• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Mevzuata Uygun Olmaması

Şikâyet Dilekçesinde Özetle;

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmekte ve bu çerçevede;
          Söz konusu istekli tarafından belirlenen analizlerin, imalat girdilerinin ve metrajların uygun olmadığı kanaatini taşıdıkları, dolayısıyla idarece belirlenen yaklaşık maliyetle istekli tarafından sunulan açıklamaların karşılaştırılması gerektiği,
Açıklama istenilen iş kalemleri ile açıklama istenilmeyen iş kalemleri arasında benzer nitelikte imalatlar olması halinde söz konusu iş kalemlerinin miktar ve fiyatlarının uyumlu olması gerekirken sunulan açıklamalarda benzer nitelikli iş kalemlerinin uyumlu olmadığını düşündükleri ve yeniden incelenmesi gerektiği,
Açıklama kapsamında sunulan proforma faturaların Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu kanaatini taşıdıkları, proforma faturada yer alan tutarların hayatın olağan akışına aykırı ve resmi belgelere uygun tespit edilmediği hususunda kuvvetli şüphe taşıdıkları, nakliye bedelinin dikkate alınmadığı dolayısıyla sunulan belgelerin incelenmesi gerektiği,
Genel gider ve yüklenici kârının gerçeğe aykırı olduğu kanaatini taşıdıkları,
İşçilik ücretlerinin ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olup olmadığının incelenmesi gerektiği,
Özel imalatlara ilişkin iş kalemlerinin analizlerinde nakliye bedelinin dâhil edilip edilmediği ve teklif edilen malzeme ile Teknik Şartname’de istenilen malzemenin aynı olup olmadığı hususunda tereddüt yaşadıkları,
Yaklaşık maliyetten %31,70 oranında daha düşük olan bir teklifle işin yapılmasının mümkün olmadığı, sunulan belge ve bilgilerin gerçeği yansıtmadığı, mevzuata uygun analiz sunulmasının mümkün olmadığı, metrajların idarece belirlenen metrajlarla uyumlu olmadığı kanaatini taşıdıkları ifade edilmiş ve itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bazı iş kalemlerinin poz numaraları da belirtilmek suretiyle bahse konu iş kalemlerine ilişkin yapılan açıklamaların mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.
Şikâyetçinin 01.10.2014 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması üzerine, idarenin 10.10.2014 tarihli karar ile şikâyeti uygun bulmadığı, ancak idarenin başvurunun reddine ilişkin kararına dair 13.10.2014 tarihli yazısının yasal süresi içinde başvuru sahibine bildirilmediği ve şikâyetçinin 15.10.2014 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

Toplantı No: 2015/032
Gündem No: 17
Karar Tarihi: 21.05.2015
Karar No: 2015/UY.II-1413

Şikayetçi:

İbrahim Öncel (08.04.2015 Tarih ve 2015/M.K-147 sayılı Kurul Kararı)

İhaleyi Yapan Daire:

Marsin İl Sağlık Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

15.10.2014 / 34663

Başvuruya Konu İhale:

2014/53535 İhale Kayıt Numaralı "Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

          Mersin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 12.06.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak İbrahim Öncel’in 01.10.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 15.10.2014 tarih ve 34663 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.10.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 08.04.2015 tarih ve 2015/MK-147 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

          Başvuruya ilişkin olarak 2014/3048-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmekte ve bu çerçevede;

             Söz konusu istekli tarafından belirlenen analizlerin, imalat girdilerinin ve metrajların uygun olmadığı kanaatini taşıdıkları, dolayısıyla idarece belirlenen yaklaşık maliyetle istekli tarafından sunulan açıklamaların karşılaştırılması gerektiği,

Açıklama istenilen iş kalemleri ile açıklama istenilmeyen iş kalemleri arasında benzer nitelikte imalatlar olması halinde söz konusu iş kalemlerinin miktar ve fiyatlarının uyumlu olması gerekirken sunulan açıklamalarda benzer nitelikli iş kalemlerinin uyumlu olmadığını düşündükleri ve yeniden incelenmesi gerektiği,

Açıklama kapsamında sunulan proforma faturaların Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu kanaatini taşıdıkları, proforma faturada yer alan tutarların hayatın olağan akışına aykırı ve resmi belgelere uygun tespit edilmediği hususunda kuvvetli şüphe taşıdıkları, nakliye bedelinin dikkate alınmadığı dolayısıyla sunulan belgelerin incelenmesi gerektiği,

