• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

İş Deneyim Belgesini Tevsik Edici Belgeler

Şikâyet Dilekçesinde Özetle;

İhale üzerine bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla özel sektöre yapmış olduğu işe ait faturaları sunduğu, bunların alt yükleniciye kesmiş olduğu faturalar olduğu, söz konusu faturalara ait işin gerçekleştirilmesi sırasında çok sayıda işçinin çalıştırılması gerektiği ve dolayısıyla iş kapsamında bu işçilerin çalışıp çalışmadığını tevsik etmek amacıyla sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulması gerektiği fakat bu belgelerin sunulmadığı, kesilen faturaların toplam miktarının iş deneyimine konu olan işin sözleşmesinde yazan miktardan eksik olduğu bu nedenle sözleşmenin taraflarının işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösteren belgenin de sunulması gerekirken söz konusu istekli tarafından bu belgenin sunulmadığı bu sebeplerle ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin kendileri üzerine bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Toplantı No2015/038
Gündem No41
Karar Tarihi17.06.2015
Karar No2015/UH.III-1694

Şikayetçi:
Abdulaziz Menek

İhaleyi Yapan Daire:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı (48'İnci Hudut Tugay Komutanlığı)

Başvuru Tarih ve Sayısı:
27.05.2015 / 45109

Başvuruya Konu İhale:
2015/28697 İhale Kayıt Numaralı "15-25 Ton Kamyon İle( İdarenin Talep Etmesi Durumunda Taşıma Miktarının %15 İne Kadar Frigo Frig Kamyon İle) 30000 Km İdarenin Belirleyeceği Güzergahlara Her Türlü Yükleme İşinin Yüklenici Tarafından Yapılacağı Yük Taşıma Hizmeti" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (48'inci Hudut Tugay Komutanlığı) tarafından 29.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “15-25 Ton Kamyon ile (İdarenin Talep Etmesi Durumunda Taşıma Miktarının %15 İne Kadar Frigo Frig Kamyon İle) 30000 Km İdarenin Belirleyeceği Güzergahlara Her Türlü Yükleme İşinin Yüklenici Tarafından Yapılacağı Yük Taşıma Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Abdulaziz Menek’in 11.05.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.05.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.05.2015 tarih ve 45109 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1390 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerine bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla özel sektöre yapmış olduğu işe ait faturaları sunduğu, bunların alt yükleniciye kesmiş olduğu faturalar olduğu, söz konusu faturalara ait işin gerçekleştirilmesi sırasında çok sayıda işçinin çalıştırılması gerektiği ve dolayısıyla iş kapsamında bu işçilerin çalışıp çalışmadığını tevsik etmek amacıyla sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulması gerektiği fakat bu belgelerin sunulmadığı, kesilen faturaların toplam miktarının iş deneyimine konu olan işin sözleşmesinde yazan miktardan eksik olduğu bu nedenle sözleşmenin taraflarının işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösteren belgenin de sunulması gerekirken söz konusu istekli tarafından bu belgenin sunulmadığı bu sebeplerle ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin kendileri üzerine bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde, “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
  (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.
 (b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya fatura örneğinin o ülkenin yetkili makamları tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edilir. Bu kapsamda sunulan belgelerin, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi, sözleşmede; iş sahibinin adı ve soyadı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve iş tanımı, yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim ve/veya kabul tarihinin gösterilmesi zorunludur.
   (c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.
(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.
    (d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.
     (e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.
  (f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.
   (g) Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde, her bir ortak tarafından gerçekleştirilen iş kısmına yönelik tutar iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.” hükmü,
     İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.5.1’inci maddesinde, “…İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. …” düzenlemesi,
    Aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde, “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Her türlü yük taşıma hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin “15-25 Ton Kamyon İle( İdarenin Talep Etmesi Durumunda Taşıma Miktarının %15 ine Kadar Frigo Frig Kamyon İle) 30000 Km İdarenin Belirleyeceği Güzergahlara Her Türlü Yükleme İşinin Yüklenici Tarafından Yapılacağı Yük Taşıma Hizmeti” ihalesi olduğu, 29.04.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin İdris Tonğ üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Abdulaziz Menek’in ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

Aktarılan mevzuat hükümleri ve İdari Şartname’de yer alan düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, ihaleye teklif veren isteklilerin; teklif ettikleri bedelin % 20'sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunması, gerçek kişilere bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde, sözleşmeyi ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örneklerini veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerini veya serbest meslek makbuzu nüshalarını ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerini sunması gerektiği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede ihale üzerine bırakılan İdris Tonğ’un ihaleye 248.700,00 TL teklif verdiği dolayısıyla asgari olarak teklif ettiği bedelin %20’si olan 49.000,00 TL tutarında iş deneyim belgesi sunması gerektiği, iş deneyimini tevsik etmek için anılan istekli tarafından Güven Kardeşler Gıda San. ve Tic. Dış. Tic. Ltd. Şti.ne yapılmış olan taşıma işine ait sözleşme ve bu işe ait faturanın sunulduğu, iş deneyimine konu sözleşme kapsamında yerine getirilecek olan işte tam zamanlı olarak çalışacak personel istihdam edilmesi gerekmediği, bu durumda ilgili mevzuatına göre sözleşme konusu işte çalıştırılan personeli gösteren bir SGK belgesinin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

01.01.2015 tarihinde Güven Kardeşler Gıda San. ve Tic. Dış. Tic. Ltd. Şti. ve İdris Tonğ arasında imzalanan taşıma işine ait sözleşmenin bedelinin KDV hariç 126.000,00 TL olduğu, sözleşmede işin 01.01.2015 ve 28.02.2015 tarihleri arasında gerçekleştirileceğinin belirtildiği, Güven Kardeşler Gıda San. ve Tic. Dış. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş 28.02.2015 tarihli fatura suretinin tutarının KDV hariç 126.000,00 TL olduğu, üzerinde Şırnak 2. Noterliğinin “Aslı Gibidir” onayının yer aldığı, fatura tutarının güncellenmesi sonucunda 128.854,32 TL’ ye ulaşıldığı ve bu tutarın asgari iş deneyim tutarını karşıladığı dikkate alındığında başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.

Yorumlar - Yorum Yaz