru şekilde yazıldığı, geçici teminat mektubunda idarenin adının doğru şekilde yazıldığı, iş ortaklığı beyannamesinde idarenin adının doğru bir şekilde yazıldığı, teklif mektubunda işin adının ve ihale kayıt numarasının doğru şekilde yazıldığı, mevzuata aykırı bu işlem dolayısıyla ihaleyi yapan idarenin 29.265,00 TL kamu zararına neden olacağı, teklifleri kapsamında sunmuş oldukları teklif mektubunda mevzuat hükümlerine göre teklif mektuplarında bulunması zorunlu hususların yer aldığı, sunmuş oldukları teklif mektubunda mevzuata aykırı bir durum olmadığı, bu sebeple tekliflerinin geçerli sayılması gerektiği
 iddialarına yer verilmiştir.

Toplantı No2015/071
Gündem No72
Karar Tarihi09.12.2015
Karar No2015/UY.II-3341


Şikayetçi: 

Hasan Vardar İnş. San. Ve Tic. A.Ş. - Pam İnş. Ve Turz. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım Ve İnşaat Daire Başkanlığı 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

16.11.2015 / 89442 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/114950 İhale Kayıt Numaralı "Tekirdağ İli “Çorlu Nusratiye Mahallesi Kollektör İnşaatı İle Ergene İlçesi Sağlık, Yeşiltepe,Vakıflar Mahalleleri Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu İnşaatı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

                      Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Daire Başkanlığı tarafından 06.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tekirdağ İli “Çorlu Nusratiye Mahallesi Kollektör İnşaatı İle  Ergene İlçesi Sağlık, Yeşiltepe, Vakıflar Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Hasan Vardar İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Pam İnş. Ve Turz. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 02.11.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.11.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine,başvuru sahibince 16.11.2015 tarih ve 89442 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.11.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvu
ruya ilişkin olarak 2015/2957 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihale kapsamında vermiş oldukları teklif mektubunda idare isminin yazıldığı bölüme "Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı" yerine sehven “İstanbul Su Kanal İdaresi İski Genel Müdürlüğü" yazıldığı, Kanun ve Yönetmeliklere göre, idare adının kısmen yanlış yazılmış olmasının teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek bir husus olmadığı, teklif zarfı üzerinde idarenin adının doğru şekilde yazıldığı, işin adının doğru şekilde yazıldığı, İşin ihale kayıt numarasının doğru şekilde yazıldığı, idarenin adresinin doğru şekilde yazıldığı, geçici teminat mektubunda idarenin adının doğru şekilde yazıldığı, iş ortaklığı beyannamesinde idarenin adının doğru bir şekilde yazıldığı, teklif mektubunda işin adının ve ihale kayıt numarasının doğru şekilde yazıldığı, mevzuata aykırı bu işlem dolayısıyla ihaleyi yapan idarenin 29.265,00 TL kamu zararına neden olacağı, teklifleri kapsamında sunmuş oldukları teklif mektubunda mevzuat hükümlerine göre teklif mektuplarında bulunması zorunlu hususların yer aldığı, sunmuş oldukları teklif mektubunda mevzuata aykırı bir durum olmadığı, bu sebeple tekliflerinin geçerli sayılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.   Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı tarafından 06.10.2015 tarihinde, açık ihale usulü ve birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Tekirdağ İli “Çorlu Nusratiye Mahallesi Kollektör İnşaatı ile Ergene İlçesi Sağlık, Yeşiltepe, Vakıflar Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı

b) Yatırım proje no'su/kodu:2015K013

c) Miktarı (fiziki) ve türü: Altyapı Yapım İşi, Birim fiyat Teklif Cetvelinde Verilen 37 Kalem iş

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Tekirdağ İli Çorlu ve Ergene İlçesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6’ıncı maddesinde “6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ..................................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.” düzenlemesi,

Anılan Tasarı’nın “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi

2-İdari Şartname,

3-Sözleşme Tasarısı,

4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli,

5-Mahal Listesi,

6-Özel Teknik Şartname,

7-Genel Teknik Şartname,

8-Ön / Kesin Projeler,

9-Açıklamalar (varsa)” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale dokümanı kapsamında “… İhale komisyonu başkanlığına” ifadesi bulunan KİK015.3/Y numaralı birim fiyat teklif mektubu standart formu yer almaktadır. Standart formda idare adının yazılacağı kısım boş bırakılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

