• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

İdari Şartname ile Teknik Şartnamenin Çelişmesi

Şikâyet Dilekçesinde Özetle;

1) İhale ilanında istemeyen OHSAS 18001 belgesinin İdari Şartname'de istenmesinin isteklileri tereddüte düşürdüğü,
2) İdari Şartname'nin 7.5.2'nci maddesinde araçlar için getirilen kendi malı olma şartının rekabeti daralttığı, ayrıca İhale İlanı ve Teknik Şartname arasında bu konuda uyumsuzluk olduğu,
3) İdari Şartname'nin 75.2'nci maddesinde numune istenmesinin rekabeti kısıtlayıcı olduğu, numunelerin hangi kriterler esas alınarak değerlendirileceğinin belirsiz olduğu,
4) Teknik Şartname'nin "İş güvenliği" başlıklı 8'inci maddesi ile "Genel Giderler" başlıklı 9.5'inci maddesinin mevzuata aykırı olduğu, idareye yaptıkları şikâyet başvurusunun ilana yönelik olarak değerlendirilerek süre yönünden reddedildiği, oysa itirazlarının Kanun'a uygun olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Toplantı No2015/032
Gündem No45
Karar Tarihi21.05.2015
Karar No2015/UH.IV-1437

Şikayetçi:

Akçağ İnşaat Elektronik Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Güngören Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

04.05.2015 / 39196

Başvuruya Konu İhale:

2015/20146 İhale Kayıt Numaralı "Güngören İlçesi Dahilindeki Park Ve Yeşil Alanlarının Bakımı Ve Temizlenmesi Hizmet Alım İşi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

        Güngören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 08.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Güngören İlçesi Dahilindeki Park ve Yeşil Alanlarının Bakımı ve Temizlenmesi Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.05.2015 tarih ve 39196 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1166 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1)İhale ilanında istemeyen OHSAS 18001 belgesinin İdari Şartname'de istenmesinin isteklileri tereddüte düşürdüğü,

2)İdari Şartname'nin 7.5.2'nci maddesinde araçlar için getirilen kendi malı olma şartının rekabeti daralttığı, ayrıca İhale İlanı ve Teknik Şartname arasında bu konuda uyumsuzluk olduğu,

3)İdari Şartname'nin 75.2'nci maddesinde numune istenmesinin rekabeti kısıtlayıcı olduğu, numunelerin hangi kriterler esas alınarak değerlendirileceğinin belirsiz olduğu,

4)Teknik Şartname'nin "İş güvenliği" başlıklı 8'inci maddesi ile "Genel Giderler" başlıklı 9.5'inci maddesinin mevzuata aykırı olduğu, idareye yaptıkları şikâyet başvurusunun ilana yönelik olarak değerlendirilerek süre yönünden reddedildiği, oysa itirazlarının Kanun'a uygun olduğu iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

         …

          İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin … eklenmesi zorunludur…” hükmü,

          Aynı Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir...” hükmü yer almaktadır

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir...” hükmüne,

          Aynı Yönetmelik’in 8’inci maddesinin sekizinci fıkrasında ise; “Ortak girişim adına yapılacak şikayet veya itirazen şikayet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur. Bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerekir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin 05.03.2015 tarihinde ihale dokümanını edindiği, 08.04.2015 günü ihaleye teklif sunduğu, 20.04.2015 tarihinde ihale dokümanına yönelik hususlarda idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin cevap yazısının ise 28.04.2015 tarihinde EKAP üzerinden başvuru sahibine bildirildiği görülmektedir. Anılan mevzuat düzenlemeleri uyarınca, istekli sıfatını haiz başvuru sahibinin, teklif verdiği tarihten itibaren ihale dokümanına yönelik başvuru ehliyetinin bulunmadığı, buna ek olarak ihale dokümanına yönelik başvurunun ihale dokümanının edinildiği tarihten itibaren (05.03.2015) on gün içerisinde idareye yapılması gerekirken, 20.04.2015 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusunun süre yönünden uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan itirazen şikâyet dilekçesinin Akçağ İnşaat Elektronik Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi tarafından imzalandığı, ihaleye ortak girişim olarak teklif verildikten sonra yapılan itirazen şikâyet başvurusuna ortak girişim beyannamesinin veya Akçağ İnşaat Elektronik Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.nin özel ortak olması halinde özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin itirazen şikayet dilekçesine eklenmediği de tespit edilen diğer bir husustur. 

       Bu itibarla 4734 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun ehliyet, süre şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.

Yorumlar - Yorum Yaz