• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Teknik Şartnamedeki Bir Maddenin Katılımı Engellemesi

Şikâyet Dilekçesinde Özetle;

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin 3.2.9.11.1’nci maddesinde yer alan difüzyon tensör görüntülemesine ilişkin asgari 150 yön sınırlamasının, klinik bir faydası olmamasına rağmen, ihaleye katılımlarını engellediği, Şartname’nin mevcut halini karşılayan bir cihazlarının olmaması nedeniyle ihaleye teklif vermelerinin mümkün olmadığı, anılan hususa ilişkin 2013/UM.I-3476 ve 2013/UH.II-4226 sayılı Kurul kararlarında belirtilen düzenlemenin ihaleye katılımı daralttığı sonucuna ulaşıldığı, belirtilen nedenlerle idarenin düzenlemesinin yerinde olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

Toplantı No2015/032
Gündem No23
Karar Tarihi21.05.2015
Karar No2015/UM.II-1419

Şikayetçi:

Türk Philips Ticaret Anonim Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

12.03.2015 / 23368

Başvuruya Konu İhale:

2015/11710 İhale Kayıt Numaralı "1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 20.03.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı” ihalesine ilişkin olarak Türk Philips Ticaret A.Ş.nin 24.02.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.03.2015 tarih ve 23368 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/686 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin 3.2.9.11.1’nci maddesinde yer alan difüzyon tensör görüntülemesine ilişkin asgari 150 yön sınırlamasının, klinik bir faydası olmamasına rağmen, ihaleye katılımlarını engellediği, Şartname’nin mevcut halini karşılayan bir cihazlarının olmaması nedeniyle ihaleye teklif vermelerinin mümkün olmadığı, anılan hususa ilişkin 2013/UM.I-3476 ve 2013/UH.II-4226 sayılı Kurul kararlarında belirtilen düzenlemenin ihaleye katılımı daralttığı sonucuna ulaşıldığı, belirtilen nedenlerle idarenin düzenlemesinin yerinde olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

             4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun  “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü,

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik Şartname” başlıklı 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında “İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.” hükmü,

            İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 1,5 TESLA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME CİHAZI

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: 2 ADET 1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: 1'inci kısımdaki tıbbi cihaz Etimesgut As.Hst.Bştbp.liğine, 2'nci kısımdaki tıbbi cihaz Gölcük As.Hst.Bştbp.liğine çalışır vaziyette teslim edilecek ve montajı yapılacaktır.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

    Teknik Şartname’nin 3.2.9.11.1’nci maddesinde “En az 150 yönde difüzyon tensör görüntüleme yapacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

       Başvuruya konu ihalede 3 adet ihale dokümanı satın alındığı, başvuru sahibi Türk Philips Ticaret A.Ş. tarafından Teknik Şartname’nin 3.2.9.11.1’inci maddesine ilişkin şikâyette bulunulduğu, 20.03.2015 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, başvuru sahibinin ihaleye teklif vermediği, ihalenin ilgili kısmının 31.03.2015 tarihli ihale komisyonu kararları ile ihalenin üzerinde bırakılarak neticelendirildiği tespit edilmiştir.

       İtirazen şikâyet dilekçesinde, başvuruya konu düzenlemenin, belli bir marka veya modeli tarif ettiği şeklindeki bir iddiaya yer verilmediği, yalnızca kendileri açısından fırsat eşitliğinin ve ihaleye katılımın sağlanması amacıyla değiştirilmesi gerektiğinin belirtildiği görülmüştür.

      İddiaya konu düzenlemenin ne şekilde yapıldığı hususunda ihaleyi yapan idareden 07.04.2015 tarih ve 726 sayılı yazı ile bilgi ve belge istenilmiş olup, idarenin 09.04.2015 tarih ve 1427-15/Ted.Ş. sayılı cevabi yazısının ekindeki inceleme raporunda özetle Difüzyon Tensör Görüntüleme’nin (DTG) yön sayısının azaltılmasının, asker hastanelerinde verilecek DTG hizmetinin kalitesini düşüreceği, düzenlemenin mevcut halinin DTG hizmetinin verimlilik ve işlevselliğine katkı sağlayacağı, firmalar ile yapılan yazışmalar neticesinde iki firmanın cihazlarının bu özelliği karşıladığının tespit edildiği, başvuru sahibi istekli tarafından sunulacak cihazın ise verilecek radyolojik hizmetlerin kalitesini düşüreceğinin ifade edildiği görülmüştür.

    İtirazen şikâyete konu edilen, başvuru sahibi tarafından yapılan itirazen şikâyet başvuruları üzerine alınan 2013/UM.I-3476 ve 2013/UH.II-4226 sayılı Kurul kararlarında, İstanbul İli Bakırköy  bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği tarafından yapılan görüntüleme hizmeti ve Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan cihaz alımı ihalelerinde difüzyon tensör görüntüleme yön sayısının asgari 150 yönde olmasının istendiği ancak alınan teknik görüşler doğrultusunda, 2013 yılındaki mevcut teknoloji baz alınarak düzenlemelerin uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

      Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; ihalelerin konusunu oluşturan ihtiyaçların idarece belirleneceği, idare ile yapılan yazışmalara doğrultusunda iddiaya konu düzenlemenin mevcut halinin idarece verilecek hizmetin verimliliğinin ve fonksiyonelliğinin artmasına katkı sağlayacağı, başvuru sahibinin önerisi doğrultusunda yapılacak bir değişikliğin ise daha eski teknolojilerin alt versiyon cihazlarının teklif edilmesine imkan sağlayacağı ve verilecek hizmetin kalitesinin düşmesine neden olacağı ayrıca yapılan düzenlemeyi karşılayan teknolojiye sahip iki cihazın piyasada mevcut olduğu ve ihaleye katıldığı bu nedenle yapılan düzenleme ile belirli bir marka veya modelin de işaret edilmediğinin anlaşıldığı öte yandan başvuru sahibinin itirazına konu Kurul kararlarının 2013 yılına ait olduğu, itirazen şikâyet dilekçesinde de belirtildiği üzere zamanla teknolojide çok ciddi gelişmeler yaşandığı, anılan tarihten bu yana teknolojide yaşanan gelişmelerin idarenin beklentilerini yükseltmesinin doğal olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Kararı Dosya Olarak İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.


Yorumlar - Yorum Yaz