    (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

 (4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

  (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinde sunulacak teklif mektuplarının taşıması gerekli olan kriterlere yer verilmiş ve bu unsurları taşımayan veya standart forma uygun olmayan teklif mektuplarının ilk oturumda tespit edilmesi ve daha sonraki aşamada verilecek komisyon kararı ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu hükümlerden anlaşılacağı üzere, teklif mektuplarının yazılı olması, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, kazıntı, silinti, düzeltme taşımaması, ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılarak yetkili kişilerce imzalanması, T.C. kimlik numarası/vergi numarası taşıması zorunlu hususlardır ve bu hususlar arasında idarenin adı yer almamaktadır.

Başvuru sahibi istekli Hasan Vardar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pam İnşaat ve Turizm Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan teklif dosyası incelendiğinde, aşağıda yer alan hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda muhatap olarak “İstanbul Su Kanal İdaresi İski Genel Müdürlüğü” yazıldığı, ihale tarihinin, ihale kayıt numarasının, yerli istekli hususunun doğru olarak doldurulduğu, istekli tarafından sunulan teklifin yazı ile ve rakam ile doğru şekilde yazıldığı ve isteklinin mührü ve yetkilisinin imzasını taşıdığı, birim fiyat teklif mektubu ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde  ihale kayıt numarasının doğru şekilde yer aldığı görülmüştür.

İstekli tarafından sunulan teklif zarfında idare adı olarak “Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı” ifadesine yer verildiği, idarenin adresinin ve ihale kayıt numarasının doğru olarak yazıldığı belirlenmiştir.

İstekli tarafından sunulan teklif dosyasında yer alan diğer belgeler incelendiğinde, iş ortaklığı beyannamesinin, banka referans mektubunun ve geçici teminat mektubunun Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığına hitaben düzenlendiği ve ihaleye ilişkin doğru bilgileri taşıdığı tespit edilmiştir.

İstekli tarafından sunulan teklif mektubunun, doğru şekilde yazılmış ihale kayıt numarasını içerdiği, gerek söz konusu ihale kayıt numarasından gerekse teklif zarfı ve teklif kapsamında sunulan diğer belgelerden isteklinin hangi idarenin hangi ihalesine teklif sunduğunun anlaşıldığı, istekli tarafından ihaleyi gerçekleştiren idare adının teklif mektubuna yanlış yazılması sebebiyle katıldığı ihale konusunda bir tereddüt doğmayacağı anlaşılmıştır. Diğer yandan istekli tarafından teklif mektubunda idarenin adının yanlış yazılmış olması, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu standart formunun değiştirilerek ihaleye katılım sağlandığı anlamına gelmeyeceği, zira standart formda “…ihale komisyonu başkanlığına” şeklinde yer alan ifadenin istekliler tarafından idarenin adı yazılmak suretiyle doldurulacağı, dolayısıyla idarenin adının yanlış girilmesinin formun değiştirilmesi anlamına gelmeyeceği sonucuna varılmıştır.

Yapılan tespitler neticesinde, istekli tarafından teklif mektubunda idarenin adının “Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı” yerine “İstanbul Su Kanal İdaresi İski Genel Müdürlüğü” olarak yanlış yazılmasının, isteklinin teklif mektubunda tereddüde neden olacak ve teklifin esasını etkileyecek nitelikte olmaması ve mektubun doğru ihale kayıt numarası taşıması nedeniyle esasa etkili bir aykırılık olarak değerlendirilemeyeceği, ihalenin başvuru sahibi istekli üzerinde bırakılması durumunda Kamu İhale Kanunu’nun 46’ncı maddesinde yer alan “Sözleşmeler idarece hazırlanır.” hükmü gereği imzalanacak sözleşmenin esas alınacağı, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında birim fiyat teklif cetveli ve birim fiyat tariflerinin esas alınacağı, dolayısıyla başvuru sahibi istekli tarafından sözleşmenin imzalanması durumunda bu konuya ilişkin ihtilaf meydana gelmeyeceği anlaşılmış olup, idare tarafından başvuru sahibi isteklinin birim fiyat teklif mektubunun geçerli kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca başvuru sahibi Hasan Vardar İnş. San. Ve Tic. A.Ş. - Pam İnş. ve Turz. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınmasıyönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

