• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Kişinin aynı zaman dilimi içinde birden fazla işte teknik personel olarak görev yapması mümkün mü?

4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı'na göre ihalesi yapılmış olan yapım işi ihalelerinde;

Kişinin aynı zaman dilimi içinde birden fazla işte teknik personel olarak görev yapması mümkün değildir.


Konu ile ilgili 22.10.2009 tarih ve 9532 nolu Sayıştay Tutanağı aşağıdadır:

Daire : 1

Karar Tarihi : 22.10.2009

Tutanak No : 9532

Samsun Su ve Kanal. İdaresi Gen.Müd. Mali Hiz. Dai. Başkanlığı 2007

KONU: Kişinin aynı zaman dilimi içinde birden fazla işte teknik personel olarak görev yapmasının mümkün olmadığı hakkında.
                “…Teknik personel olarak bir işin başında bizzat bulunması gereken mühendislerin aynı zaman dilimi içinde birden fazla işte teknik personel olarak görev yaptığı görülmüştür.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’nin (Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin) “Teknik Personel Bulundurulması”nı düzenleyen 24. maddesinde:
                “24.1. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.
Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
1-………………………………………………………………
2- ……………………………………………………………
3- ………………………………………………………………
24.2. Yüklenici, yukarıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş başında bulundurmadığı takdirde;
1- .........(Meslek unvanı)......... için.............TL/Gün,
2- ........................................... için............TL/Gün,
3- ........................................... için............TL/Gün,
ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.
24.3. (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 82 md.) (Yürürlük 22/7/2005) Yüklenici, yukarıdaki teknik elemanların isimlerini ve belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden taahhütname, sertifika vb.) Teknik Personel Bildirisi ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde yükleniciye tebliğ eder. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. Aksi halde, yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır ve idare her hangi bir ihtar yapmaksızın işi durdurmak yetkisini kullanır.
24.4. Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere haiz olduğu idarece kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, idarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler.
24.5. İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak; bu kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri yapı denetim görevlisiyle yüklenici arasında düzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik elemanların isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk işe başlayacakları tarihten en az otuz gün önce idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini yirmi gün içinde yükleniciye tebliğ edecektir. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. ” hükmü yer almaktadır.
İdare ve Yüklenici … İnşaat Tic. Ltd. A.Ş. arasında, 2 ayrı iş için imzalanan tip sözleşmelerin 24. maddesinin 1inci fıkrasında; 1 Adet İnşaat Mühendisi, 1 Adet İnşaat Teknikeri, 1 Adet Topograf bulundurulmasının zorunlu olduğu ve 24. madde 2 nci fıkrasında ise söz konusu teknik personelin iş başında bulunmaması halinde ilk fıkrada sayılan her bir teknik personel için 300 YTL/Gün ceza uygulanacağı belirtilmiştir. Yüklenicinin İdareye verdiği ve aynı süreleri kapsayan 2 ayrı işe ait teknik personel listesinde yer alan inşaat mühendisi, inşaat teknikeri ve topograf aynı kişilerdir. Aynı şahısların, aynı zaman dilimi içinde tüm işlerin başında fiilen bulunamayacağı açıktır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 24. maddesinde de açıkça görüleceği üzere teknik personelin işin başında bizzat bulunması ve buna uyulmaması durumunda cezai müeyyide uygulanması gerekir. …”
Bu itibarla, oluşan … kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.

Sayıştar Kararı'nın yer aldığı yayına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yorumlar - Yorum Yaz