• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Firmanın işi yapabilecek kapasitede olduğu gerekçesi

Şikâyet Dilekçesinde Özetle;

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 24.10.2014 tarihinde taraflarına tebliğ edilen kesinleşen ihale kararı ile EKC Grup İnş. Nak. Taah. Mad. Pet. Tur. Tic. Ltd. Şti. ile Muratcan İnş. Taah. Nak. ve Pet. Tic. Ltd. Şti.nin teklifleri aşırı düşük teklif sınır değeri olan 1.627.633,08 TL’nin altında kaldığından anılan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, EKC Grup İnş. Nak. Taah. Mad. Pet. Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından açıklama verilmediğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Muratcan İnş. Taah. Nak. ve Pet. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük açıklamalarının şeklen incelendiği, ve “işi yapabilecek kapasitede olduğu” sonucuna varılarak ilgili firmanın açıklamaları uygun görülerek ihalenin anılan firma üzerinde bırakıldığı, ancak, yaklaşık maliyeti 2.759.995,30 TL olan şikâyete konu ihalede söz konusu isteklinin teklifinin 1.599.599,90 TL olduğu, yaklaşık maliyetten %42 aşağıda olduğu ve sınır değerin de altında kaldığı halde “işi yapabilecek kapasitede olduğu” varsayılarak açıklamasını kabul edildiği, savunma vermeyen firmanın teklifinin savunma veren firmadan daha yüksek olduğu, Kastamonu İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde belirtilen ve açıklama istenilen iş kalemlerine ait analiz girdilerinin gerçekçi olup olmadığına bakarak değil ilgili firmanın “işi yapabilecek kapasitede olduğu” kanaati ile değerlendirildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik uyarınca, ihale üzerinde bırakılan Muratcan İnş. Taah. Nak. ve Pet. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük açıklamalarının Kurumca incelenip mağduriyetlerinin giderilerek ihalenin firmaları üzerinde bırakılması ve Kurumun nihai kararı üzerine yargıya başvuru hakları saklı olmak kaydıyla, itirazen şikâyet başvuruları hakkında inceleme yapılarak karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Toplantı No2015/032
Gündem No27
Karar Tarihi21.05.2015
Karar No2015/UY.II-1423

Şikayetçi:

Cm Yol İnş. Pet. Turz. Mad. Eml. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (06.05.2015 tarih ve 2015/M.K-202 sayılı Kurul Kararı)

İhaleyi Yapan Daire:

Kastamonu İl Özel İdaresi (Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)

Başvuru Tarih ve Sayısı:

17.11.2014 / 39081

Başvuruya Konu İhale:

2014/19945 İhale Kayıt Numaralı "Kastamonu İli Daday-Pınarbaşı İlçeleri Muhtelif Köy Yolları Üst Temel Yapımı Ve Hdpe Koruge Boru Döşenmesi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

          Kastamonu İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 07.08.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kastamonu İli Daday-Pınarbaşı İlçeleri Muhtelif Köy Yolları Üst Temel  Yapımı ve Hdpe Koruge Boru Döşenmesi” ihalesine ilişkin olarak Cm Yol İnş. Pet. Turz. Mad. Eml. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin 30.10.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 17.11.2014 tarih ve 39081 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.11.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 06.05.2015 tarihli ve 2015 /MK-202 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

         Başvuruya ilişkin olarak 2014/3355-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 24.10.2014 tarihinde taraflarına tebliğ edilen kesinleşen ihale kararı ile EKC Grup İnş. Nak. Taah. Mad. Pet. Tur. Tic. Ltd. Şti. ile Muratcan İnş. Taah. Nak. ve Pet. Tic. Ltd. Şti.nin teklifleri aşırı düşük teklif sınır değeri olan 1.627.633,08 TL’nin altında kaldığından anılan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, EKC Grup İnş. Nak. Taah. Mad. Pet. Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından açıklama verilmediğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Muratcan İnş. Taah. Nak. ve Pet. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük açıklamalarının şeklen incelendiği, ve “işi yapabilecek kapasitede olduğu” sonucuna varılarak ilgili firmanın açıklamaları uygun görülerek ihalenin anılan firma üzerinde bırakıldığı, ancak, yaklaşık maliyeti 2.759.995,30 TL olan şikâyete konu ihalede söz konusu isteklinin teklifinin 1.599.599,90 TL olduğu, yaklaşık maliyetten %42 aşağıda olduğu ve sınır değerin de altında kaldığı halde “işi yapabilecek kapasitede olduğu” varsayılarak açıklamasını kabul edildiği, savunma vermeyen firmanın teklifinin savunma veren firmadan daha yüksek olduğu, Kastamonu İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde belirtilen ve açıklama istenilen iş kalemlerine ait analiz girdilerinin gerçekçi olup olmadığına bakarak değil ilgili firmanın “işi yapabilecek kapasitede olduğu” kanaati ile değerlendirildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik uyarınca, ihale üzerinde bırakılan Muratcan İnş. Taah. Nak. ve Pet. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük açıklamalarının Kurumca incelenip mağduriyetlerinin giderilerek ihalenin firmaları üzerinde bırakılması ve Kurumun nihai kararı üzerine yargıya başvuru hakları saklı olmak kaydıyla, itirazen şikâyet başvuruları hakkında inceleme yapılarak karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Kastamonu İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 07.08.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kastamonu İli Daday-Pınarbaşı İlçeleri Muhtelif Köy Yolları Üst Temel Yapımı ve Hdpe Koruge Boru Döşenmesi” ihalesine ilişkin olarak Cm Yol İnş. Pet. Tur. Mad. Eml. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin 17.11.2014 tarih ve 39081 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulu’nun 21.11.2014 tarih ve 2014/UY.IV-3789 sayılı kararı ile “…Başvuru sahibi isteklinin idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusu incelendiğinde, bu başvuruda yer alan hususların diğer bir isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle yeniden incelenmesine yönelik olduğu, başvuru sahibince idareye şikâyet dilekçesinde de yukarıda yer verilen düzenlemelere uygun olarak başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmediği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, gerek Kuruma itirazen şikâyet dilekçesinin, gerekse de idareye şikâyet dilekçesinin yukarıda yazılı mevzuat düzenlemelerine uygun olmadığı, başvuru sahibinin iddialarını somut delillere dayandırmadığı, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmediği anlaşılmıştır.

         Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir…” şeklinde başvurunun reddine karar verilmiştir.

Sonrasında Cm Yol İnş. Pet. Tur. Mad. Eml. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan kararın iptali istemiyle açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 20.03.2015 tarih ve E:2014/2206, K:2015/426 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptal edildiği; bunun üzerine 06.05.2015 tarihli ve 2015/MK-202 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “…1) Kamu İhale Kurulunun 21.11.2014 tarihli ve 2014/UY.IV-3789 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, esasın incelenmesine geçilmesine” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda esas incelemesine geçilmiştir.

Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,         

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.”  hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında yapılacak işlemler” başlıklı 38’inci maddesinde “38.1. İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır.” açıklaması,

Anılan Tebliğin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “… 45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.

 45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.” açıklamaları yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı “Kastamonu İli Daday-Pınarbaşı İlçeleri Muhtelif Köy Yolları Üst Temel Yapımı ve Hdpe Koruge Boru Döşenmesi” olarak belirtilmiştir.

Aynı Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde; “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında olan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 nci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden yaklaşık maliyetin hesaplanması aşamasında iş kalemlerinin yaklaşık maliyete oranının tespit edilerek, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralanması ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “Sıralı İş Kalemleri/Grupları Listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “Sıralı Analiz Girdileri Tablosu”nun hazırlanarak, yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında, ihale onay belgesine eklenmesi gerektiği, aynı Tebliğ’in 45’inci maddesinde de aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenmesi aşamasında 38’inci madde gereğince hazırlanan “Sıralı İş Kalemleri Listesi” ve “Sıralı Analiz Girdileri Tablosu” esas alınarak, açıklama istenilecek iş kalemlerinin ve bu kalemlerde yer alan açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenerek,  aşırı düşük teklif açıklaması istenilecek isteklilere verilmesi gerektiği, bununla birlikte Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının da ihale dokümanı kapsamında verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

İdare tarafından sınır değerin altında teklif veren iki istekliden 22.08.2014 tarihli ve 8441/8447 sayılı yazılarla aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiştir. Bu isteklilerden Ekc Grup İnş. Nak. Taah. Mad. Petrol Tur. Tic. Ltd. Şti.nin açıklama sunmaması nedeniyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmış olup sınır değerin altında teklif veren diğer istekli Muratcan İnş. Taah. Nak. ve Petrol Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu açıklamalar mevzuata uygun olarak değerlendirilmiş ve ihale anılan istekli üzerinde bırakılmıştır.

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, söz konusu aşırı düşük teklif açıklama isteme yazılarında, açıklama istenilecek iş kalemleri listesine, açıklama istenilmeyecek iş kalemleri listesine, sıralı analiz girdileri listesine, açıklama istenilen ve açıklama istenilmeyen analiz girdileri listelerine yer verilmediği, genel olarak Kanun’un 38’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemeler çerçevesinde açıklama sunulması gerektiğinin belirtildiği, bununla birlikte yaklaşık maliyetin hesaplanması aşamasında da bahse konu sıralı iş kalemleri listesi ile sıralı analiz girdileri tablosunun hazırlanmadığı anlaşılmıştır.

Buna göre söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde objektif ve sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla idarece; sıralı iş kalemleri listesi ile iş kalemlerine ait sıralı analiz girdileri listelerinin hazırlanması gerektiği, sıralı iş kalemleri listesine göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı %80 oranına kadar olan iş kalemleri ile kümülatif toplama eklendiğinde %80 oranının aşılmasına neden olan iş kaleminin açıklama istenilecek iş kalemleri olarak belirlenmesi ve açıklama istenilmesi gereken iş kalemlerine ait sıralı analiz girdileri listesi kullanılarak, tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilerek açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerinin oluşturulması, bahse konu hususlar belirlenip hazırlandıktan sonra bu hususlara uygun bir şekilde teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca açıklama istenilen iş kalemleri arasında, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan özel iş kalemleri ile paçal iş kalemlerinin olduğunun tespit edilmesi durumunda bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının da aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısı ekinde sınır değerin altında teklif veren isteklilere gönderilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece mevzuata uygun bir şekilde aşırı düşük teklif açıklama istemi kapsamında gerekli belgelerin hazırlanıp teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden tekrar aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.


Yorumlar - Yorum Yaz