Başvuruya konu ihale Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı tarafından yapılan Tekirdağ İli Çorlu Nusratiye Mahallesi Kollektör İnşaatı ile Ergene İlçesi Sağlık, Yeşiltepe, Vakıflar Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı İhalesi olup,06.10.2015 tarihinde yapılan ihalede 29 adet ihale dokümanının satın alındığı, ihaleye 19 isteklinin teklif verdiği, başvuru sahibinin teklif mektubunun uygun olmadığı, bir isteklinin iş deneyiminin teklifini karşılamadığı, iki isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin sınır değerin üzerinde teklifi geçerli bulunan İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinde bırakıldığı, Farrin Yol Yapı İnş. San ve Tic  Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Kararda da açıklandığı üzere, 4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde, teklif mektubunun ve ihalede yeterlik kriteri olarak istenilen belgelerin nasıl hazırlanacağı ve idareye nasıl sunulacağı, teklif mektuplarında nelere yer verileceği, teklif zarflarının üzerinde hangi bilgilerin bulunması gerektiği, Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde ise teklif zarflarının ihale komisyonuna nasıl teslim edileceği, ilk oturumun nasıl gerçekleştirileceği ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş, “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’nci maddesinde de başvuru ve teklif mektuplarının Yönetmelik ekinde yer alan standart form esas alınarak hazırlanacağı, teklif mektubunun taşıması zorunlu olan şartlar, ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından taşıması zorunlu şartlara standart forma uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, bunlardan birini dahi taşımayan teklif mektuplarının değiştirilemeyeceği, düzeltilemeyeceği veya eksikliklerinin giderilmesi yoluna gidilemeyeceği ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hükmüne yer verilmiştir.

İdari Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesi anılan mevzuat hükümlerine uygun şekilde düzenlenmiş ve ihale dokümanı kapsamında KİK015.3/Y numaralı birim fiyat teklif mektubu ve eki KİK015.5/Y numaralı birim fiyat teklif cetveli standart formu ihale dokümanı kapsamında doküman satın alanlara verilmiştir.

Başvuru sahibi Hasan Vardar İnş. San. Ve Tic. A.Ş. - Pam İnş. ve Turz. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan teklif dosyası incelendiğinde, idare adı olarak “Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı” ifadesine yer verildiği, idarenin adresinin ve ihale kayıt numarasının doğru olarak yazıldığı, iş ortaklığı beyannamesinin, banka referans mektubunun ve geçici teminat mektubunun  Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığına hitaben düzenlendiği ve ihaleye ilişkin doğru bilgileri taşıdığı, ancak zarf içinde sunulan birim fiyat teklif mektubunda, muhatap idare olarak “İstanbul Su Kanal İdaresi İski Genel Müdürlüğü” ifadesine yer verildiği, diğer bilgilerde ise ihale ile uyumsuzluk bulunmadığı görülmüştür.

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, isteklilerce sunulacak teklif mektuplarında taşıması gerekli olan kriterlere yer verilmesi, bu kriterleri taşımayan veya standart forma uygun olmayan teklif mektuplarının ilk oturumda tespit edilerek ikinci oturumda ilk olarak değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Her ne kadar söz konusu düzenlemelerde teklif mektubunda taşıması zorunlu hususlar arasında idarenin adı yer almamakla birlikte teklif mektubu ile ihale arasında doğrudan bir ilişki olduğu, ihaleye teklif veren ile ihaleyi yapan idare açısında ihale sürecinde mevzuattan kaynaklanan hak ve sorumluluklarının muhatabının tespiti açısından önemli olduğu ve bağlayıcılığının bulunduğu dikkate alındığında, teklif mektubunda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idare adının Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı yerine İstanbul Su Kanal İdaresi İski Genel Müdürlüğü yazılmasının teklifin esasını etkileyen bir aykırılık olarak değerlendirilmiştir.

Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından taşıması zorunlu şartlara ve standart forma uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edildiğinden ve bunlardan birini dahi taşımayan teklif mektupları değiştirilemeyeceğinden, düzeltilemeyeceğinden veya eksikliklerinin giderilmesi yoluna gidilemeyeceğinden başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin teklifinin yukarıda belirtilen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması yerinde olduğundan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiğinden, Kurul çoğunluğunca başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde verilen düzeltici işlem belirlenmesineniteliğindeki karara katılmıyoruz.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.