• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Kendi Malı Aracın İstenen Özelliği Sağlamaması

Şikâyet Dilekçesinde Özetle;

1) İhale konusu iş kapsamında kullanılacak araçlardan isteklinin kendi malı olması istenen damperli kamyona ilişkin olarak aracın dört çeker olmadığı ve kasa hacminin 10 m3’ten fazla olduğundan bahisle anılan aracın ihale dokümanında öngörülen özellikleri sağlamadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı; zira şikâyet dilekçesi ekinde aracın dört çeker olduğuna ilişkin belgeleri sunmalarına rağmen idarece söz konusu belgelerin değerlendirilmediği, aracın kasa hacminin fazla olduğunu kabul etmelerine karşın bu durumun idare açısından olumsuz bir durum olmadığı, ayrıca ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçlardan isteklinin kendi malı olması istenen panelvan tipi kanal açma ve kombine kanal açma araçlarına ilişkin teklif zarfı içinde sunulan ruhsat ve AİTM belgelerinde ihale dokümanında istenen bazı özelliklerin tevsik edilmediği gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı; zira söz konusu hususların bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabileceği, kaldı ki şikâyet başvurusu ekinde konuya ilişkin belgelerin sunulmasına karşın idarece dikkate alınmadan başvurularının reddedildiği,

2) Başvuru konusu ihaleye toplam 4 isteklinin teklif sunduğu; kendileri ile birlikte 3 isteklinin teklifinin ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçların teknik özelliklerinin ihale dokümanına uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun üzerine ihalede tek geçerli teklif kaldığından ve anılan teklif ile sunulan diğer tekliflerden en düşük bedeli içeren teklif arasında 33.068.831,49 TL fark bulunduğu, bu hali ile ihalenin sonuçlandırılmasının kamu zararına sebebiyet vereceğinden bahisle idarece ihalenin iptal edilmesinin uygun olmadığı,


3) Söz konusu ihalenin iptal edilmesi üzerine, 19.03.2015 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan ihaleye, iptal edilen ihaleye teklif veren tüm isteklilerin davet edilmesine karşın en düşük fiyat teklif eden firma olarak kendilerinin davet edilmemelerinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Toplantı No2015/032
Gündem No24
Karar Tarihi21.05.2015
Karar No2015/UH.II-1420

Şikayetçi:

Alp Sosyal Hizmetler İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Otomotiv Nakliyat Temizlik Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

Mersin Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

24.03.2015 / 27439

Başvuruya Konu İhale:

2015/4653 İhale Kayıt Numaralı "Meski Hizmet Alım İşi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

      Mersin Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 24.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “MESKİ Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Alp Sosyal Hizmetler İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Otomotiv Nakliyat Temizlik Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 16.03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.03.2015 tarih ve 27439 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/793 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale konusu iş kapsamında kullanılacak araçlardan isteklinin kendi malı olması istenen damperli kamyona ilişkin olarak aracın dört çeker olmadığı ve kasa hacminin 10 m3’ten fazla olduğundan bahisle anılan aracın ihale dokümanında öngörülen özellikleri sağlamadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı; zira şikâyet dilekçesi ekinde aracın dört çeker olduğuna ilişkin belgeleri sunmalarına rağmen idarece söz konusu belgelerin değerlendirilmediği, aracın kasa hacminin fazla olduğunu kabul etmelerine karşın bu durumun idare açısından olumsuz bir durum olmadığı, ayrıca ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçlardan isteklinin kendi malı olması istenen panelvan tipi kanal açma ve kombine kanal açma araçlarına ilişkin teklif zarfı içinde sunulan ruhsat ve AİTM belgelerinde ihale dokümanında istenen bazı özelliklerin tevsik edilmediği gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı; zira söz konusu hususların bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabileceği, kaldı ki şikâyet başvurusu ekinde konuya ilişkin belgelerin sunulmasına karşın idarece dikkate alınmadan başvurularının reddedildiği,

