• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleye Davet Edilmeme

Şikâyet Dilekçesinde Özetle;

İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nce 02.04.2015 tarih ve E:2015/312 K:2015/635 sayılı Karar ekinde Kuruma gönderilen ve 11.05.2015 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dava dilekçesinde özetle, pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalede kendilerinin ihaleye davet edilmediği, bu durumun rekabeti daralttığı ve ihaleye fesat karıştırma niteliğinde olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Toplantı No2015/032
Gündem No42
Karar Tarihi21.05.2015
Karar No2015/UH.IV-1435

Şikayetçi:
Private Kurumsal Çözümler ve Bilgi Teknolojileri Taah. Hiz. Tic. Ltd. Şti.(İdari merci tecavüzü)
İhaleyi Yapan Daire:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü
Başvuru Tarih ve Sayısı:
11.05.2015 / 41101
Başvuruya Konu İhale:
2015/684 İhale Kayıt Numaralı "Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün, Harbiye Muhsin Ertuğrul, Kağıthane Sadabat, Gop Ferih Egemen, Ümraniye Haldun Alagaş, Üsküdar Kerem Yılmazer, Kadıköy Haldun Taner, Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnelerinde Bulunan Sahne Unsurlarının Bakım Onarım" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü tarafından 03.02.2015 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün, Harbiye Muhsin Ertuğrul, Kağıthane Sadabat, Gop Ferih Egemen, Ümraniye Haldun Alagaş, Üsküdar Kerem Yılmazer, Kadıköy Haldun Taner, Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnelerinde  Bulunan Sahne Unsurlarının Bakım Onarım” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 11.05.2015 tarih ve 41101 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2015/1259 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.
KARAR:
Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nce 02.04.2015 tarih ve E:2015/312 K:2015/635 sayılı Karar ekinde Kuruma gönderilen ve 11.05.2015 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dava dilekçesinde özetle, pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalede kendilerinin ihaleye davet edilmediği, bu durumun rekabeti daralttığı ve ihaleye fesat karıştırma niteliğinde olduğu iddialarına yer verilmiştir.
4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde, “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü bulunmakta, aynı hususa İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde de yer verilmektedir.
Anılan Kanun’un 4’üncü maddesinde ‘istekli’, “mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi”; ‘istekli olabilecek’ ise, “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” şeklinde tanımlanmıştır.
Bu kapsamda, idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle; aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması ve başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.
4734 sayılı Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi” başlıklı 28’inci maddesinde ise ilan yapılmayan ihalelerde ihale dokümanın sadece idare tarafından davet edilenlere satılacağı hükmüne yer verilmiştir.
İdari Yargılama Usulü Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nce 02.04.2015 tarih ve E:2015/312 K:2015/635 sayılı Karar ekinde Kuruma gönderilen dava dilekçesinin incelenmesi neticesinde; başvuru sahibinin ihale dokümanı ve davetiye alabilmek amacıyla idareye yaptığı başvurunun, idarenin 10.02.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine 11.02.2015 tarihinde mahkeme kaydına alınan dilekçe ile söz konusu davanın açıldığı, dava dilekçesinin 11.05.2015 tarihinde Kurum kayıtlarına alındığı anlaşılmaktadır. Pazarlık usulü ile ve ilansız şekilde gerçekleştirilen ihalede başvuru sahibinin ihaleye davet edilmediği ve Kamu İhale Kanunu’nun 28’inci maddesinde yer alan emredici hüküm kapsamında ihale dokümanının kendisine satılmadığı, ilgilinin istekli olabilecek statüsünü haiz olmadığı, dolayısıyla başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır.
            Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.”hükmü uyarınca itirazen şikayet dilekçesine eklenmesi zorunlu olan başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylanmış örneklerinin ve başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun itirazen şikayet dilekçesine eklenmediği de tespit edilen diğer hususlardır.
            Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Başvurunun reddine,
   Oybirliği ile karar verildi.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.

Yorumlar - Yorum Yaz