Genel gider ve yüklenici kârının gerçeğe aykırı olduğu kanaatini taşıdıkları,

İşçilik ücretlerinin ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olup olmadığının incelenmesi gerektiği,

Özel imalatlara ilişkin iş kalemlerinin analizlerinde nakliye bedelinin dâhil edilip edilmediği ve teklif edilen malzeme ile Teknik Şartname’de istenilen malzemenin aynı olup olmadığı hususunda tereddüt yaşadıkları,

Yaklaşık maliyetten %31,70 oranında daha düşük olan bir teklifle işin yapılmasının mümkün olmadığı, sunulan belge ve bilgilerin gerçeği yansıtmadığı, mevzuata uygun analiz sunulmasının mümkün olmadığı, metrajların idarece belirlenen metrajlarla uyumlu olmadığı kanaatini taşıdıkları ifade edilmiş ve itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bazı iş kalemlerinin poz numaraları da belirtilmek suretiyle bahse konu iş kalemlerine ilişkin yapılan açıklamaların mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Şikâyetçinin 01.10.2014 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması üzerine, idarenin 10.10.2014 tarihli karar ile şikâyeti uygun bulmadığı, ancak idarenin başvurunun reddine ilişkin kararına dair 13.10.2014 tarihli yazısının yasal süresi içinde başvuru sahibine bildirilmediği ve şikâyetçinin 15.10.2014 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

Bu başvuru üzerine 17.11.2014 tarihli ve 2014/UY.II-3723 sayılı Kurul kararı ile “…Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunmanın ön koşulunun idareye usulüne uygun şikâyet başvurusu yapılması olduğu, başvuru sahibinin idareye şikâyet başvurusunda yer verdiği hususlar kapsamında idare işlemlerinin hangi yönüyle mevzuata aykırı olduğunun belirtilmediği, şikâyete konu ihalede teklifi aşırı düşük bulunan isteklinin sunmuş olduğu aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun sunulmuş olmadığı kanaatini içerdiği, idareye şikâyet başvurusunda idare işlemlerinin hangi yönüyle mevzuata aykırı olduğunun belirtilmeden ihtimallere dayalı kanaat belirtilmesinin mevzuata uygun bir şikâyet başvurusu olarak kabul edilemeyeceği, dolayısıyla Kanun’un 56’ncı maddesinde yer alan itirazen şikâyet başvurusunun idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar yönünden de incelenmesinin mümkün olmadığı, bu itibarla başvuru sahibince idareye yapılan şikâyet başvurusunun, mevzuata uygun şekilde yapılan bir şikâyet başvurusu niteliğinde olmadığı…” ifade edilmek suretiyle “4734 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvuru sahibinin iddialarının şekil yönünden reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, İbrahim Öncel’in vekili tarafından açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 06.02.2015 tarihli ve E: 2014/2301, K: 2015/204 sayılı kararı ile “…Bakılan davada, gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde, isteklilerin aşırı düşük açıklamalarına yönelik sundukları bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiye sahip olmalarının beklenemeyeceği ve bu verilerle itiraz etmelerine normal koşullarda olanak bulunmadığı, şikayet başvuru dilekçesi içeriğinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Şeyhmus Karahan'ın aşırı düşük teklif açıklamasının sunulan analizler, proforma faturalar, nakliye gideri, işçilik ücretleri metrajlar, iş miktarları ve malzemeleri yönünden mevzuata uygun olmadığı yönünde itiraz edildiği, bu itirazların en ince ayrıntısına kadar davacı tarafından bilinebilmesi mümkün olmadığı gibi, somut iddiaları içerdiği kanaatine varılmış olup, davalı idarece idareye yapılan şikayet başvuru dilekçesinin incelenmesine engel bir durum olmadığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, davacı tarafından, 01.10.2014 tarihinde ihaleyi yapan idareye yapılan şikayet başvurusuna konu hususlar dikkate alınarak işin esası hakkında bir karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, 08.04.2015 tarih ve 2015/MK-147 sayılı Kurul kararı ile “1- 17.11.2014 tarih ve 2014/UY.II-3723 sayılı Kurul Kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin “ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı” yönündeki iddiasının esasının incelenmesine geçilmesine” kararı verilmesi üzerine başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak esasın incelenmesine geçilmiştir.

 17.11.2014 tarih ve 2014/UY.II-3723 sayılı Kurul kararının idareye tebliğinden sonra, ihale üzerinde bırakılan istekli ile 05.01.2014 tarihinde sözleşmenin imzalandığı anlaşılmaktadır.

