• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Yıllara sari inşaat ve onarım işine ait hakediş ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmalı mı?

4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı'na göre ihalesi yapılmış olan yapım işi ihalelerinde;

Yıllara sari inşaat ve onarım işine ait hakediş ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.


Konu ile ilgili 10.03.2009 tarih ve 30697 nolu Sayıştay Tutanağı aşağıdadır:


Tutanak No : 30697
Tutanak Tarihi : 10.03.2009
KONU: Yıllara sari inşaat ve onarım işine ait hakediş ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği hakkında.
 
799 sayılı ilamın 12. maddesiyle, müteahhit … yüklenimindeki “… Göğüs Hastanesi Kalorifer Tesisatı Kapı Pencere Onarımı İşi”yle ilgili olarak, yıllara sari inşaat ve onarım işine ait hak ediş ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmadığı gerekçesiyle …liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi temyiz dilekçesinde özetle; söz konusu işin sözleşmesi incelendiğinde işin başlama ve bitim tarihinin 2004 yılında gerçekleştiğinin yapım işleri geçici kabul tutanağından görüldüğü ayrıca ödemenin tamamının 2004 yılında yapıldığı ve iş tamamlanıp gelir yönünden 2004 mali yılı içerisinde değerlendirilip vergilendirilerek gelir vergisi beyannamesine dahil edildiği, bunun yükleniciye ait yevmiye defterinden anlaşıldığını, yapım işleri muayene kabul yönetmeliğinin geçici kabul itibar tarihi 9. maddesi ve 10. maddesine göre işin fiilen bitmesinin önemli olduğunu bildirerek tazmin hükmünün kaldırılması talebinde bulunmuştur. 193 sayılı Gelir vergisi Kanunu’nun 42 ve 94. maddelerine göre, birden fazla takvim yılına geçen inşaat ve onarım işine ait hak ediş ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir. Kanunun ‘İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Bitimi’ başlıklı 44. maddesinde “(2361 sayılı Kanunun 31'inci maddesiyle değişen madde) İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde (5035 Sayılı Kanunun 48/4-b maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir. …” denilmek suretiyle yıllara sari inşaat işlerinde işin tesliminde geçici ve kesin kabul usulüne göre işlem yapıldığı hallerde geçici kabul tutanağın idarece onaylandığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edilmesi öngörülmüştür. Bu hüküm karşısında, dilekçinin yapım işleri muayene kabul yönetmeliğinin 9 ve 10. maddelerini ileri sürerek işin fiilen 2004 yılı içinde bittiğini ilişkin itirazı yerinde değildir.

Yapılan incelemede, işe ait sözleşmenin 05.10.2004 tarihinde imzalandığı ve 06.01.2005 tarihinde bitirilmesinin kararlaştırıldığı, geçici kabul tutanağının idarece 13.01.2005 tarihinde onaylandığı anlaşıldığından hak ediş ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Temyiz Kurulu Kararları 66 Açıklanan nedenlerle, dilekçi iddiaların reddi ile 799 sayılı ilamın 12. maddesiyle …liraya ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, karar verildi.

Sayıştar Kararı'nın yer aldığı yayına ulaşmak için lütfen tıklayınız.