2) Başvuru konusu ihaleye toplam 4 isteklinin teklif sunduğu; kendileri ile birlikte 3 isteklinin teklifinin ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçların teknik özelliklerinin ihale dokümanına uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun üzerine ihalede tek geçerli teklif kaldığından ve anılan teklif ile sunulan diğer tekliflerden en düşük bedeli içeren teklif arasında 33.068.831,49 TL fark bulunduğu, bu hali ile ihalenin sonuçlandırılmasının kamu zararına sebebiyet vereceğinden bahisle idarece ihalenin iptal edilmesinin uygun olmadığı,

3) Söz konusu ihalenin iptal edilmesi üzerine, 19.03.2015 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan ihaleye, iptal edilen ihaleye teklif veren tüm isteklilerin davet edilmesine karşın en düşük fiyat teklif eden firma olarak kendilerinin davet edilmemelerinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde isteklinin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi için idare tarafından ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin istenebileceği, anılan Kanun’un 37’nci maddesinde ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerini sağlayamayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.

        Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir…” hükmü yer almaktadır.

            İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…

            7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

            ...

            7.5.2.

SIRA

AÇIKLAMA

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TOPLAM MİKTARI

KENDİ MALI ŞARTI

---

 

 

 

 

6

VİDANJÖR (13-16 TON)

(Günlük Ortalama 100 km)

13-16 ton tank kapasiteli ve araçların kilometre saatleri ve çalışma saatleri çalışır vaziyette olacaktır.

10

3

7

VİDANJÖR (7-9 TON)

(Günlük Ortalama 100 km )

En az 7 en fazla 9 ton tank kapasiteli ve araçların kilometre saatleri ve çalışma saatleri çalışır vaziyette olacaktır.

10

2

---

 

 

 

 

9

KANAL AÇMA ARACI

(Günlük Ortalama 40 km)

Minimum 300 HP motor gücünde, en az 20 ton su taşıma kapasiteli ( en az 10 ton temiz ve en az 10 ton pis su hazneli), emme- basma pompalı, en az 80 °C su sıcaklığı aralığında 200 bar basınçla kanal açma, yıkama, dezenfekte etme ve solüsyon püskürtme özelliklerine sahip olacaktır.

2

1

10

KANAL AÇMA ARACI (PANELVAN)

(Günlük Ortalama 50 km)

Minumum 120 HP motor gücünde,400-800 lt su tanklı, hidrolik tertibatlı, sıcak ve soğuk sistemli minumum.200 bar basınçlı, kanal açma, yol yıkama özellikli panelvan araç olacaktır.

2

1

11

DAMPERLİ KAMYON (8-10M3) (Günlük Ortalama 100 km)

Min 200 hp motor gücünde,8-10 m3 damper sac kasalı, arazi kamyonu (4 çeker) olacaktır.

2

1

---

 

 

 

 

TOPLAM:

 

 

157

8

 

 

Yukarıdaki tabloda kendi malı şartı aranan araçların, özellik arz etmesi ve piyasadan temininin kolay olmaması sebebiyle, Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinin 41. Maddesi hükmü doğrultusunda, ihale konusu işin özellik arz eden iş kalemleri kapsamında yapılabilmesi için isteklinin kendi malı olması gerekmektedir. Araçların teknik özellikleri, ihale dokümanı ekinde (Teknik Şartnamede) belirtilmiş olup, araçların teknik özelliklerinin tevsiki amacıyla; ruhsat veya iş makinesi tescil belgesi ile birlikte, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylı, aracın şasi numarasını içeren, AİTM (Münferit Araç Uygunluk Belgesi) nin ihale teklif zarfı içerisinde sunması zorunludur.

İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yolu ile edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında makine teçhizat ve diğer ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinde “Araçlara İlişkin Teknik Özellikler ve Özel Hükümler” başlığı altında yukarıda aktarılan tablonun aynısına yer verildiği görülmüş olup araçların devamlı olarak temiz, bakımlı, sağlam, sıhhi ve teknik şartlara uygun olması gerektiği; araçların 2012 model ve üzeri olacağı; yüklenicinin kırık, çürük, eski, hurda, boyasız ve bakımsız araçları hiçbir şekilde çalıştırmayacağı gibi koşullar düzenlenmiştir.

İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda düzenlenen 09.03.2015 tarihli ihale komisyonu kararında, başvuru sahibi isteklinin teklifinin “…

İdari Şartname’nin 7.5.2 maddesinde belirtilen ihale kapsamında çalıştırılacak araç tablosunda bulunan ve isteklinin kendi malı olması şartı aranan araçlardan;

            33 BLU 53 plakalı Damperli Kamyon:

            Araç çift dingilden tahrik (4 çeker) özelliğine haiz olduğuna ilişkin teknik belge bulunmamaktadır. Sunulan AİTM belgesinde tahrikli dingil sayısı 1 olarak göründüğü, şartnamede istenilen 4 çeker özelliği olmadığından,

a-Şartname’de aracın kasa hacminin 8-10 m3 aralığında olması gerektiği belirtildiği halde AİTM belgesine ek olarak sunulan belgelerde aracın kasa hacminin 24m3 belirtildiği tespit edildiğinden,

33 DFU 31 plakalı Panelvan tipi kanal açma aracı:

a-Aracın sıcak su sistemi bulunduğunu tevsik eden belge bulunmadığından,

b-Kanal açma sisteminin hidrolik tertibatlı olduğunu tevsik eden belge bulunmadığından,

33 AEV 53 Kombine Kanal Açma Aracı:

a-En az 10 ton temiz ve en az 10 ton pis su hazneli olduğuna ilişkin teknik belge bulunmadığından,

b-Emme-basma pompalı olduğuna ilişkin teknik belge bulunmadığından,

c-En az 800C su sıcaklığı aralığında 200 bar basınçla kanal açma özelliği olduğuna ilişkin teknik belge bulunmadığından,

d-Dezenfekte etme ve solüsyon püskürtme özelliğine sahip olduğuna ilişkin teknik belge bulunmadığı…” gerekçeleri ile değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen araçlara ilişkin sunduğu belgeler incelendiğinde:

Damperli Kamyon’a ilişkin olarak teklif zarfı içinde araç ruhsatı ile Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanan AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi, (B) Araçlar İçin Proje Raporu, Araçlar İçin Proje Hesapları Özeti, (C) Araçlar İçin Proje Hesapları ve Efe Mühendislik Bürosunca düzenlenen Damper Kaldırma Sistemi, Dingil Mukavemet Hesabı ile SMMM Demirbaş Tespit Raporu bulunduğu görülmüştür.

Anılan belgelerden, Araçlar İçin Proje Raporu’nun “Motor Özellikleri” başlıklı kısmında “Tipi: 4136 DC 9X4” şeklinde yer alan özelliğin, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak aracın sahip olması gereken “Min 200 hp motor gücünde,8-10 m3 damper sac kasalı, arazi kamyonu (4 çeker)” özelliklerinden “4 çeker” özelliğini karşılayıp karşılamayacağı açıkça anlaşılamadığından konunun aydınlatılması amacı ile, 13.04.2015 tarihli ve 7796 sayılı Kurum yazısı ile belgeyi onaylayan idare olan Türk Standartları Enstitüsünden bilgi talebinde bulunulmuş, söz konusu idareden gelen 07.05.2015 tarih ve 189068 sayılı yazı ile “…AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesinden (Tadilat) anlaşıldığı üzere N3 kategori, Ford marka NM0R41TEDDCY95953 şasi numaralı aracın 4 dingilli olduğu ve arkada 1 adet tahrikli dingilin olduğu dolayısıyla “4 çeker” özelliğini karşılamadığı…” bilgisi edinilmiştir.