 Ankara 8. İdare Mahkemesinin 06.02.2015 tarihli ve E: 2014/2301, K: 2015/204 sayılı kararı üzerine alınan 08.04.2015 tarih ve 2015/MK-147 sayılı Kurul kararı ile başvuru sahibi İbrahim Öncel’in iddiasına ilişkin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi çerçevesinde istenilen bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıdadır:

Anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle gerçekleştirilen şikâyete konu ihalede geçerli teklifler üzerinden yapılan tespit sonucunda aşırı düşük teklif sınır değeri 4.054.957,94 TL olarak belirlenmiş ve teklif tutarı idarece belirlenen sınır değerin altında olan 8 istekliden tekliflerine ilişkin belgeye dayalı aşırı düşük teklif açıklaması sunmaları talep edilmiştir.

        İdarece belirlenen süre zarfında 8 istekliden sadece biri teklifine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması sunmuş, açıklama sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve teklifine ilişkin açıklama sunan isteklinin açıklamalarının uygun olduğuna karar verildiği görülmüştür.

      İdarenin 11.08.2014 tarihli söz konusu yazıları ekinde, açıklama istenilecek iş kalemleri listesi, açıklama istenilen ve istenilmeyen analiz girdileri listesi ile sıralı analiz girdileri listesinin yer aldığı anlaşılmaktadır.

      İsteklilere 11.08.2014 tarihli idare yazısı ekinde gönderilen belgelerden; idarece toplam 79 iş kaleminin açıklama istenilen iş kalemi olarak belirlendiği, bu iş kalemlerinden 45 kaleminin inşaat imalatları, geriye kalan 34 adedinin ise tesisat imalatları içerisinde yer aldığı,

       İnşaat imalatları içinde yer alan 45 iş kaleminden 11 adedinin özel imalat, geriye kalan 34 kalemin ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca birim fiyatları yayımlanan imalatlara ilişkin olduğu görülmektedir.

İdarenin isteklilere özel imalat olarak belirlenen ve açıklama istenilen özel imalatlara ilişkin analiz girdilerini belirlemediği (Taşonit kaplama, silikon giydirme cephe, poliüretan pencere sövesi, poliüretan geniş silme, poliüretan dar silme vb.), söz konusu imalatlara ve iş kalemlerine ilişkin olarak isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istifade edebilecekleri ve idarenin de açıklamaları mukayese edebilmesine yönelik analizlerin hazırlanmadığı ve isteklilere verilmediği anlaşılmaktadır.

           Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere İdarece yapılacak işlemler” başlıklı 38’nci maddesinde; “İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır.”,

“Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde;“45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

… … …

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.” açıklamaları yer almaktadır.

İdarece, özel imalat olarak tanımlanan iş kalemlerine ilişkin sıralı analiz girdileri listesi ve açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin oluşturulmadığı görülmektedir.

Dolayısıyla, yukarıya aktarılan Tebliğ açıklamalarına uygun olarak; idarece teklifi aşırı düşük olarak belirlenen isteklilerin tümüne, açıklama istenilen iş kalemlerinin yapım şartlarına uygun analizleri de verilerek, açıklama istenilecek/istenilmeyecek iş kalemleri esas alınmak suretiyle açıklama istenilecek/istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenmesi ve oluşturulacak bu listelere göre aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece teklifi aşırı düşük olarak belirlenen isteklilere, açıklama istenilen iş kalemlerinin yapım şartlarına uygun analizleri de verilerek, açıklama istenilecek/istenilmeyecek iş kalemleri esas alınmak suretiyle açıklama istenilecek/istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenmesi, oluşturulacak bu listelere göre aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy

