• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

İş Deneyim Belge Tutarının Benzer İşte Değerlendirilmesi

Şikâyet Dilekçesinde Özetle;

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname'nin 7.6'ncı maddesinde A.V. grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceği yönünde düzenleme yapıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinde ise A.II grubuna dahil olan tünel işlerinin de bulunduğu, söz konusu isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi tutarından A.II grubu işlerin çıkartılarak değerlendirme yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Toplantı No2015/032
Gündem No43
Karar Tarihi21.05.2015
Karar No2015/UY.IV-1438

Şikayetçi:

Pilot Ortak Kut-Kon İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm Makine İthalat İhracat Pazarlama Limited Şirketi Özel Ortak Mehmet Kutanoğlu Kut-Kon Ticaret

İhaleyi Yapan Daire:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22.Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

11.05.2015 / 40971

Başvuruya Konu İhale:

2015/29955 İhale Kayıt Numaralı "Giresun Şaplıca Göleti Yol Rölekasyonu İnşaatı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü tarafından 13.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Giresun Şaplıca Göleti Yol Rölekasyonu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 11.05.2015 tarih ve 40971 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1248 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname'nin 7.6'ncı maddesinde A.V. grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceği yönünde düzenleme yapıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinde ise A.II grubuna dahil olan tünel işlerinin de bulunduğu, söz konusu isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi tutarından A.II grubu işlerin çıkartılarak değerlendirme yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

 …

İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin … eklenmesi zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin sekizinci fıkrasında; “Ortak girişim adına yapılacak şikayet veya itirazen şikayet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur. Bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerekir.” hükmüne yer verilmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise başvuru süresinin sonuna kadar ilgili şekil eksikliklerinin giderilebileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Yapılan incelemede ihaleye ortak girişim olarak teklif verildiği, itirazen şikâyet dilekçesinin, dilekçede pilot ortak olduğu belirtilen Kut-Kon İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm Makine İthalat İhracat Pazarlama Limited Şirketi yetkilisi tarafından imzalandığı, ortak girişimin diğer ortağının imzasının ise dilekçede yer almadığı, bu durumda itirazen şikayet dilekçesi ekinde sunulması zorunlu olan ortak girişim beyannamesine dilekçe ekinde yer verilmediği tespit edilmiştir. Söz konusu eksikliğin, başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak,  eksikliğin süresi içinde giderilmediği, ortak girişim beyannamesinin başvuru süresinin bitiminden sonra 13.05.2015 tarihinde Kuruma iletildiği tespit edilmiştir.

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

    Uyuşmazlık konusu itirazen şikayet başvurusunun, şekil yönünden uygun olmadığı gerekçesiyle “reddine” karar verilmiştir.

         Anılan kararda, ihaleye ortak girişim olarak teklif verildiği, itirazen şikayet dilekçesinin, dilekçede pilot ortak olduğu belirtilen Kut-Kon İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm Makine İthalat İhracat Pazarlama Limited Şirketi yetkilisi tarafından imzalandığı, ortak girişimin diğer ortağının imzasının ise dilekçede yer almadığı, bu durumda itirazen şikayet dilekçesi ekinde sunulması zorunlu olan ortak girişim beyannamesine dilekçe ekinde yer verilmediği, söz konusu eksikliğin, başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca, www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak, eksikliğin süresi içinde giderilmediği, ortak girişim beyannamesinin başvuru süresinin bitiminden sonra 13.05.2015 tarihinde Kuruma iletildiği ifade edilmektedir.

     Yapılan incelemede, başvuru sahibinin inceleme konusu ihaleye, Pilot Ortak: Kut-Kon İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm Makine İthalat İhracat Pazarlama Limited Şirketi, Özel Ortak: Mehmet Kutanoğlu Kut-Kon Ticaret İş Ortaklığı olarak katıldığı, söz konusu isteklinin Kuruma yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun ise Kut-Kon İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm Makine İthalat İhracat Pazarlama Limited Şirketi tarafından yapıldığı; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 24’üncü maddesinin 9’uncu fıkrasında yer alan   “İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. ..”  hükmü gereğince, kesinleşen ihale kararı bildiriminin idarece söz konusu şirkete yapıldığı ve bu şirketçe yapılan şikayet başvurusunun idarece usulden reddedilmediği dikkate alındığında;   başvuru sahibinin pilot ortak olduğunun görüldüğü, ayrıca “ortak girişim beyannamesi” başvuru süresinin bitiminden sonra tamamlanmış olsa da, başvuru sahibinin pilot ortak olduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla iş ortaklığı beyannamesinin itirazen şikayet dilekçesi ekinde Kuruma sunulmasının istenmesindeki amacın gerçekleştiği ve şekle ilişkin bu eksikliğin esasa etkili olmadığı değerlendirildiğinden,  başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesi ve içeriğinin esastan incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

    Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, yapılan itirazen şikayet başvurusunun esastan incelenmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunca alınan “başvurunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.


Yorumlar - Yorum Yaz