Bu doğrultuda idarece ihale komisyonu kararında “…araç çift dingilden tahrik (4 çeker) özelliğine haiz olduğuna ilişkin teknik belge bulunmamaktadır. Sunulan AİTM belgesinde tahrikli dingil sayısı 1 olarak göründüğü, şartnamede istenilen 4 çeker özelliği olmadığından…” bahisle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

İlaveten söz konusu aracın kasa hacminin 8-10 m3 olması özelliğinin, araca ilişkin sunulan belgelerden “Damper Kaldırma Sistemi”ne ilişkin belgede kasa hacminin 24 m3 olduğunun tespiti ve başvuru sahibi isteklinin de anılan durumu Kuruma başvuru dilekçesinde “…33 BLU 53 plakalı aracın kasa hacminin 10 m3’ten fazla olmasının firmamız için yakıt tüketimi açısından aleyhte ancak işin yapılması esnasında idare için lehte olduğuna dair…” ifadeleri ile kabulü doğrultusunda karşılanmadığı anlaşılmıştır.

Panelvan tipi kanal açma aracına ilişkin olarak araç ruhsatı, SMMM Demirbaş Tespit Raporu, Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi, (A) Araçlar İçin Proje Hesapları Özeti, (B) Araçlar İçin Proje Raporu, (C) Araçlar İçin Proje Raporu, Yeşildağ Mühendislik tarafından düzenlenen Proje Teknik Raporu sunulduğu,

Kombine Kanal Açma aracına ilişkin olarak araç ruhsatı, SMMM Demirbaş Tespit Raporu, Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi, Araçlar İçin Proje Hesapları, Araçlar İçin Proje Hesapları Özeti, Araçlar İçin Proje Raporu, Anıl Mühendislik Araç Proje Ofisi tarafından düzenlenen Tank Ağırlık Hesabına ve Tank Hacim Hesabına ilişkin belge sunulduğu görülmüştür.

Sunulan belgeler üzerinden yapılan incelemede;

Panelvan tipi kanal açma aracına ilişkin olarak Yeşildağ Mühendislik tarafından düzenlenen Proje Teknik Raporu’nda aracın litre kapasiteli su tankı bulunduğu bilgisine yer verildiği görülmüş olmakla birlikte, aracın sıcak su sistemi bulunduğunu tevsik edici nitelikte bir bilgi bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca, söz konusu belgelerde kanal açma sisteminin hidrolik tertibatlı olması özelliğini de tevsik edici nitelikte bir bilgi bulunmadığı görülmüştür.

Kombine kanal açma aracına ilişkin olarak söz konusu belgelerde aracın en az 10 ton temiz ve en az 10 ton pis su hazneli olduğuna, emme-basma pompalı olduğuna, en az 800C su sıcaklığı aralığında 200 bar basınçla kanal açma özelliği olduğuna, dezenfekte etme ve solüsyon püskürtme özelliğine sahip olduğuna yönelik bir bilgi bulunmadığı görüldüğünden anılan hususların tevsik edilemediği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan istekli tarafından Kuruma yapılan itiraz şikâyet başvurusunda “…firmamız idarenin ruhsat ve AİTM belgesinin idareye yeterli olacağı kanaati ile bu belgeler dışında herhangi bir belgeyi teklif zarfında idareye sunmamıştır. Firmamızın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına itirazımızda bu araçların üretici firmalarından alınan teknik özelliklerini tevsik edici belgeler idareye sunulmuştur. İdare bu belgelerin hiçbirini dikkate almamış bilgi eksikliği kapsamında dahi değerlendirme yapmamıştır…” ifadeleri ile teklifleri ile birlikte idarece ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçlardan isteklinin kendi malı olması istenilen araçların yukarıda yer verilen dokümanda belirtilen teknik özellikleri tevsik edici nitelikte ruhsat ve AİTM dışında belge sunmadıkları açıkça kabul edilmiştir.