İncelenen ihalede,

           Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı ve teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği şeklindeki iddiasının incelenmesi neticesinde, Kurul çoğunluğunca, incelenen ihalede, idarece teklifi aşırı düşük olarak belirlenen isteklilerin tümüne, açıklama istenilen iş kalemlerinin yapım şartlarına uygun analizleri de verilerek, açıklama istenilecek/istenilmeyecek iş kalemleri esas alınmak suretiyle açıklama istenilecek/istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenmesi ve oluşturulacak bu listelere göre aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği  gerekçesi ile “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Yapılan incelemede,  anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle gerçekleştirilen şikâyete konu ihalede geçerli teklifler üzerinden yapılan tespit sonucunda aşırı düşük teklif sınır değerinin  4.054.957,94 TL olarak belirlendiği, teklif tutarı sınır değerin altında olan 8 istekliden tekliflerine ilişkin belgeye dayalı aşırı düşük teklif açıklaması sunmalarının talep edildiği, söz konusu isteklilerden sadece birinin aşırı düşük teklif açıklaması sunduğu, idarenin sorgulama yazısı ekinde, açıklama istenilecek iş kalemleri listesi, açıklama istenilen ve istenilmeyen analiz girdileri listesi ile sıralı analiz girdileri listesinin yer aldığı, isteklilere 11.08.2014 tarihli idare yazısı ekinde gönderilen belgelerden; idarece toplam 79 iş kaleminin açıklama istenilen iş kalemi olarak belirlendiği, bu iş kalemlerinden 45 kaleminin inşaat imalatları, geriye kalan 34 adedinin ise tesisat imalatları içerisinde yer aldığı, inşaat imalatları içinde yer alan 45 iş kaleminden 11 adedinin özel imalat, geriye kalan 34 kalemin ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca birim fiyatları yayımlanan imalatlara ilişkin olduğu, sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun görülerek ihalenin üzerinde bırakılmasına karar verilen Şeyhmus Karahan tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde ise;

           Adı geçen isteklinin inşaat imalatları içinde yer alan 45 iş kaleminden 44 adedine ilişkin açıklama sunduğu, Y.28.645/A02 poz numaralı “Ahşap, Pvc ve Alüminyum Doğramaya Çift Camlı Pencere Ünitesi Takılması” imalatının sunulan açıklamalar içerisinde yer almadığı, söz konusu imalatın, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan hesap cetvelinde yer aldığı ve teklif edilen birim fiyatın 3,00 TL olarak belirlendiği görülmüş ise de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Y.28.645/A02 poz numaralı imalata ilişkin 2014 yılı birim fiyatının 55,80 TL olarak yayımlandığı, isteklilerin kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatlarının yüklenici kârı ve genel giderler hariç tutarından daha düşük bir bedel teklif edebilmeleri için belgeye dayalı açıklama sunmaları gerektiği dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan Şeyhmus Karahan tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli ve mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.    Ayrıca, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklama istenilen iş kalemi olarak belirlenen;

     Taşonit kaplama, silikon giydirme cephe, poliüretan pencere sövesi, poliüretan geniş silme, poliüretan dar silme ve benzeri imalatlar için fiyat tekliflerine dayalı açıklama yapıldığı,  ihale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45.1.13 üncü maddesinde isteklilerin tekliflerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği belirtilmiş, tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar, fiyat teklifleri, çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar, isteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, isteklinin stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları, analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler olarak sayılmış, son fıkrasında ise; “Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.” açıklamasına yer verilmiş olup, Taşonit kaplama, silikon giydirme cephe imalatlarının, yukarıya aktarılan Tebliğ maddesi çerçevesinde, inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları niteliğinde olmadığı, dolayısıyla bu kalemlere ilişkin olarak tek başına fiyat teklifi veya proforma fatura ile belgelendirme yapılamayacağı anlaşıldığından, bu kalemlere ilişkin yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı, diğer taraftan, adı geçen isteklinin maliyet hesaplarında ve dolayısıyla teklifinde, içerisinde nakliye girdisi barındırması gereken imalat kalemlerinin birim fiyatlarının hesaplanması aşamasında nakliye için herhangi bir gider öngörmediği gibi hesap cetvelinde nakliye için bir kalem dahil etmediği, özellikle inşaat demiri, tuğla, çimento, kum, çakıl gibi malzemeler için öngörülecek nakliye bedellerinin, bu malzemelerin kullanılacağı imalat kalemlerine ilişkin birim fiyatların oluşturulmasında önemli bir payının bulunduğu dikkate alındığında, nakliye gideri öngörülmeksizin yapılan açıklamaların idarece kabul edilmesi yönünde tesis edilen işlemin mevzuata aykırı olduğu ve söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

  Yukarıda yer alan tespitler çerçevesinde, Kurul çoğunluğunun kararı gereğince, teklifi aşırı düşük olarak belirlenen isteklilerin tümüne aşırı düşük teklif sorgulamasının aynı iş kalemlerini içerecek şekilde yeniden yapılması durumunda, teklifi uygun olmayan ya da aşırı düşük teklif sorgulamasına süresinde cevap vermeyen bir isteklinin teklifinin uygun hale getirilmesi  sonucunun ortaya çıkacağı ve bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edeceği sonucuna varılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılmasına gerek olmadığı ve aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı anlaşılan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği gerekçesiyle “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunca alınan karara katılmıyorum.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.


Yorumlar - Yorum Yaz