Bu itibarla, idarenin panelvan tipi kanal açma aracına ilişkin olarak aracın sıcak su sistemi bulunduğunu ve kanal açma sisteminin hidrolik tertibatlı olduğunu tevsik eden belge bulunmadığından; kombine kanal açma aracına ilişkin en az 10 ton temiz ve en az 10 ton pis su hazneli olduğuna, emme-basma pompalı olduğuna, en az 800C su sıcaklığı aralığında 200 bar basınçla kanal açma özelliği olduğuna, dezenfekte etme ve solüsyon püskürtme özelliğine sahip olduğuna ilişkin teknik belge bulunmadığından teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Zira idare tarafından İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen maddesinde, isteklilerin kendi malı olması öngörülen araçların teknik özelliklerine açıkça yer verilmiş olup yine yukarıda yer verilen Yönetmelik maddesinde de makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğuna hükmedilmiştir.

Bu bağlamda, idarece ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçlardan isteklilerin kendi malı olması öngörülen araçların teknik özelliklerine ilişkin tevsik edici nitelikteki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği açıktır.

Sonuç olarak, söz konusu özelliklere ilişkin tevsik edici nitelikteki belgelerin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmemesi yanı sıra, aynı hususa ilişkin şikâyet başvurusu ekinde yer verilen belgelerin de dikkate alınmayarak idarece, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

09.03.2015 tarihli ihale komisyonu kararında yer alan “…ihaleye 4 firma teklif vermiş ve 3 firmanın teklifi yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı değerlendirme dışı bırakılmıştır. İhale komisyonumuzca, ihalede tek geçerli teklif kalan Ege Tem Şehir Temizliği Hizmetleri Nakliyat Turizm İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi & Tepe-Kent Yapı İnşaat Taahhüt Temizlik Nakliyat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişimi’nin teklifi ile teklifi değerlendirme dışı bırakılmış olan firmalardan en düşük teklifi veren Alp Sosyal Hizmetler İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Otomotiv Nakliyat Temizlik Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifi arasında 33.068.831,49 TL’lik bir farkın olduğu, teklif fiyatı düşük olan isteklinin ve diğer tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda ihalede tek geçerli teklifin kaldığı 4734 sayılı K.İ.K.’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne istinaden ihalenin tek geçerli teklif tutarı ile ihalenin sonuçlandırılması kamu zararına yol açacağı gerekçesi ile 4734 sayılı K.İ.K.’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39. maddesi gereği ihalenin iptal edilmesine

   Oybirliği ile karar verilmiş olup…” ifadeleri ile ihalenin iptaline karar verildiği görülmüştür.

Başvuruya konu ihalenin iptal kararının Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde yer alan “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü doğrultusunda alındığı görülmektedir.

Kanun’un anılan hükmü, madde gerekçesinde yer alan “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılamaması ya da Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti” şeklindeki durumlarda ihalenin iptali hususunda idarelere takdir yetkisi tanımaktadır.

Bu bağlamda başvuru konusu ihalede tek geçerli teklif kalması durumu ile, söz konusu teklifin ihaleye sunulan diğer tekliflerden en düşük bedeli içeren teklif ile kıyaslanması sonucunda ulaşılan farkın          4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde geçen kaynakların verimli kullanılması ilkesi çerçevesinde idarece yüksek bulunması durumu birlikte değerlendirildiğinde, anılan Kanun’un 39’uncu maddesi çerçevesinde ihalenin iptaline karar verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve dolayısıyla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “…

(9) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz…” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, isteklinin teklif sunduğu ihalenin iptali üzerine yapılan bir başka ihaleye yönelik olarak aynı dilekçe ile başvuruda bulunulması durumunun, yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmüne açıkça aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından iddianın bu yönüyle reddedilmedi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.


Yorumlar - Yorum Yaz